Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

MU1: Musikalske udtryksformer i undervisning og læring

Studieordning: 2013 (LU 13, Frb.)

Fag: Musik

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk.

 

Kort beskrivelse af modulet

Modulet har fokus på at udvikle de studerendes musikpædagogiske og didaktiske forudsætninger relateret til musik som undervisningsfag i folkeskolen.

Der arbejdes med varierede musikalske udtryksformer med krop, stemme, instrumenter og andre lydkilder.

Som en væsentlig del indgår kreative, æstetiske arbejdsformer og læreprocesser samt refleksion over viden og færdigheder opnået gennem arbejdet med de forskellige udtryksformer.

Der lægges endvidere særlig vægt på udvikling af den studerendes egne musikalske færdigheder.

 

Modulets vidensgrundlag

Faget har sin basis fra to forskellige videns- og færdighedsdimensioner; en kunstnerisk og en vidensbaseret. Modulet bygger på teori og forskning vedrørende børn og unges musikalske udvikling og læring samt på teorier om musikkens kvaliteter og mangfoldighed.

Forskning vedrørende musikfaget i folkeskolen udgør et centralt grundlag.

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 1: Musikudøvelse

Kompetenceområde 2: Musikalsk skaben

Kompetenceområde 3: Musikforståelse

Kompetenceområde 4: Musikdidaktik

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

 • begrundet lede musikalsk udfoldelse i et inkluderende klassefællesskab
 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle kreative musikalske processer på udfordrende og anerkendende måder, der udvikler elevers formåen til selvstændigt at skabe og udvikle musik
 • varetage undervisning i musik som æstetisk, kulturelt, og historisk fænomen
 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i musik.

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

musikteori, spilleteknik, repertoire, instruktion og ledelse i forbindelse med klaverspil

lede og akkompagnere fællessang og musikaktiviteter på klaver udtryksfuldt

stemmearbejde i relation til musikalsk udvikling og udvikling af egen stemme

anvende egen stemme musikalsk og nuanceret som hjælpemiddel og arbejdsredskab i undervisningen

motoriske/tekniske øveprocesser, musikalsk fortolkning      

udtrykke sig musikalsk gennem instrumentalspil med forståelse for teknik

udvikling af børns stemmer, kor/sang-metodik, indstudering, sangligt repertoire, sanglige kulturer og traditioner

lede stemmearbejde, fællessang og én- eller flerstemmigt kor i et bredt udvalg af genrer

 

kroppens, bevægelsens og legens betydning for musikalsk udvikling og læring

lede musikaktiviteter med leg, dans, bevægelse og dramatisering med øje for elevers potentialer og forudsætninger

musikteori, notation, arrangement, instrumentation og satslære og musikalske læremidler

arrangere musik og musikalske aktiviteter i et bredt udvalg af stilarter for varierede målgrupper med forskellige pædagogiske formål

kreative processer, eksperimentelt arbejde, teorier om improvisation og komposition samt musikkens æstetiske og innovative potentialer

lede kreative musikalske processer i vokal-, bevægelses- og instrumentalaktiviteter, herunder såvel komposition som improvisation

metoder til musiklytning og musikalsk udvikling

planlægge, gennemføre og evaluere varieret og aktiverende undervisning i musiklytning og musikoplevelse

musikkens betydning som eksistentielt, æstetisk, kulturbærende og identitetsskabende fænomen

formulere differentierede undervisnings- og læringsmål for musikundervisning

musikalsk læring og progression, undervisningsdifferentiering, læreplaner i musik og læremidler i musikfaget

udvælge undervisningsindhold til såvel enkeltaktiviteter som længere forløb differentieret og inkluderende

undervisningsmetodik, klasseledelse, musiklærerroller, formidlingsstrategier samt formelle og uformelle læreprocesser

agere i forskellige musiklærerroller fra den myndige leder og dirigent til den lydhøre og inspire­rende igangsætter i og med musik

musikpædagogisk teori, elevernes musikalske udvikling, æstetiske læreprocesser, musikalitetsteori

varetage undervisning med øje for elevernes musikalske forudsætninger, udvikling og potentialer

musik i et psykologisk, oplevelsesmæssigt og æstetisk perspektiv

perspektivere musik som  æstetisk fænomen

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Modulets omfang svarer til 245 arbejdstimer.

Den studerende forventes at bruge sin studietid på modulet således:

 

Kategori 1: 70 timer

 • Undervisningen tilrettelægges i samarbejde med de studerende, og tager udgangspunkt i underviseroplæg, studenteroplæg og tekst-/musikeksempler
 • Vejledning og feed-back på praktiske teoretiske og fagdidaktiske opgaver, såvel mundtligt som skriftligt

 

Kategori 2: 100 timer

 • Arrangementer af kulturel, faglig og social karakter, som fx koncerter initieret af underviserne men udført ved de studerendes praktiske indsats
 • Introduktion til musikinstitutioner
 • Udarbejdelse af underviserstillede praktiske og teoretiske opgaver
 • Mundtlig og skriftlig vidensdeling og dokumentationsform
 • Projekt- og gruppearbejde
 • Forberedelse af undervisning, praktik og eksamen
 • Arbejde med e-læringsobjekter
 • Praktik
 • Evaluering af studie og undervisning

 

Kategori 3: 65 timer

 • Egen forberedelse til undervisning, praktik og eksamen
 • Medansvar for lokalernes tilstand
 • Selvstændige studieaktiviteter
 • Studiegrupper
 • Litteratursøgning

 

Kategori 4: 10 timer

 • Musikarrangementer, hvortil underviser evt. kan inviteres

 

Forudsætningskrav

 • Aflevering af tre opgaver i skabende musikalsk arbejde
 • Mødepligt til undervisningen
 • Deltagelse i ledelse af fællessang med anvendelse af klaver
 • Deltagelse i sangprøve

 

Evaluering af modulet

Evaluering på baggrund af objektive kriterier

Type: Gennemførelse

Karaktergivning: Godkendt/ikke-godkendt

 

Modulets relation til praksis

Modulets sigte er at udruste den studerende til at kunne lede musikaktiviteter, kor og sammenspil i folkeskolen. I modulet vil der i videst muligt omfang indhentes praksiserfaringer gennem arbejdet med musikledelsesopgaver i folkeskolen men også undervejs i uddannelsesforløbet.

Oversigt over studieordning 2013 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V