Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

IntraSoL lukker i løbet af efteråret 2020. Hvis du bruger siden her, så bør du snarest muligt finde et alternativ, fx KP Intra, itslearning eller Teams (medarbejdere).

Almen didaktik

NB: Ikke-aktuel studieordning. Den gældende studieordning findes på KP Intra under MIN UDDANNELSE: Studieordning.

Studieordning: 2003

Fag: Almen didaktik

Mål
Målet er, at den studerende tilegner sig:

 • Teoretisk og praktisk kompetence i selvstændigt at kunne træffe og begrunde valg i forbindelse med planlægning, tilrettelæggelse, vurdering og videreudvikling af undervisning og læringsaktiviteter.
 • Forudsætninger for at anvende den tilegnede kompetence differentieret i forhold til elever med forskellige forudsætninger og i forhold til andre parter i og uden for skolen og under skiftende vilkår og forudsætninger.

Centrale kundskabs- og færdighedsområder

 • Forholdet mellem dannelse og uddannelse.
 • Dannelses og kvalifikationsteorier af betydning for folkeskolens opgave.
 • Videnskabsteoretiske og samfundsteoretiske synsvinkler i forhold til skolens virksomhed.
 • Undervisning og læring i forhold til forskellige erkendelsesformer og i forhold til praktisk og musisk virksomhed.
 • Skolens værdigrundlag, opgaver og indhold historisk, aktuelt og i forhold til fremtidsmuligheder.
 • Centralt og lokalt fastsatte formål og mål for skolefagene som grundlag for læreres fortolkning og handling og for læreres og elevers samarbejde om den konkrete undervisning.
 • Didaktiske overvejelser i forbindelse med undervisningsindhold. Dette indholds organisering, behandling og perspektivering i skolefag, tværgående emner og problemstillinger og i veksel-virkningen herimellem.
 • Grundlæggende synspunkter på differentiering i skolen. Muligheder og vanskeligheder i forbindelse med undervisningsdifferentiering i praksis.
 • Læreres opgaver i forbindelse med elevernes medbestemmelse og forberedelse til deres aktive deltagelse i et demokratisk samfund.
 • Skolens organisation som ramme for undervisning og læringsaktiviteter i samarbejdet om og på skolen mellem lærere, elever, ledelse og forældre, herunder klasselærerens særlige opgaver.
 • Kriterier for anskaffelse, fremstilling og brug af forskellige former for undervisningsmidler, herunder informations og kommunikationsteknologi.
 • Intern og ekstern evaluering af undervisning og læringsaktiviteter med henblik på udvikling af kvaliteten i elevernes læring og skolens arbejde.

Indhold
Fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder tilegnes gennem arbejdet med problemområder, der relaterer sig til begrundelser for planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af undervisning.

Der lægges vægt på arbejdet med didaktiske problemstillinger knyttet til de studerendes liniefag og praktikken. I denne proces videreudvikles de studerendes forståelse for eget pædagogisk ståsted og dannelsesideal, så de selvstændigt og i samarbejde med andre kan træffe begrundede didaktiske valg samt kommunikere og konstruere teori om undervisning og læringsaktiviteter. Refleksion over praktikken spiller her en vigtig rolle.

Faget indeholder både en teoretisk og en praktisk dimension, som udvikles i samarbejde med liniefagene i søjle A og søjle C.

Faget organiseres på 1. og på 2. årgang som mindre kursusforløb. Det sker på de eksisterende stam-hold dannet ud fra liniefagssøjle A. På 3. årgang læses faget på hold, der er dannet ud fra liniefagssøjle C.

Faget struktureres som 3 moduler med følgende overskrifter:

 1. årgang: Observation og metode (basismodul 1)
 2. årgang: Undervisning, læring og erkendelsesformer (basismodul 2)
 3. årgang: Dannelse, værdier og evaluering (fagmodul 3)

Almen didaktik på 1. årgang
I samarbejdet med SiS, pædagogik, liniefag A og praktikken indføres de studerende i grundlæggende forhold vedrørende lærerens planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af undervisningen. Fokus er lærerens perspektiv og begrebet undervisning.

Formålet er at give de studerende redskaber og metoder, der støtter deres første praktik. Her drejer sig det om redskaber til at foretage observationer og undersøgelser i praktikken og om en grundlæggende metodisk indføring i, hvordan man kan planlægge, tilrettelægge, gennemføre og evaluere undervisningen. Der lægges vægt på, at de studerende efter praktikken skal efterbehandle og bearbejde deres praktikerfaringer, så refleksionsaspektet allerede her får en vigtig plads.

