Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

NT3: Natur, teknik og samfund

Studieordning: 2013 (LU 13, Frb.)

Fag: Natur/teknologi

Modultype, -omfang og -sprog

Modulet er et lokalt modul i natur/teknik, 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk, men tekster på engelsk og nabosprog vil forekomme.

 

Kort beskrivelse af modulet

I modulet arbejdes med hvordan natur/teknik kan bidrage til elevernes dannelse og give dem handlekompetence i forhold til store samfundsspørgsmål med udgangspunkt i arbejde med interessemodsætninger.

 

Modulets vidensgrundlag

Undervisningen baseres på nationale og internationale forsknings- og udviklingsarbejder der omhandler tematikker omkring handlekompetence, interessemodsætninger og uddannelse for bæredygtig udvikling.

 I studieforløbet indgår det teoretiske vidensgrundlag i vekselvirkning med viden fra praksisfeltet.

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 2: Naturvidenskabens perspektiver

Kompetenceområde 3: Natur/tekniks kerneområder (1): menneskets samspil med naturen og teknologianvendelse

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

  • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere, og udvikle natur/teknik-under­visning med naturfaglige perspektiver og med henblik på udvikling af elevernes almendannelse
  • planlægge, gennemføre, evaluere, og udvikle undervisning om menneskets samspil med naturen og anvendelse af teknologi

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

naturvidenskabens bidrag til almen dannelse og forståelse af omverdenen

 

planlægge og gennemføre natur/teknik-undervisning, hvor naturvidenskab og teknologi fremstår alment dannende

naturfagenes anvendelse i samfundsmæssige, teknologiske og erhvervsmæssige kontekster samt didaktisk viden om inddragelse af omverden i undervisningen

inddrage eksempler på naturvidenska­bens og teknologiens anvendelse i samfundet i natur/teknik-undervisningen

handlekompetence og bæredygtighed i forhold til menneskets samspil med natur og teknologi

planlægge og gennemføre natur/teknik-undervisning, der udvikler elevernes handlekompetence i forhold til menneskets samspil med natur og teknologi

argumentation og samfundsmæssige interessemodsætninger

 

planlægge og gennemføre natur/teknik-undervisning vedrørende faglige diskussioner af politiske og økonomiske interessekonflikter

naturvidenskabernes bidrag i tværfagligt samarbejde med andre vidensområder.

planlægge og gennemføre natur/teknik-undervisning i samarbejde med skolens øvrige fag og obligatoriske emner

dyrs og planters tilpasning i økosystemer, menneskers levevilkår

planlægge og gennemføre undervisning i interessemodsætninger om dyrs, planters og menneskers levevilkår forskellige steder på jorden

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Modulets omfang svarer til 245 arbejdstimer.

Den studerende forventes at bruge sin studietid på modulet således:

 

Kategori 1: 75 timer

Kategori 2: 90 timer

Kategori 3: 75 timer

Kategori 4: 5 timer

 

Forudsætningskrav

Aflevering af to synopser på hver 5 sider, på af underviseren fastsat dato, på baggrund af studieprodukt der defineres nærmere i undervisningen.

 

Evaluering af modulet

Evaluering på baggrund af objektive kriterier.

Type: Gennemførelse.

Karaktergivning: Godkendt/ikke-godkendt.

 

Modulets relation til praksis

Der vil i modulet blive arbejdet med forskellige læremidler og deres kvalitet i forhold til arbejdet med elevernes handlekompetence.

Oversigt over studieordning 2013 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V