Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

NT1: Natur/teknik på mellemtrinnet

Studieordning: 2013 (LU 13, Frb.)

Fag: Natur/teknologi

Modultype, -omfang og -sprog

Nationalt basismodul, 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk, men tekster på engelsk og nabosprog vil forekomme.

 

Kort beskrivelse af modulet

I dette modul belyses de særlige problemstillinger der vedrører natur/teknik-undervisning i 4.-6.klasse. I perioden fra 4.-6. klasse ændrer elevernes interesse for naturvidenskab sig fra det mere enkle og umiddelbare til det mere strukturerede og specifikke. I modulet belyses forhold som fastholder og styrker elevernes interesse for naturfag, deres praktiske færdigheder, kreativitet og evner til samarbejde og respekt for samspillet mellem menneske og natur. På modulet belyses især

  • faglige temaer som fx ressourcer og energistrømme, menneskers fysiologi, menneskets sundhed, levevilkår og livsstil, universets opståen og udvikling, solsystemet og planeten Jorden
  • faglig læsning og brug af læremidler og teknologianvendelse i hverdagen
  • progression, naturvidenskabelige kompetencer, og hvordan naturfaglige undervisningsressourcer og elevernes egne undersøgelser bidrager til at styrke natur/teknik i det samlede skoleforløb

Innovation og brugen af digitale læremidler og undersøgelser indgår som vigtige dele af studieprocessen også i forhold til anvendelse i skolen.

 

Modulets vidensgrundlag

Undervisningen baseres på nationale og internationale forsknings- og udviklingsarbejder der omhandler tematikker inden for naturfagsundervisning der er relevante for undervisningen af elever på skolens mellemtrin. Indholdsområder vil bl.a. være: Naturfagenes betydning i grundskoleuddannelse, relevante naturfaglige kilder og fagdidaktiske tekster.

 I studieforløbet indgår det teoretiske vidensgrundlag i vekselvirkning med viden fra praksisfeltet.

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 1: Naturfagsdidaktik med henblik på natur/teknik-undervisning

Kompetenceområde 2: Naturvidenskabens perspektiver

Kompetenceområde 3: Natur/tekniks kerneområder (1): menneskets samspil med naturen og teknologianvendelse

Kompetenceområde 4: Natur/tekniks kerneområder (2): den nære og fjerne omverden

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

  • begrundet  anvende naturfagsdidaktisk viden og færdigheder til at planlægge, gennemføre, evaluere, og udvikle undervisning i natur/teknik
  • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere, og udvikle natur/teknik-under­visning med naturfaglige perspektiver og med henblik på udvikling af elevernes almendannelse
  • planlægge, gennemføre, evaluere, og udvikle undervisning om menneskets samspil med naturen og anvendelse af teknologi
  • planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i natur og teknologi i den nære og fjerne omverden

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

naturfagsdidaktik, naturfagsdidaktisk forskning

udvikle undervisning i natur/teknik på et naturfagsdidaktisk grundlag

betydning af elevernes egne undersøgelser i undervisningen

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, der udvikler elevers evne til at undre sig, stille spørgsmål og formulere hypoteser

naturfaglige kompetencer, herunder modellerings-, undersøgelses-, repræsentations- og perspektiveringskompetence samt elevers faglige og udviklingsmæssige progression

planlægge og gennemføre kompetenceudviklende naturfagsundervisning der er afpasset elevernes faglige og udviklingsmæssige progression

 

naturfaglige undervisningsressourcer såsom lærebøger, laboratorier, multimodale og webbaserede læremidler, science centre, uderum, erhvervsvirksomheder, museer og it

 

anvende undervisningsressourcer

læsning i faget, herunder mundtlige og skriftlige genrer i naturfagene og formidling gennem digitale medier,

planlægge og gennemføre undervisning med varieret brug af mundtlige og skriftlige arbejdsformer

hovedtræk af naturvidenskabernes historie og fi­lo­sofi

planlægge og gennemføre natur/teknik-undervisning med historiske og filosofiske aspekter af natur­videnskaben

nyere forskning inden for naturvi­den­skab

inddrage eksempler på nyere naturvidenskabelig forsk­ning i undervisning

ressourcer og energistrømme, vedvarende og ikke vedvarende energiformer

undervise i ressourcer, ressourceforbrug og energistrømme med bæredygtighed som perspektiv

menneskets fysiologi, sundhedsundervisning

undervise i menneskets fysiologi med sundhedsmæssig handlekompetence som perspektiv

dyrs og planters tilpasning i økosystemer, menneskers levevilkår

planlægge og gennemføre undervisning i interessemodsætninger om dyrs, planters og menneskers levevilkår forskellige steder på jorden

brug af laboratorier, udeundervisning og uformelle læringsmiljøer

vælge fysiske rammer i forhold til undervisningens naturfaglige mål og indhold under hensyntagen til såvel den enkelte elevs som grupper af elevers læreproces

systematik og evolution

undervise om livets udvikling i et naturvidenskabeligt perspektiv

grundstoffer og materialers egenskaber, anvendelse og stofkredsløb

 

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning om stoffer og materialer, som elever typisk møder i hverdagen

universets opståen og udvikling,  solsystemet og planeten Jorden

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning om universet, solsystemet og planeten Jorden

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Modulets omfang svarer til 245 arbejdstimer.

Den studerende forventes at bruge sin studietid på modulet således:

 

Kategori 1: 75 timer

Kategori 2: 90 timer

Kategori 3: 75 timer

Kategori 4: 5 timer

 

Forudsætningskrav

Aflevering af to synopser på hver 5 sider, på af underviseren fastsat dato, på baggrund af studieprodukt der defineres nærmere i undervisningen.

 

Evaluering af modulet

Evaluering på baggrund af objektive kriterier.

Type: Gennemførelse.

Karaktergivning: Godkendt/ikke-godkendt.

 

Modulets relation til praksis

De studerende skal som en del af modulet indgå i Dansk Naturvidenskabsfestival i uge 39 eller tilsvarende arrangement planlagt af underviseren.

Oversigt over studieordning 2013 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V