Almen didaktik på 2. årgang
I samarbejde med psykologi, liniefag A og praktikken videreudvikles de studerendes forståelse af didaktikken, idet fokus nu også omfatter elevens læring og forskellige måder at erkende på.

Formålet er at give de studerende en grundlæggende forståelse af forholdet mellem begreberne undervisning og læring. Begreberne undervisningsdiffentiering, elevforudsætninger og -potentialer samt elevmedbestemmelse inddrages, og der lægges vægt på, at de studerende medtænker og inddrager eleverne og elevernes perspektiv i deres planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af praktikundervisningen. I samarbejde med faget psykologi får de studerende yderligere værktøjer til at foretage observationer og undersøgelser i praktikken.

De studerende skal i samarbejde med liniefag A udarbejde en relativ kort, begrundet plan over et undervisningsforløb med overvejelser over undervisningsdifferentiering og elevernes medbestemmelse. Dette forløb vurderes efterfølgende på baggrund af de studerendes observationer og undersøgelser i praktikken. Der udarbejdes et mindre skriftligt oplæg over praktikforløbet, hvori indgår den begrundede plan, beskrivelse af praksis og refleksioner over praksis.

Oplægget kan eventuelt indgå i den opgave, de studerende udarbejder i faget psykologi i relation til praktikken samt i en fagdidaktisk liniefagsopgave. Det er op til de involverede lærere og studerende på holdet at afgøre, om og hvordan oplægget kan integreres i holdets øvrige fag på liniefagssøjle A (jfr. studieordningens kapitel 9 om samarbejdet mellem liniefag, de pædagogiske fag og praktikken).

Almen didaktik på 3. årgang.
Med udgangspunkt i et samarbejde med liniefaget i søjle C videreudvikles de studerendes forståelse af begrebet didaktik. Forholdet mellem pædagogik, almen didaktik og fagdidaktik diskuteres og præciseres, ligesom forskellige forståelser af begrebet didaktik indgår.

Formålet er at give de studerende en grundlæggende forståelse af didaktikbegrebet og der igennem bidrage til udvikling af de studerendes (begyndende) professionelle didaktiske kompetence. Her vægtes såvel normative som analytiske tilgange til faget. Begreber som dannelse, værdier og evaluering får hermed central betydning.

Med udgangspunkt i forskellige filosofiske retningers forskellige syn på begrebet didaktik er det hensigten at skærpe de studerendes forståelse for eget normative værdigrundlag og dermed deres eget syn på begrebet undervisning, læring, viden og erkendelse samt evaluering. Der lægges vægt på begreber som dannelse, dannelsesideal, erkendelses- og videnskabsteori. Forskellige didaktiske modeller præsenteres og diskuteres. Forskellige didaktiske kategorier og deres indhold inddrages og belyses.

Samtidig udvikles de studerendes forståelse for videnskabelige metoder, så de mere bevidst og reflekteret kan beskrive og evaluere undervisning og læreprocesser (det analytiske perspektiv).

I forbindelse med praktikken på 3. årgang og i samarbejde med liniefaget i søjle C udarbejder, gennemfører og efterbearbejder de studerende et begrundet undervisningsforløb i deres fag i folkeskolen. De studerendes opgave består af 2 dele:

 1. En overordnet undervisningsplan med angivelse af det normative grundlag
 2. En analyse af den gennemførte undervisning med afsæt i et eller flere selvvalgte didaktiske problemfelter. Analysen skal være baseret på observationer og undersøgelser samt indeholde kritisk refleksion over undervisningen og forslag til videreudvikling.

Opgavens første del afleveres før praktikken. Opgavens anden del afleveres efter praktikken. Opgavens samlede omfang skal være ca. 10 sider ekskl.. bilag, forside og indholdsfortegnelse.

Eksamen

Type:
Mundtlig. Der er mulighed for gruppeeksamen.

Varighed:
30 minutter pr. studerende. Eksaminationstid til gruppeeksamen i henhold Rektorforsamlingens fælles eksamensbestemmelser.

Form:
Samtale med afsæt i den samlede skriftlige opgave (1. og 2. del).
Opgaven afleveres på den af seminariet ved opslag angivne dato.
Den tilknyttede liniefagslærer er bi-eksaminator.

Grundlag:
CKF, studieordning, Redegørelse for eksamensgrundlaget.

Betingelse for indstilling til eksamen:
Afleveret skriftlig opgave.

Der gives én karakter efter 13-skalaen.

Oversigt over studieordning 2003

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V