Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Kompetencemål

Studieordning: 2013 (LU 13, Frb.)

Der henvises til de enkelte prøvers kompetencemål i bilag 1 i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbacheloruddannelsen som lærer i folkeskolen, Bek. nr. 231 af 08/03/2013, https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145748

Oversigt over studieordning 2013 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V