Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Dansk

Studieordning: 2003

Fag: Dansk

[Som følge af meddelelse fra Undervisningsministeriet i forsommeren 2005, er der sket visse ændringer i studieordning 2003 med tilbagevirkende kraft. Dette medfører ændringer i betingelser for indstilling til eksamen og i selve eksamen. Ændringerne er nedenfor fremhævet med fed tekst og i kantet parentes.]

Der gælder desuden en dispensation (givet 24. april 2007) vedrørende eksamen.

Mål

Målet er, at den studerende tilegner sig:

 • Viden om sprog, sprogbrug og sprogundervisning, færdighed i mundtlig og skriftlig kommunikation.
 • Viden om tekstteori og litteraturpædagogik, færdighed i litteratur og tekstforståelse.
 • Viden om læsning, læseteorier, børns læseudvikling og kendskab til metoder til læseundervisning.
 • Viden om trykte og elektroniske medier, kendskab til medieteori og mediepædagogik.
 • Kendskab til nordiske nabosprog og nabosprogsdidaktik.
 • Færdighed i at udføre og undervise i forskellige skriftformer og i at vurdere den visuelle form i håndskrevne, trykte og elektroniske skrifter.
 • Viden om og færdigheder i mundtlig fremstilling og hensigtsmæssig stemme og sprogbrug.
Centrale kundskabs- og færdighedsområder

1. Sprog og sprogundervisning

1.1

Sprog og sprogbrug, herunder sprogets opbygning, funktion og virkemidler, sproglige normer og sprogformer.

1.2

Børns sprogtilegnelse og sprogudvikling.

1.3

Dansk som andetsprog og viden om tosprogethed.

 

2. Litteratur og litteraturundervisning

2.1

Ældre og nyere litteratur for børn og voksne med hovedvægten lagt på dansk og anden nordisk litteratur.

2.2

Tekstforståelse og tekstproduktion ud fra viden om genrer og virkemidler, æstetiske, etiske og historiske dimensioner.

2.3

Perspektivering af litterære tekster ud fra kundskaber om dansk og anden nordisk litteratur og kulturhistorie.

2.4

Litteraturteoretiske og litteraturpædagogiske grundsyn og metoder.

2.5

Børns tilegnelse og brug af litteratur i og uden for undervisningen.

 

3. Læsning og læseundervisning

3.1

Forskellige teorier om læseudvikling og læseprocesser.

3.2

Samspillet mellem skrive og læseudvikling samt forskellige former for stave og læsevanskeligheder.

3.3

Forskellige læsemetoder, forståelses og afkodningsstrategier.

3.4

Den fortsatte læseudvikling og læseundervisning, forskellige læseteknikker og læseformål.

3.5

Arbejde med egen læseudvikling.

 

4. Medier og medieundervisning

4.1

Kommunikationsformer i trykte medier og i elektroniske billed og lydmedier, herunder informations og kommunikationsteknologi.

4.2

Medieanalyse og medieproduktion, mediernes sprog og genrer samt børn og unges brug af medier i og uden for undervisningen.

4.3

Mediers æstetiske, etiske og historiske dimensioner.

4.4

Medieundervisning, herunder iagttagelse og anvendelse af forskellige udtryksformer inden for fiktive og ikke fiktive genrer.

 

5. Mundtlig og skriftlig kommunikation

5.1

Mundtlig interaktion i skolen med særligt henblik på lærerens rolle som sproglig vejleder.

5.2

Arbejde med sproglig stil og korrekthed, færdighed i skrivning i forskellige genrer med vægt på skriveprocessens faser og med henblik på lærerens rolle som sproglig vejleder.

 

6. Skrivning og skriveundervisning

6.1

Skriftens kulturhistoriske og nutidige betydning.

6.2

Håndskrivningsprocessen og ergonomiske forhold ved håndskrivnings og computerarbejde.

6.3

Færdighed i at skrive de basale håndskriftformer og i skrivning på tastatur.

6.4

Tekstopsætning og layout, æstetisk og funktionelt.

6.5

Undervisning i håndskrivning og brug af elektronisk skrift i skolen.

 

7. Retorik

7.1

Forskellige former for sprogbrug samt samspillet mellem tale og kropssprog.

7.2

Oplæsning og fri mundtlig fremstilling. Den mundtlige fortælling i fri og bunden form.

7.3

Stemmeorganernes bygning og funktion.

7.4

Børns sproglige og talemæssige dysfunktioner.

7.5

Orientering af de studerende om stemmeproblemer og om mulighederne for at afhjælpe dem.

 

8. Fagdidaktik

8.1

Skolefagets begrundelse, indhold og historiske udvikling. Bestemmelser om faget i folkeskolen.

8.2

Viden om faget dansk som et identitetsskabende og kulturbærende fag der bygger på æstetisk, etisk og historisk forståelse.

8.3

Viden om fagets mål, indhold og læringsaktiviteter i en helhedspræget og differentieret dansk-undervisning.

8.4

Analytisk og produktivt arbejde med undervisningsmaterialer til dansk, såvel trykte som elektroniske.

 

 

Undervisningen, herunder vejledningen, skal - tillige med de studerendes selvstudium - opfylde fagets mål.

Fagets forskellige indholdsområder - beskrevet i CKF - integreres i mindst 3 studiemønstre, der hver for sig lægger hovedvægten på et eller flere af områderne.

