Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering

Studieordning: 2013 (LU 13, Frb.)

Modultype, -omfang og -sprog

Frivilligt kursus, 3 ECTS-point. Modulsproget er dansk.

Det frivillige kursus udbydes ikke i studieåret 2013/14. Modulets nærmere indholdsbeskrivelse vil blive udviklet til senere gældende studieordninger.

 

Kompetenceområde

Uddannelses- og erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering omhandler at fremme den enkelte elevs lyst og evne til at træffe selvstændige uddannelses- og karrierevalg samt til at kunne agere på arbejdsmarkedet.

 

Kompetencemål 

Den studerende kan planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i uddannelses- og arbejdsmarkedsforhold, samt karriereplanlægning i folkeskolens 0. – 10. klasse.

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

uddannelsesveje og erhvervsmuligheder

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, der styrker elevernes evner til at se sammenhænge mellem valg af uddannelse og erhvervs- og jobmuligheder samt motivere den enkelte elev til at afdække egne ønsker, muligheder og potentialer

uddannelse på arbejdsmarkedet lokalt, nationalt, i EU og globalt

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, der fremmer elevernes indsigt i uddannelses- og arbejdsmarkedsforhold lokalt, nationalt, i EU og globalt

arbejdsbegrebet, herunder selvstændige erhvervsdrivende, entreprenørskab, innovation, lønmodtagere og ulønnet arbejde

skabe et læringsrum, der anskueliggør forskellige arbejdsmarkeds- og lønformer i konkret form samt motivere eleverne til at diskutere muligheder for at etablere og drive egen virksomhed

børn og unges arbejdsvilkår

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, der med evt. inddragelse af elevernes fritidsarbejde fremmer deres forståelse for og viden om rettigheder og pligter på arbejdsmarkedet

levevilkår og livsformer

planlægge, gennemføre og evaluere læringsaktiviteter, der med inddragelse af den enkelte elevs hverdagsliv styrker eleven til at reflektere over sammenhænge mellem levevilkår og livsformer og uddannelses- og karrieremuligheder

lighed og ulighed på arbejdsmarkedet i forhold til uddannelse, køn og kulturforskelle

skabe læringsrum, der motiverer eleverne til at diskutere og reflektere over lighed og ulighed på arbejdsmarkedet

forskellige teknikker i uddannelses- og jobsøgning, herunder brug af internettet

planlægge, gennemføre og evaluere læringsaktiviteter, der i praksis fremmer elevernes evne til uddannelses- og jobsøgning bl.a. ved brug af it

den danske arbejdsmarkedsmodel, herunder fagforeninger, arbejdsgiverforeninger, overenskomstsystemet, flexicuritybegrebet, A-kasser og jobcentre

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, der sikrer eleverne kendskab til den danske arbejdsmarkedsmodel og kompetencer til at agere på arbejdsmarkedet, herunder tilrettelægge projektarbejdsforløb med forskellige jobfunktioner, hvor eleverne producerer et produkt med efterfølgende evaluering

 

Oversigt over studieordning 2013 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V