Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

TY1: Interkulturel kommunikation

Studieordning: 2013 (LU 13, Frb.)

Fag: Tysk

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er tysk.  Der kan også læses relevant litteratur på andre sprog.

 

Kort beskrivelse af modulet

Dette modul arbejder med at definere og udvikle interkulturel og kommunikativ kompetence med fokus på tysk i et flersproget og multikulturelt samfund.

Der arbejdes med flg. spørgsmål: Hvad er kommunikativ kompetence? Hvad er interkulturel kompetence? Hvordan kan man arbejde med at udvikle såvel kommunikativ som interkulturel kompetence i folkeskolens tyskundervisning?

Der arbejdes desuden med:

 • udviklingen af interkulturel og kommunikativ kompetence både i teori og praksis
 • tilrettelæggelse af tyskundervisning i folkeskolen ud fra den opnåede viden
 • relevant forskningsbaseret viden på området
 • udviklingen af innovative kompetencer

Der arbejdes løbende med udviklingen af de studerendes egen sproglige udvikling i lyset af modulets indholdsområder.

 

Modulets vidensgrundlag

Relevant forskningsbaseret viden og praksisviden om

 • kommunikation og kultur
 • samfunds- og kulturforhold i tysktalende lande
 • interkulturalitet og kulturmøder
 • anvendelse af medier og it-værktøjer i tyskundervisningen
 • undervisningstilrettelæggelse, der sigter mod kulturforståelse
 • innovation

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 1: Kommunikation, kultur og internationalisering

Kompetenceområde 4: Fremmedsprogsdidaktik 

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

 • analysere eksplicitte kulturelle og samfundsmæssige fænomener, sætte dem ind i en fagdidaktisk kontekst samt kommunikere hensigtsmæssigt mundtligt og skriftligt herom
 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret tyskundervisning med heterogene elevgrupper.

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

sammenhængen mellem sprog og kultur samt interkulturel kompetence

planlægge, gennemføre og evaluere

tyskundervisning, der bidrager til udvikling af

elevers kulturelle bevidsthed og interkulturelle

kommunikative kompetencer

samfunds- og kulturforhold i et historisk perspektiv, som det kommer til udtryk i litteratur, film, musik og medier

forstå hovedindholdet i varierede tekster, sætte dem ind i deres historiske sammenhæng samt analysere, udvælge og anvende tekster og medier, der passer til tyskundervisningen i folkeskolen

it og medier i tyskundervisningen

 

anvende digitale teknologier og interaktive medier hensigtsmæssigt i tyskundervisningen

interkulturelle møder og tysk i den internationale kontekst, både i forbindelse med undervisning, kultur og erhverv

planlægge, gennemføre og evaluere internationalt og tværfagligt samarbejde virtuelt og reelt med tysk som kommunikationssprog

Tværfaglighed

samarbejde med kolleger om inddragelse af fremmedsproglige kompetencer i øvrige fag

undervisningsdifferentiering og progression, gennemførelse og evaluering af undervisningsforløb

planlægge, gennemføre og evaluere undervisningsforløb med anvendelse af forskellige metoder, undervisningsaktiviteter, samarbejdsformer og evalueringsformer i relation til heterogene elevgrupper

teorier, værktøjer og redskaber til innovation i undervisningen

anvende teorier, værktøjer og redskaber til udvikling af innovative kompetencer hos eleverne

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Modulets omfang svarer til 245 arbejdstimer.

Den studerende forventes at bruge sin studietid på modulet således:

 

Kategori 1: 70 timer

Alle typer af undervisning, hvor der er en underviser til stede, vejledning, eksamen.

 

Kategori 2: 100 timer

Projekt- og gruppearbejde, forberedelse til undervisning, praktik og eksamen initieret af underviser, arbejde med e-læringsobjekter.

 

Kategori 3: 70 timer

Egen forberedelse til undervisning, praktik og eksamen, selvstændige studieaktiviteter, deltagelse i studiegruppe, litteratursøgning, studiecafe.

 

Kategori 4: 5 timer

Debatarrangementer, egen opsamling af gruppearbejde, studievejledning, fællestimer.

 

Forudsætningskrav

Opfyldte portfoliokrav.

Underviseren tilkendegiver ved semesterets start deadlines for de forskellige opgaver der skal overholdes.

 

Evaluering af modulet

Evaluering på baggrund af prøvning.

Type: Portfolio.

Form: Grupper og individuelt.

Karaktergivning: 7-trins-skalaen.

 

Evaluering i modulet består af en portfolio med følgende indhold:

 1. En skriftlig besvarelse udarbejdet parvis på tysk der har sit fokus på udvikling af interkulturel kommunikativ kompetence i teori og praksis (omfang 5 sider).
 2. Forberedelse af en mundtlig præsentation på holdet af en opgave eller et kortere forløb til folkeskolens tyskundervisning der har sit omdrejningspunkt i interkulturel kompetence. Der tages udgangspunkt i autentisk litteratur/film, der placeres i en historisk kontekst (på tysk).
 3. Udnævnelse af 3-5 fokusområder ift. sproglig opmærksomhed samt plan for i hvilken kontekst arbejdet skal finde sted og med hvilket mål.  
 4. Nedskrevne refleksioner ift.  min. 8 tekster/problemområder fra semesterplanen (på tysk).
 5. Nedskrevne refleksioner ift. opnåelse af egne mål og egen progression i modulet (på tysk).

 

Modulet afsluttes med en portfoliosamtale i grupper med underviseren på tysk.

 

Modulets relation til praksis

I samarbejde med en venskabsklasse/tysklærer formuleres og udarbejdes der materiale til et forløb om interkulturel kompetence i folkeskolen.

Oversigt over studieordning 2013 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V