Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

MAu2: Matematikundervisning og geometri

Studieordning: 2013 (LU 13, Frb.)

Fag: Matematik

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. Der kan forekomme litteratur på andre sprog.

 

Kort beskrivelse af modulet

Kernen i modulet er elevers udvikling af matematisk kompetence indenfor fagområdet geometri på 4.- 10. klassetrin. Denne kerne belyses i et samspil mellem et matematikdidaktisk perspektiv, et praksisperspektiv og et matematikfagligt perspektiv.

 

I det matematikdidaktiske perspektiv lægges vægten på forskellige tilgange til matematikundervisning i samspillet mellem elev, lærer og matematikfaget. I dette perspektiv indgår også elevers arbejde med matematikholdige tekster.

 

I praksisperspektivet lægges vægten på undervisningsmetoder til matematikundervisningen på 4.-10. klassetrin. Heri indgår udformning af undervisnings- og læringsmål, planlægning af matematikundervisning, elevers kreative aktivitetet i og uden for klassen. 

 

Det matematikfaglige perspektiv omfatter både de matematiske emner, plan- og rumgeometri , og alsidige matematiske arbejds- og tænkemåder, med særligt fokus på ræsonnenements- og tankegangskompetence.

 

It indgår som en integreret del af arbejdet på modulet.

 

Modulets vidensgrundlag

Vidensgrundlaget omfatter forskellige tilgange til matematikundervisning og forskellige forståelser af matematiklæring. I forbindelse med dette grundlag indgår forskellige forståelser af lærerrollen i matematikundervisningen og viden om elevers udvikling af kompetence indenfor fagområdet geometri.

Desuden indgår indblik i forskellige modeller til systematisk planlægning af matematikundervisning.

Viden og erfaringer fra matematikundervisningens praksis på 4.-10. klassetrin er også en del af grundlaget.

Det matematikfaglige vidensgrundlag knytter sig til såvel fagområderne plan- og rumgeometri som til det matematiske kompetencebegreb, herunder specielt ræsonnement- og tankegangskompetence (som defineret i rapporten Kompetence og matematiklæring).

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Indholdet er karakteriseret ved samspillet mellem de fire kompetenceområder.

Kompetenceområde 1: Matematiske emner

Kompetenceområde 2: Matematiske arbejds- og tænkemåder

Kompetenceområde 3: Matematikdidaktik

Kompetenceområde 4: Matematiklærerens praksis

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Der indgår dele af alle fire kompetenceområders kompetencemål specificeret i videns- og færdighedsmål. Den studerende kan

  • planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle matematikundervisning, hvor de matematiske emner gennem indsigt i videnskabsfaget, dets anvendelse og historiske udvikling relateres til elever, undervisning og læreplaner
  • stimulere udvikling af elevers matematiske arbejds- og tænkemåder gennem udfordrende spørgsmål og svar i med og om matematik samt anvendelse af sprog og redskaber i matematik relateret til undervisning på 4.-10. klassetrin
  • beskrive, analysere og vurdere undervisning i og læring af matematik med støtte i matematikdidaktisk teori
  • planlægge, gennemføre og vurdere matematikundervisning i praksis med faglig og fagdidaktisk overblik og dømmekraft.

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

hvordan forskellige læringssyn bestemmer samspillet mellem elev, lærer og matematik

konstruere undervisningsforløb i matematik på 4. - 10. klassetrin med forskelligt læringssyn

elevers tilegnelse af viden såvel gennem mundtlige som skriftlige og visuelle matematikholdige tekster, herunder autentiske tekster og læremidler

begrunde undervisning som medtænker elevers tilegnelse af viden såvel gennem mundtlige som skriftlige og visuelle matematikholdige tekster

undervisningsmetoder og -principper,  læringspotentialet i en engageret og indlevet lærerrolle, motivation, kreativ virksomhed, aktiviteter i og uden for klassen

planlægge, gennemføre og evaluere motiverende og inspirerende matematikundervisning, som får elever til at engagere sig i matematiske aktiviteter og kreativ virksomhed

systematiske modeller til planlægning af undervisningsforløb i matematik

begrundet udforme undervisnings- og læringsmål

plangeometri, euklidisk geometri og eksempler på ikkeeuklidisk geometri fx på kugleoverfladen,analytisk geometri herunder position og retning, trigonometri og dens anvendelse, samt supplerende anvendelse af it til konstruktion, undersøgende virksomhed og bevisførelse

begrunde sammenhænge inden for plangeometri herunder benytte matematisk argumentation ogbevisførelse med inddragelse af it som baggrund for undervisning i plangeometri

rumgeometri, beskrivelse af rumlige figurer, eksempler på elementær topologi og grafteori og anvendelse af it

beskrive egenskaber og sammenhænge mellem rumlige figurer, bl.a. med anvendelse af it, med henblik på undervisning i rumgeometri

matematisk tankegang

stille karakteristiske matematiske spørgsmål og skelne mellem forskellige matematisk udsagn

matematisk ræsonnement

ræsonnere matematisk ved at følge og bedømme et matematisk ræsonnement samt udvikle og gennemføre matematisk argumentation ved visualisering og bevisførelse

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Modulets omfang svarer til 245 arbejdstimer.

Den studerende forventes at bruge sin studietid på modulet således:

 

Kategori 1: Undervisning, vejledning, modulevaluering. 70 timer.

Kategori 2: Forberedelse til undervisning, vejledning , praktik, praksistilknytning, modulevaluering. 125 timer.

Kategori 3: Selvstudie. 46 timer.

Kategori 4: Interessetimer. 4 timer.

 

Forudsætningskrav

Den studerende er forpligtet til at deltage aktivt i de undervisningssamtaler der er en løbende del af undervisningen. Desuden skal den studerende aflevere en obligatorisk skriftlig opgave der har fokus på faglige og fagdidaktiske emner. Opgaven stilles - og afleveringsfrist fastsættes - af underviseren. Den kan udarbejdes i grupper eller individuelt.

 

Evaluering af modulet

Evaluering på baggrund af prøvning.

Form: Grupper.

Karaktergivning: Bestået/ikke-bestået.

Grundlag for bedømmelse: Modulevalueringen foregår som en studiedag, hvor de studerende arbejder i grupper med en problemstilling formuleret af den enkelte underviser på det enkelte hold. Underviseren vurderer i den forbindelse om modulet er bestået/ikke bestået.

 

Modulets relation til praksis

I forbindelse med modulet planlægger de studerende udvalgte aktiviteter i relation til modulets faglige indhold.  Disse afprøves i praksis.

Oversigt over studieordning 2013 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V