Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

MAi3: Evaluering og stokastik

Studieordning: 2013 (LU 13, Frb.)

Fag: Matematik

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. Der kan forekomme litteratur på andre sprog.

 

Kort beskrivelse af modulet

Kernen i modulet er elevers udvikling af matematisk kompetence i arbejdet med stokastik på 1. - 6. klassetrin. Denne kerne belyses i et samspil mellem et matematikdidaktisk perspektiv, et praksisperspektiv og et matematikfagligt perspektiv.

 

I det matematikdidaktiske perspektiv lægges vægten på forskellige typer af evalueringsmetoder til vurdering af elevers matematikfaglige læring, herunder muligheder og begrænsninger ved de enkelte metoder.  I dette perspektiv indgår også elevers arbejde med matematikholdige tekster.

 

I praksisperspektivet indgår brug og vurderinger af forskellige evalueringsformer knyttet til aldersgruppen.

Der indgår desuden perspektiver på matematiklærerens forskellige samarbejdsrelationer både i og udenfor skolen knyttet til aldersgruppen.

 

Det matematikfaglige perspektiv omfatter både det matematiske emne stokastik og alsidige matematiske arbejds- og tænkemåder med særligt fokus på matematisk kommunikation og modellering.

 

IT indgår som en integreret del af arbejdet på modulet.

 

Modulets vidensgrundlag

Vidensgrundlaget omfatter national/international forskning og teoridannelse angående:

  • forskellige evalueringsformer til vurdering af elevers matematiske udbytte
  • muligheder og begrænsninger ved brug af forskellige evalueringsmetoder til vurdering af elevers læring, og om elevers udvikling af matematisk kompetence i arbejdet med  stokastik
  • matematiklærerens samarbejdsrelationer.

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 1: Matematiske emner

Kompetenceområde 2: Matematiske arbejds- og tænkemåder

Kompetenceområde 3: Matematikdidaktik

Kompetenceområde 4: Matematiklærerens praksis

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Der indgår dele af alle fire kompetenceområders kompetencemål specificeret i videns- og færdighedsmål.

Den studerende kan

  • planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle matematikundervisning, hvor de matematiske emner gennem indsigt i videnskabsfaget og dets anvendelse og historiske udvikling relateres til elever, undervisning og læreplaner
  • stimulere elevernes udvikling af matematiske arbejds- og tænkemåder, der er kendetegnet ved at kunne spørge i, om og med matematik samt at kunne anvende sprog og redskaber i matematik relateret til undervisning på 1.-6. klassetrin.
  • beskrive, analysere og vurdere undervisning i og læring af matematik med støtte i  matematikdidaktisk teori
  • planlægge, gennemføre og vurdere matematikundervisning i praksis med faglig og fagdidaktisk overblik og dømmekraft

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

evalueringsmetoder og -redskaber, test knyttet til aldersgruppen og af relevans for matematikundervisningen

evaluere elevers faglige udbytte og kompetencer

fagteamsamarbejde, fagligt/tværfagligt samarbejde med kolleger, formelle og uformelle samarbejdsrelationer med forældre, administration og myndigheder

samarbejde med fagkolleger og andre kolleger om aldersrelevant undervisning i et fagligt/tværfagligt emne eller et fagdidaktisk problemfelt samt samarbejde med forældre, administration og myndigheder om rammer for undervisning

forskellige evalueringsformer, deres muligheder og begrænsninger herunder forskellen på summativ og formativ evaluering

vurdere forskellige evalueringsformer, herunder deres muligheder og begrænsninger for at diagnosticere elevers faglige udbytte

elevers tilegnelse af viden såvel gennem mundtlige som skriftlige og visuelle matematikholdige tekster, herunder autentiske tekster og læremidler

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, som medtænker elevers tilegnelse af viden såvel gennem mundtlig som skriftlige og visuelle matematikholdige tekster

sandsynlighed, subjektiv, statistisk og kombinatorisk sandsynlighed samt simulering af stokastiske situationer i blandt andet spil og med anvendelse af it

anvende forskellige sandsynlighedsopfattelser i undervisningen samt simulere stokastiske processer bl.a. med anvendelse af it

statistik, systematisk indsamling, beskrivelse, analyse og vurdering af data, deskriptorer for beliggenhed, spredning og sammenhænge samt brug af it til analyse og præsentation

analysere systematisk indsamlede data ved hjælp af deskriptorer og grafiske illustrationer med henblik på undervisning i statistik bl. a. med anvendelse af it

matematisk modellering

modellere ved at afgrænse, strukturere, matematisere, fortolke og kritisere matematiske modeller

matematisk kommunikation

Kommunikere i, om og med matematik ved at sætte sig ind i matematikholdige skriftlige, mundtlige og visuelle udsagn samt udtrykke sig fagligt præcist og varieret

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Modulets omfang svarer til 245 arbejdstimer.

Den studerende forventes at bruge sin studietid på modulet således:

 

Kategori 1: Undervisning, vejledning , modulevaluering. 70 timer.

Kategori 2: Forberedelse til undervisning, vejledning , praktik, praksistilknytning, modulevaluering. 125 timer.

Kategori 3: Selvstudie. 46 timer.

Kategori 4: Interessetimer. 4 timer.

 

Forudsætningskrav

Den studerende er forpligtet til at deltage aktivt i de undervisningssamtaler, der er en løbende del af undervisningen. Desuden skal den studerende aflevere en obligatorisk skriftlig opgave, der har fokus på faglige og fagdidaktiske emner. Opgaven stilles - og afleveringsfrist fastsættes - af underviseren. Den kan udarbejdes i grupper eller individuelt.

 

Evaluering af modulet

Evaluering på baggrund af prøvning.

Type: Studiedag.

Karaktergivning: Bestået/Ikke-bestået.

Grundlag for bedømmelse: Modulevalueringen foregår som en studiedag hvor de studerende arbejder i grupper med en problemstilling formuleret af den enkelte underviser på det enkelte hold. Underviseren vurderer i den forbindelse om modulet er bestået/ikke bestået.

 

Modulets relation til praksis

I forbindelse med modulet gennemfører de studerende mindst et eksempel på anvendelse af evalueringsværktøjer/metode.

Oversigt over studieordning 2013 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V