Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Dansk som andetsprog

Studieordning: 2003

Fag: Dansk som andetsprog

Mål
Målet er, at den studerende tilegner sig:

  • Viden om andetsprog, tosprogethed og andetsprogstilegnelse
  • Viden om dansk som andetsprog og færdighed i at analysere og beskrive sprog
  • Viden om sammenhæng mellem sprog, kultur og identitet
  • Indsigt i andetsprogsdidaktik og undervisningsmetoder

Centrale kundskabs- og færdighedsområder

1.Sprogtilegnelse

1.1

Teorier om tilegnelse af andetsprog, herunder modersmålets betydning og indlæringsstrategier

1.2

Tosprogethed og tosproget udvikling. Sprogblanding, kodeskift og lån

1.3

Lytte- og læseforståelse, lytte- og læseprocesser og –strategier

1.4

Mundtlig og skriftlig udtryksfærdighed og kommunikationsstrategier

 

2. Læsning og skrivning

2.1

Grundlæggende læse- og skriveudvikling på andetsproget, herunder læsning og skrivning på to sprog

2.2

Den fortsatte læse- og skriveudvikling

2.3

Alfabetisering på dansk som andetsprog

2.4

Tekster og tekstforståelse i andetsprogsundervisningen

 

3. Sprog og sprogbrug

3.1

Beskrivelse af dansk sprog i et sammenlignende perspektiv (herunder fonetik, morfologi, syntaks, tekstlingvistik, semantik, pragmatik)

3.2

Sprogtypologi og kontrastiv analyse

3.3

Intersprog og intersprogsanalyse

3.4

Sprogbrug og sprognormer

 

4. Sprog, kultur og identitet

4.1

Kulturopfattelser og kulturteori, herunder samspillet mellem sprog og kultur

4.2

Sprog og identitetsdannelse i et migrationsperspektiv

4.3

Tosprogethed som samfundsmæssigt fænomen, herunder sprog- og uddannelsesplanlægning

4.4

Den flerkulturelle skole

 

5. Fagdidaktik

5.1

Dansk som andetsprog som skolefag, dets begrundelse, indhold og historiske udvikling. Bestemmelser om faget i skolen

5.2

dansk som andetsprog i skolens øvrige fag

5.3

Sprogundervisningsmetoder og arbejdsformer, herunder kommunikative aktiviteter, arbejde med sproglig opmærksomhed samt praktisk-musiske arbejdsformer

5.4

Lærerens rolle som sproglig vejleder. Evaluering af elevernes sprogudvikling

5.5

Kriterier for valg af og fremstilling af undervisningsmaterialer. Brug af fagets hjælpemidler.
Indhold

De fem områder, der er beskrevet i CKF´en integreres i et helhedssyn på sprog, kultur, samfund og identitet, andetsprogstilegnelse og formidling.

Undervisningen tilrettelægges i form af mindst fem tematiske forløb, der tager udgangspunkt i ét eller flere indholdsområder fra CKF`en.

I tilknytning til fire af de tematiske forløb udarbejdes semesteropgaver, tre skriftlige og en mundtlig, hvoraf mindst to er individuelle:

  • en skriftlig opgave inden for områderne ”Sprog og sprogbrug” og ”Sprogtilegnelse” med henblik på lærerens rolle som sproglig vejleder
  • en skriftlig opgave inden for området ”Sprog, kultur og identitet”, der sigter mod de studerendes bevidstgørelse i forhold til kulturelle holdninger, fordomme og selvforståelse
  • en mundtlig opgave inden for området ”Fagdidaktik” med henblik på en fagdidaktisk analyse af undervisningsmaterialer i dansk som andetsprog og skolens øvrige fag. Heri kan indgå fremstilling af eget materiale
  • et projekt med udgangspunkt i et feltarbejde, der behandler ét eller flere områder i CKF´en

Omfanget for skriftlige arbejder er ca. 5 sider, ved mundtlig fremlæggelse beregnes 45 min. pr. gruppe.

Det er en betingelse for indstilling til eksamen, at de 4 opgaver er bedømt og godkendt internt.

IT og det praktisk-musiske element indgår som en naturlig del af undervisningen.

Undervisning og vejledning skal tillige med den studerendes selvstudium opfylde fagets mål.

Eksamen

Type:
Skriftlig centralt stillet prøve. Mundtlig prøve.

Varighed:60 min. pr. studerende. Ved gruppeeksamen følges Rektorforsamlingens fælles eksamensbestemmelser.

Form:
1. Selvvalgt emne med udgangspunkt i et skriftligt oplæg. Der er mulighed for gruppeeksamen (max. 3 studerende)
2. Et individuelt lodtrukket spørgsmål inden for CKF´ens ”Sprog og sprog-brug” og ”Sprogtilegnelse” med udgangspunkt i elevproducerede tekster.
Der er 60 min. forberedelsestid.

Grundlag
CKF, studieordning og Redegørelse for eksamensgrundlaget

Betingelser for indstilling til eksamen:

  • Skriftligt oplæg på ca. 5 sider. Emnet skal godkendes af læreren. Oplægget afleveres på den af seminariet ved opslag angivne dato.
  • 4 godkendte semesteropgaver jf. studieordningen.

Der gives 2 karakterer efter 13-skalaen, 1 for den skriftlige prøve og 1 for den mundtlige prøve.

Oversigt over studieordning 2003

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V