Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Skrivning og retorik

Studieordning: 2013 (LU 13, Frb.)

Modultype, -omfang og -sprog

Frivilligt kursus, 3 ECTS-point. Modulsproget er dansk.

 

Kort beskrivelse af modulet

Den studerende skal tilegne sig kompetencer i at kommunikere mundtligt og skriftligt på en hensigtsmæssig måde i forskellige kontekster.

 

Modulets vidensgrundlag

Modulet bygger på grundlæggende viden om retorikkens skriftlige og mundtlige discipliner.

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Skrivning og retorik omhandler lærerens kommunikative opgaver mundtligt og skriftligt, og hvordan de gennemføres hensigtsmæssigt.

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

  • begrundet anvende stemme, krop, medier, hjælpemidler og skriftlighed til kommunikation med elever, kolleger, forældre og andre aktører i et genreadækvat, modtagerrettet og korrekt sprog.

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

lærerens kommunikative opgaver,

 

anvende medier og sproglige virkemidler til understøttelse af kommunikation i en given kommunikationssituation

tekstproduktion i forskellige medier og med forskellige remedier, herunder håndskrivning

understøtte elevers produktion og formidling af tekster i forskellige medier og med forskellige remedier

stemmen som udtryksmiddel

vurdere stemme, mimik og gestik som udtryksmidler

tekstperformance

anvende retoriske udtryksmidler i egen oplæsning og ved andre former for fremføring af tekst

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Der arbejdes som udgangspunkt med den studerendes praktiske færdigheder i mundtlig og skriftlig fremstilling.

 

Modulevaluering

Evaluering på baggrund af objektive kriterier.

Type: Mundtligt eller skriftligt produkt.

Karaktergivning: Godkendt/ikke-godkendt.

 

Forudsætningskrav

Mødepligt og aktiv deltagelse i øvelser.

 

Modulets relation til praksis

Modulet arbejder med den studerendes færdigheder i at udtrykke sig i mundtlige og skriftlige genrer som en lærer har brug for at beherske.

Oversigt over studieordning 2013 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V