Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

SA3: Undervisning i velfærd, national- og privatøkonomi - fokus på aktuelle økonomiske problemstillinger i Danmark og verden

Studieordning: 2013 (LU 13, Frb.)

Fag: Samfundsfag

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk.

 

Kort beskrivelse af modulet

Modulet giver den studerende kompetence til at undervise i samfundsøkonomiske problemstillinger i folkeskolen. I modulet arbejder vi med problemstillinger, der knytter sig til fordelingen af ressourcer i samfundet, først og fremmest ud fra et økonomisk perspektiv. Kernen i modulet er økonomiske problemstillinger og knytter sig til livet i velfærdssamfund og -stat både nationalt og internationalt.

Det betyder at vi arbejder med at planlægge, udføre og evaluere kvalificeret samfundsfagsundervisning, der

 • giver eleverne forståelse for deres rolle som forbrugere og borgere, fx ved at inddrage elevers forbrugeradfærd og evne til sociologisk refleksion over privatøkonomiske dispositioner
 • har fokus på økonomiske og/eller politiske og sociologiske aspekter af velfærdssamfund og -stat, fx ved at forstå sammenhænge mellem politisk observans og makroøkonomiske dispositioner i samfundsfagsundervisning

Der er således fokus på undervisningsaktiviteter der styrker elevernes handlekompetence og deres økonomiske og demokratiske dannelse, så de kan være aktive medborgere i deres samfund.

Både arbejdsformer og undervisningsformer er problemorienterede, det vil fx sige at de økonomiske teorier tematiseres i forhold til aktuelle problemstillinger og den økonomiske, politiske og/eller sociologiske debat i samfundet.Samlet skaber det grundlag for at diskutere samfundsfaglige problemstillinger eleverne møder i deres hverdag.

 

Motto for modulet er: "Økonomi er mit ynglingsemne".

 

Modulets vidensgrundlag

 • Makroøkonomisk teori
 • Mikroøkonomisk teori
 • Økonomisk politik og velfærdsmodeller
 • Undersøgelser i forhold til det økonomiske område, herunder forbrug og bæredygtighed
 • Problemorientering som princip og metode
 • Kvantitative og kvalitative metoder
 • Fag- og almendidaktisk teori om undervisningsplanlægning og læring

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 1: Demokrati, deltagelse og medbestemmelse

Kompetenceområde 2: Globalisering

Kompetenceområde 3: Økonomisk adfærd

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i og med demokrati i samfundsfag i folkeskolens 8.-10 klasse

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i globalisering i samfundsfag i folkeskolens 8.-10 klasse

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i projektarbejdsform og i brug af statistik og anden empiri i behandlingen af samfundsmæssige problemstillinger i folkeskolens 8.–10. klasse.

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

markedsmekanismen, udbud og efterspørgsel

 

 

inddrage elevers forbrugeradfærd og forståelse for prisdannelse, herunder gennem brug af it

sammenhænge mellem privat- og nationaløkonomi

 

 

styrke elevers sammenhængsforståelse mellem egen økonomisk adfærd og samfundsmæssig udvikling, herunder skitsere muligheder for entreprenørskab

arbejdsmarkedet og det økonomiske kredsløb, samt sammenhænge mellem forbrug, produktion, produktivitet, vækst og beskæftigelse

sætte eleverne i stand til at anvende det økonomiske kredsløb som model for økonomisk aktivitet

forskellige økonomiske skoler, herunder Keynesianisme og monetarisme

 

anvende sammenhænge mellem politisk og ideologisk observans og makroøkonomiske dispositioner i samfundsfagsundervisning

velfærdsmodeller, samt sammenhænge mellem forsørgelse og stat, marked og civilt samfund

 

styrke elevernes muligheder for at reflektere over økonomiens betydning for det danske velfærdssamfund, samt over forskellige velfærdsmodeller i et fordelingsperspektiv

sammenhænge mellem forbrug, miljøpåvirkning og bæredygtig udvikling

inddrage elevers forbrug i arbejdet med ressource og energiforbrug

sammenhænge mellem forbrug, segment, livsstil og status

 

inddrage elevers forbrugeradfærd og evne til sociologisk refleksion over privatøkonomiske dispositioner

forskellige former for kilder og læremidler

 

inddrage fagligt begrundede materialevalg, herunder elektroniske og it-baserede

samfundsvidenskabelig problemformulering

gennemføre projektorganiseret og tværfaglig undervisning med inddragelse af den enkelte elevs forskellige læringsforudsætninger

folkeskolens prøvebestemmelser for samfundsfag

 

planlægge og gennemføre en undervisning med afsæt skolefagets prøvebestemmelser

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Modulets omfang svarer til 245 arbejdstimer.

