Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

MAu1: Matematiklæring, tal og algebra

Studieordning: 2013 (LU 13, Frb.)

Fag: Matematik

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. Der kan forekomme litteratur på andre sprog.

 

Kort beskrivelse af modulet

Kernen i modulet er elevers udvikling af matematisk kompetence indenfor fagområdet tal og algebra på 4.-10. klassetrin . Denne kerne belyses i et samspil mellem et matematikdidaktisk perspektiv, et praksisperspektiv og et matematikfagligt perspektiv.

I det matematikdidaktiske perspektiv lægges vægten på læring, herunder sproget og dialogens betydning for indsigt og forståelse. Der indgår desuden folkeskolens målbestemmelser og læseplaner for faget matematik.

 

I praksisperspektivet indgår den studerendes observation af elevers matematiske læring og på vurdering af læremidler til aldersgruppen. 

 

Det matematikfaglige perspektiv omfatter både det matematiske emne, tal og algebra, og alsidige matematiske arbejds- og tænkemåder, med særligt fokus på kommunikations-, symbol- og formalismekompetence.

 

It indgår som en integreret del af arbejdet på modulet.

 

Modulets vidensgrundlag

Vidensgrundlaget omfatter forskellige forståelser af matematiklæring og faget matematik, herunder hvordan disse er afspejlet i skiftende læseplaner.

 

I forbindelse med grundlaget vedrørende matematiklæring indgår viden om sproget og dialogens betydning for udvikling af matematisk indsigt og forståelse og viden om elevers udvikling af kompetence indenfor fagområdet tal og algebra, herunder viden om elevers mulige begrebsmæssige misopfattelser.

 

Viden og erfaringer fra matematikundervisningens praksis på 4.-10. klassetrin, herunder vurdering af læremidler, er en del af grundlaget. Der indgår observationer knyttet til elevers læring. 

 

Det matematikfaglige vidensgrundlag knytter sig til såvel fagområdet tal og algebra som til det matematiske kompetencebegreb, herunder specielt  kommunikationskompetencen og symbol- og formalismekompetencen (som defineret i rapporten Kompetence og matematiklæring).

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Indholdet er karakteriseret ved samspillet mellem de fire kompetenceområder:

Kompetenceområde 1: Matematiske emner

Kompetenceområde 2: Matematiske arbejds- og tænkemåder

Kompetenceområde 3: Matematikdidaktik

Kompetenceområde 4: Matematiklærerens praksis

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Der indgår dele af alle fire kompetenceområders kompetencemål specificeret i videns- og færdighedsmål. Den studerende kan

  • planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle matematikundervisning, hvor de matematiske emner gennem indsigt i videnskabsfaget, dets anvendelse og historiske udvikling relateres til elever, undervisning og læreplaner
  • stimulere udvikling af elevers matematiske arbejds- og tænkemåder gennem udfordrende spørgsmål og svar i med og om matematik samt anvendelse af sprog og redskaber i matematik relateret til undervisning på 4.-10. klassetrin
  • beskrive, analysere og vurdere undervisning i og læring af matematik med støtte i  matematikdidaktiskteori
  • planlægge, gennemføre og vurdere matematikundervisning i praksis med faglig og fagdidaktisk overblik og dømmekraft.

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

forskellige syn på matematiklæring, herunder sproget og dialogens betydning for indsigt og forståelse

planlægge og gennemføre undervisning, som bygger på forskellige syn på elevers matematiske læring

skiftende læseplaners sammenhæng med samfundsmæssige og videnskabelige udfordringer over tid

forholde sig til gældende læseplaner for matematikundervisning i relation til differentieret undervisning

observationsmetoder, fortolkning af elevers matematiske læring, begrebsmæssige misopfattelser, forestillinger om og holdninger til matematik

observere elevers matematiske læring, begrebsmæssige misopfattelser samt forestillinger om og holdninger til matematik

læremidler til aldersgruppen 4. - 10. klassetrin, herunder digitale læremidler, konkrete materialer og værktøjer, supplerende materialer og lærebøger

anvende, udvikle og vurdere relevante læremidler til matematik

talbegrebet, talsystemets opbygning og historie med udvidelsen af de rationale tal over de reelle tal til de komplekse tal samt talteori og dets anvendelse

begrunde talsystemets opbygning og anvendelse af tal med henblik på undervisning i tal og talteori

 

regneprocesser og algebra med beregninger og løsning af ligningssystemer, anvendelse af it i regneprocesser, algebraisk omsætning og ligningsløsning

planlægge og gennemføre undervisning i regneprocesser, algebraisk omsætning og ligningsløsning

 

matematisk kommunikation

kommunikere i, om og med matematik ved at sætte sig ind i og tolke matematikholdige skriftlige, mundtlige og visuelle udsagn samt udtrykke sig fagligt præcist og varieret.

matematisk symbolbehandling - og formalisme

 

anvende symbolholdige udsagn gennem afkodning, oversættelse og behandling

med bevidsthed om den særlige rolle, effektiv symbolbehandling spiller i matematikken.

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Modulets omfang svarer til 245 arbejdstimer.

Den studerende forventes at bruge sin studietid på modulet således:

 

Kategori 1: Undervisning, vejledning, modulevaluering. 70 timer.

Kategori 2: Forberedelse til undervisning, vejledning , praktik, praksistilknytning, modulevaluering. 125 timer.

Kategori 3: Selvstudie. 46 timer.

Kategori 4: Interessetimer. 4 timer.

 

Forudsætningskrav

Den studerende er forpligtet til at deltage aktivt i de undervisningssamtaler der er en løbende del af undervisningen. Desuden skal den studerende aflevere en obligatorisk skriftlig opgave der har fokus på faglige og fagdidaktiske emner. Opgaven stilles - og afleveringsfrist fastsættes - af underviseren. Den kan udarbejdes i grupper eller individuelt.

 

Evaluering af modulet

Evaluering på baggrund af prøvning.

Form: Grupper.

Karaktergivning: Bestået/ikke-bestået.

Grundlag for bedømmelse: Modulevalueringen foregår som en studiedag, hvor de studerende arbejder i grupper med en problemstilling formuleret af den enkelte underviser på det enkelte hold.  Underviseren vurderer i den forbindelse om modulet er bestået/ikke bestået.

 

Modulets relation til praksis

I forbindelse med modulet observerer de studerende udvalgte undervisningsaktivteter i relation til modulets indhold.

Oversigt over studieordning 2013 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V