Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Engelsk

Studieordning: 2003

Fag: Engelsk

Mål
Målet er, at den studerende tilegner sig:

Sikkerhed i at forstå talt og skrevet engelsk og i at udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Viden og bevidsthed om sprog og sprogbrug samt færdighed i at analysere og beskrive sprog.

Viden om kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande samt færdighed i at undersøge sammenhænge mellem sprog og kultur.

Færdighed i at orientere sig om omverdenen ved hjælp af engelsk som internationalt kommunikationsmiddel, især i tværfaglige sammenhænge.

Centrale kundskabs- og færdighedsområder
 

1. Sprogfærdighed og sprogtilegnelse

1.1

Lytteforståelse gennem mødet med engelsk brugt som modersmål i forskellige regionale og sociale varianter samt som internationalt kommunikationsmiddel.
Lytteprocesser og lyttestrategier på fremmedsprog.

1.2

Læsning og analyse af et bredt spektrum af tekster, herunder lyd og billede.
Læseprocesser og læsestrategier på fremmedsprog.

1.3

Mundtlig udtryksfærdighed og kommunikationsstrategier.

1.4

Skriftlig udtryksfærdighed og skrivepædagogik, der inddrager processkrivning og tekstbehandling.

1.5

Strategier til ordforrådstilegnelse.

1.6

Brug af hjælpemidler i form af elektroniske medier, informations og kommunikationsteknologi, ordbøger og håndbøger.

 

2. Sprog og sprogbrug

2.1

Beskrivelse og analyse af et bredt udvalg af tekster med henblik på bevidstgørelse om forskellige teksttyper, genrer og stillag samt teksters indre sammenhæng.

2.2

Semantik, ordforråd, grammatik, udtale og intonation.

2.3

Kriterier for udvælgelse af grammatisk stof. Sammenligning af grammatiske fremstillinger på forskellige niveauer.

2.4

Beskrivelse, analyse og vurdering af elevsprog.

2.5

Sammenligning mellem engelsk og dansk sprog og sprogbrug.

 

3. Kultur og samfundsforhold

3.1

Fremmed kultur relateret til egen kultur. Kulturforståelse og interkulturel kompetence.

3.2

Tekster på engelsk, der behandler emner af universel og global karakter.

3.3

Forskellige typer tekster om engelsktalende lande, der belyser kultur og samfundsforhold, herunder natur og miljøforhold.

3.4

Engelsksproget børne og ungdomslitteratur.

 

4. Fagdidaktik

4.1

Skolefagets begrundelse, indhold og historiske udvikling. Bestemmelser om faget i folkeskolen.

4.2

Teorier om sprogtilegnelse.

4.3

Kriterier for valg af og fremstilling af undervisningsmaterialer og andre hjælpemidler. Informations og kommunikationsteknologi som undervisningsmiddel.

4.4

Aktivitetstyper og arbejdsformer, f.eks. de praktisk musiske, der udvikler forskellige aspekter af elevens sprogfærdighed og udvikler selvstændige læreprocesser.

De studerende tilegner sig faglig og fagpædagogisk viden, indsigt og færdigheder som nødvendige forudsætninger for at kunne fungere som engelsklærer, sproglig og faglig vejleder og sproglig model.
Faget tilrettelægges således, at samspillet mellem viden om sprog og kommunikation, den kulturelle dimension, de studerendes eget sprogstudium og udviklingen af fagdidaktisk bevidsthed styrkes.
Studiet organiseres i en række tematiske forløb. Ét af disse temaer skal omhandle børne- og/eller ungdomskultur.
I løbet af studiet afleveres 3 større opgaver på engelsk (vejledende længde: 8 sider), af hvilke mindst én skal være fagdidaktisk. Alle fagets CKF-områder skal behandles i én eller flere af disse opgaver, som afleveres fortløbende efter aftale mellem det enkelte hold og læreren.

Det er en betingelse for indstilling til eksamen, at de 3 opgaver er bedømt og godkendt internt.

Eksamen

Type:
Skriftlig centralt stillet prøve
Mundtlig prøve

Varighed:
Skriftlig: fastsættes af undervisningsministeriet
Mundtlig: 60 min. pr. studerende

Form:
For mundtlig prøve:

En samtale på engelsk om et individuelt emne med udgangspunkt i et skriftligt oplæg. Emnet formuleres indenfor CKF-området Kultur og Samfunds forhold og baseres på selvlæste, fortrinsvis skønlitterære tekster. Blandt de opgivne tekster vælger den studerende ca. ½ side til oplæsning. Der drages paralleller til fælles læst stof.

En samtale på engelsk om et fagdidaktisk emne med udgangspunkt i den studerendes større fagdidaktiske opgave.

En samtale på engelsk eller på dansk om et lodtrukket spørgsmål inden for CKF´s sprog og sprogbrug med udgangspunkt i elevproducerede tekster og eventuelt andet tekstmateriale.
Der gives forberedelsestid.

Grundlag:
CKF, studieordning, Redegørelse for eksamensgrundlaget.

Betingelse for indstilling til eksamen:
Individuelt emne med skriftligt oplæg (omfang ca. 5 sider) 3 opgaver jfr. studieordningen.

Afløsning:
Kan finde sted inden for fonetik, ved deltagelse i kursus med mødepligt.

Der gives 2 karakterer efter 13-skalaen, 1 for den skriftlige prøve og 1 for den mundtlige prøve.

Oversigt over studieordning 2003

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V