Den studerende forventes at bruge sin studietid på modulet således:

 

De studerende placeres i teams, hvor de udfylder noget af deres studieaktivitetstid. Dvs. at vi differentierer den tid som de studerende er sammen uden underviser til at definere at noget af tiden er i team.

 

Kategori 1: 68 timer

Undervisningen er baseret på underviseroplæg, gruppeøvelser, studenteroplæg, vejledning og evaluering.

 

Kategori 2: 157 timer

I løbet af modulet arbejder de studerende med underviserinitieret studiegruppeaktiviteter i teams, hvor de studerende skal forberede oplæg og undervisning for resten af holdet. Dertil skal de studerende i teams udarbejde en empirisk baseret undersøgelse. Den studerende arbejder selvstændigt med forberedelse, fx i form af faglig læsning, yderligere litteratursøgning, øvelsesopgaver, undervisningsplanlægning og studieprodukter.

 

Kategori 3: 20 timer

Den studerende skal selvstændigt holde sig orienteret om aktuelle samfundsforhold og den politisk/økonomiske udvikling i Danmark og verden. Den studerende skal selvstændigt læse relevant faglitteratur ud over det anvendte i undervisningssammensætning.

 

Forudsætningskrav

 • At den studerende har holdt et oplæg for holdet af 30 minutters varighed i samarbejde med en anden studerende
 • At den studerende har udarbejdet 2 oplæg i samarbejde med sit team. Hvert team skal tilsammen holde 2 oplæg i form af:
  • En gang ugens aktuelle
  • En gang undervisning i et fagligt materiale for holdet eller et fagdidaktisk oplæg om undervisningstilrettelæggelse, ud af huset aktiviteter, prøvespørgsmål, undervisningsmaterialer, herunder digitale lærermidler, spil mv.
 • At den studerende sammen med sit team har udarbejdet og afleveret:
  • En progressionsopgave over fagets to år der specifikt forholder sig til anvendelse af det økonomiske perspektiv med valg af 3 centrale kernebegreber (10 sider)
  • En praksistilknytningsopgave: Den studerende gennemfører i et team af medstuderende en af følgende muligheder:
   • Planlægning af et virksomhedsbesøg hvor der indgår en vurdering af de muligheder der er for inddragelse af erhvervslivet i skolen i et specifikt lokalområde
   • Undersøgelse af inddragelse af den finansielle sektor i undervisningen. Hvilke muligheder er der for forbrugeren for at modtage økonomisk rådgivning, og hvordan kan den finansielle sektor bidrage til elevernes viden om privatøkonomi? (4 sider – herunder en anbefaling)
   • En komparativ analyse af to undervisningsmaterialer med fokus på faglig læsning (3 sider)

 

Evaluering af modulet

Evaluering på baggrund af objektive kriterier.

Type: Gennemførelse af forudsætningskrav inden for de af underviseren angivne tidsrammer.

Karaktergivning: Godkendt/ikke-godkendt.

 

Modulets relation til praksis

Den studerende gennemfører i et team af medstuderende en af to følgende muligheder:

 • Planlægning af et virksomhedsbesøg, hvor der indgår en vurdering af de muligheder, der er for inddragelse af erhvervslivet i skolen i et specifikt lokalområde.
 • Undersøgelse af inddragelse af den finansielle sektor i undervisningen. Hvilke muligheder er der for forbrugerens for at modtage økonomisk rådgivning? Og hvordan kan den finansielle sektor bidrage til elevernes viden om privatøkonomi?

Oversigt over studieordning 2013 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V