De studerende skal have godkendt 3 obligatoriske opgaver [se dog nedenfor under eksamen] inden for forskellige områder af faget. Disse opgaver kan enten have form af en mundtlig fremlæggelse (30 min. pr. studerende + 15 min. pr. yderligere studerende) eller en skriftlig opgave (max. 5 sider pr. studerende + 2_ side pr. yderligere studerende). Alle studerende på det enkelte hold arbejder med samme opgaveform efter aftale med læreren.

 1. En opgave om et emne inden for området ”Sprog og sprogundervisning”, hvori indgår analyse af børneproducerede tekster.
 2. En opgave inden for et læsepædagogisk relevant emne inden for begynderundervisningen i området ”Læsning og læseundervisning”. I opgaven skal den studerende vurdere et tekstudvalg danskfagligt og læsepædagogisk i forhold til de 5-9 årige, under inddragelse af relevant læseteori.
 3. En opgave om et emne inden for området ”Medier og medieundervisning”, der aftales med læreren.

Eksamen

NB: Der gælder en dispensation (givet 24. april 2007) vedrørende eksamen, således som den er beskrevet nedenfor.

Type:
skriftlig centralt stillet prøve
mundtlig prøve

Varighed:
skriftlig: fastsættes af Undervisningsministeriet
mundtlig: 60 min. pr. studerende (max. 3 studerende pr. gruppe) Ved gruppeeksamen følges Rektorforsamlingens fælles eksamensbestemmelser.

Form:
skriftlig: centralt stillet
mundtlig: de studerende har individuelt eller i grupper (som grundlag for b-delen af den mundtlige eksamen, se senere) udarbejdet en skriftlig opgave inden for området “litteratur og litteratur-undervisning”; opgavens mere specifikke indhold defineres af de studerende, men skal godkendes af læreren – og opgaven skal indeholde analyser af litterære tekster samt – i den udstrækning det er relevant – litteratur- og læsepædagogiske overvejelser i forhold til folkeskolen; omfang max. 10 sider pr. studerende (plus 5 sider pr. yderligere studerende ved gruppearbejde; max. 3 studerende pr. gruppe); opgaven skal ligeledes indeholde angivelser af, hvad den studerende mere specifikt ønsker at uddybe og perspektivere mundtligt ved eksamen. [Med virkning fra sommereksamen '06 ændres litteraturopgaven til en 4. indstillingsopgave, og mundtlig eksamens b-del tager i stedet udgangspunkt i et kort skriftligt oplæg (maks. 5 s.) om et litterært emne eller problemfelt. Emnet skal være identisk med det emne, som blev behandlet i litteraturopgaven, og i oplægget angives det, hvad man ønsker at uddybe, diskutere og perspektivere til mundtlig eksamen. Afleveringsfristen for det korte skriftlige oplæg meddeles af seminariet (ca. 1. maj). Til selve eksamen medbringes en disposition, der viser, hvordan denne uddybning og perspektivering kan forløbe. Se endvidere betingelser for indstilling til eksamen.]
 
Den mundtlige eksamen omfatter en a-del og en b-del:
a-delen: den studerende trækker et spørgsmål inden for et eller flere af de 4 opgivne områder i læst og/eller ulæst tekst
b-delen: den/de studerende indleder med at uddybe og perspektivere dele af den skriftlige opgavens indhold - derefter diskussion på baggrund af oplæg og opgave. Såvel den skriftlige opgave som den mundtlige del indgår i bedømmelsen af b-delen.
Der gives 60 min. forberedelsestid; der bruges 30-50 % af den effektive eksaminationstid til a-delen.

Grundlag:
Grundlaget for den skriftlige eksamen er alle de for danskfaget opstillede centrale kundskabs- og færdighedsområder (CKF). Som grundlag for den mundtlige eksamens a-del opgives på baggrund af studiemønstrene - et fællespensum godkendt af læreren, der tilsammen dækker følgende 4 indholdsområder således:

 1. Sprog og sprogundervisning (omfang : 1000-1200 normalsider)
 2. Litteratur og litteraturundervisning (omfang : 1000-1200 normalsider plus 20 værker)
 3. Læsning og læseundervisning (omfang : 1000-1200 normalsider plus eksempler på læsetekster beregnet på de 4 forløb i folkeskolen)
 4. Medier og medieundervisning” (omfang : 1000-1200 normalsider plus eksempler på forskellige medietekster)

Eksamensgrundlaget for den mundtlige eksamens b-del :
den studerendes skriftlige opgave inden for området “litteratur og litteraturundervisning”.

Betingelser for indstilling til eksamen:
Tre godkendte indstillingsopgaver. Skriftlig opgave i forbindelse med området ”Litteratur og litteraturundervisning”, hvor emnet er godkendt af læreren. Alle opgaver afleveres indenfor de af seminariet fastsatte tidsrammer.

Der gives 2 karakterer efter 13-skalaen, 1 for den skriftlige prøve og 1 for den mundtlige prøve.

Den studerendes skriftlige og mundtlige fremstillingsform indgår som et element i bedømmelsen. [Som følge af ændringen indgår den skriftlige fremstillingsform ikke længere i den mundtlige bedømmelse].

Oversigt over studieordning 2003

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V