Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

MU2: Musikledelse, musikalsk læring og undervisningsmetodik

Studieordning: 2013 (LU 13, Frb.)

Fag: Musik

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk.    

 

Kort beskrivelse af modulet

Der er fokus på at udvikle de studerendes forudsætninger for ledelse af og deltagelse i udøvende musikalske aktiviteter, herunder sammenspil, kor og sang i grupper og individuelt.

Der arbejdes med musikteori, satsarbejde og arrangement rettet mod forskellige målgrupper.

Musikdidaktik indgår i relation til musikudøvelse.

Der lægges vægt på musikpædagogisk og -didaktisk refleksion over viden og færdigheder der indgår i modulets indholdsområder.

Der lægges endvidere særlig vægt på udvikling af den studerendes egne musikalske færdigheder.

 

Modulets vidensgrundlag

Faget har sin basis i to forskellige videns- og færdighedsdimensioner; en kunstnerisk og en vidensbaseret. Modulet bygger på teori og forskning vedrørende børn og unges musikalske udvikling og læring samt på teorier om musikkens kvaliteter og mangfoldighed.

Forskning vedrørende musikfaget i folkeskolen udgør et centralt grundlag.

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 1: Musikudøvelse

Kompetenceområde 2: Musikalsk skaben

Kompetenceområde 3: Musikforståelse

Kompetenceområde 4: Musikdidaktik

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

 • begrundet lede musikalsk udfoldelse i et inkluderende klassefællesskab           
 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle kreative musikalske processer på udfordrende og anerkendende måder, der udvikler elevers formåen til selvstændigt at skabe og udvikle musik
 • varetage undervisning i musik som æstetisk, kulturelt, og historisk fænomen
 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i musik.

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

sammenspilsmetodik og instrumentkendskab samt analog og digital teknologi

vejlede og lede sammenspil differentieret på

baggrund af egen beherskelse af relevante

instrumenter

lydbearbejdning, nodeskrivning på computer, it og  internetressourcer

anvende it og anden teknologi som arbejdsredskab og kreativt værktøj

spilleteknik, stilarter, instruktion og ledelse i forbindelse med klaverspil

lede og akkompagnere fællessang og musikaktiviteter på klaver udtryksfuldt i et bredt udvalg af stilarter

stemmearbejde i relation til udvikling af egen og andres stemmer

anvende egen stemme musikalsk og nuanceret som hjælpemiddel og arbejdsredskab i undervisningen

udvikling af børns stemmer, kor/sang-metodik, indstudering, sangligt repertoire, sanglige kulturer

og traditioner

lede stemmearbejde, fællessang og en- eller flerstemmigt kor i et bredt udvalg af genrer

musikalske genrer, musikalsk fortolkning

                            

udtrykke sig musikalsk gennem instrumentalspil med forståelse for genre

musikteori, notation, arrangement, instrumentation og satslære og musikalske læremidler

arrangere musik og musikalske aktiviteter i et bredt udvalg af stilarter for varierede målgrupper med forskellige pædagogiske formål

musikkens betydning som eksistentielt, æstetisk, kulturbærende og identitetsskabende fænomen, begrundelser for musikfaget, musikfagets formål og indhold

begrundet formulere undervisnings- og læringsmål for musikundervisning

 

musikalsk læring og progression, undervisningsdifferentiering, læreplaner i musik og læremidler i musikfaget

begrundet udvælge undervisningsindhold til såvel enkeltaktiviteter som længere forløb differentieret og inkluderende

undervisningsmetodik, klasseledelse, musiklærerroller, formidlingsstrategier samt formelle og uformelle læreprocesser

agere i forskellige musiklærerroller fra den myndige leder og dirigent til den lydhøre og inspire­rende igangsætter i og med musik

musik i forskellige musikkulturer, børne- og ungdomskulturer samt musik og medier

perspektivere musik som strukturelt, æstetisk og  kulturelt fænomen

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Modulets omfang svarer til 245 arbejdstimer.

Den studerende forventes at bruge sin studietid på modulet således:

 

Kategori 1: 70 timer

 • Undervisningen tilrettelægges i samarbejde med de studerende og tager udgangspunkt i underviseroplæg, studenteroplæg og tekst-/musikeksempler
 • Vejledning og feed-back på praktiske teoretiske og fagdidaktiske opgaver, såvel mundtligt som skriftligt

 

Kategori 2: 100 timer

 • Arrangementer af kulturel, faglig og social karakter, som fx koncerter initieret af underviserne men udført ved de studerendes praktiske indsats
 • Introduktion til musikinstitutioner
 • Udarbejdelse af underviserstillede praktiske og teoretiske opgaver
 • Mundtlig og skriftlig vidensdeling og dokumentationsform
 • Projekt- og gruppearbejde
 • Forberedelse af undervisning, praktik og eksamen
 • Arbejde med e-læringsobjekter
 • Praktik
 • Evaluering af studie og undervisning

 

Kategori 3: 65 timer

 • Egen forberedelse til undervisning, praktik og eksamen
 • Medansvar for lokalernes tilstand
 • Selvstændige studieaktiviteter
 • Studiegrupper
 • Litteratursøgning

 

Kategori 4: 10 timer

 • Musikarrangementer, hvortil underviser evt. kan inviteres

 

Forudsætningskrav

En af den studerende udarbejdet komposition i eget arrangement.

 

Evaluering af modulet

Evaluering på baggrund af prøvning.

Type: Praktisk.

Karaktergivning: Bestået/Ikke-bestået.

Grundlag: Prøve i skabende musikalsk arbejde og musikledelse på grundlag af en af den studerende udarbejdet komposition i eget arrangement.

 

Modulets relation til praksis

Modulets sigte er at udruste den studerende til at kunne tilrettelægge, lede, reflektere over musikaktiviteter i folkeskolen gennem konkrete arbejdsformer og forløb indenfor musikfagets kerneområder

Oversigt over studieordning 2013 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V