Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

MAi2: Matematikundervisning og geometri

Studieordning: 2013 (LU 13, Frb.)

Fag: Matematik

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. Der kan forekomme litteratur på andre sprog.

 

Kort beskrivelse af modulet

Kernen i modulet er elevers udvikling af matematisk kompetence indenfor fagområdet geometri på 1.- 6. klassetrin. Denne kerne belyses i et samspil mellem et matematikdidaktisk perspektiv, et praksisperspektiv og et matematikfagligt perspektiv.

 

I det matematikdidaktiske perspektiv lægges vægten på matematikundervisningens samspil mellem fag, elever og lærer samt planlægning, gennemførsel og evaluering af undervisningsforløb.

 

I praksisperspektivet lægges vægten på undervisningsmetoder og -principper knyttet til matematikundervisning i 1.- 6. klassetrin, udformning af undervisnings- og læringsmål og modeller til planlægning af undervisning.  Heri indgår desuden motivation og elevers kreative virksomhed i og uden for klassen.
 

Det matematikfaglige perspektiv omfatter plangeometri og rumgeometri samt et særligt fokus på undersøgende virksomhed og bevisførelse.  De matematiske kompetencer er repræsenteret ved problembehandlings- og ræsonnementskompetencen.

 

It indgår som en integreret del af arbejdet på modulet.

 

Modulets vidensgrundlag

Vidensgrundlaget omfatter forskellige undervisningsmetoder og -principper, herunder systematiske modeller til planlægning af undervisningsforløb  for matematikundervisning på 1. - 6. klassetrin.

 

Grundlaget omfatter ligeledes viden om undervisning knyttet til forskellige læringssyn, og hvordan de kan bestemme samspillet mellem elev, lærer og matematik.

 

Empirisk viden og erfaringer fra matematikundervisningens praksis på 1.- 6. klassetrin er også en del af grundlaget.

 

Det matematikfaglige vidensgrundlag knytter sig til såvel fagområdet geometri som det matematiske kompetencebegreb, herunder specielt  problembehandlings- og ræsonnementskompetencen (som defineret i rapporten Kompetence og matematiklæring).

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Indholdet er karakteriseret ved samspillet mellem de fire kompetenceområder.

Kompetenceområde 1: Matematiske emner

Kompetenceområde 2: Matematiske arbejds- og tænkemåder

Kompetenceområde 3: Matematikdidaktik

Kompetenceområde 4: Matematiklærerens praksis

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Der indgår dele af alle fire kompetenceområders kompetencemål specificeret i videns- og færdighedsmål. Den studerende kan

  • planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle matematikundervisning, hvor de matematiske emner gennem indsigt i videnskabsfaget, dets anvendelse og historiske udvikling relateres til elever, undervisning og læreplaner
  • stimulere elevernes udvikling af matematiske arbejds- og tænkemåder, der er kendetegnet ved at kunne spørge i, med og om matematik samt at kunne anvende sprog og redskaber i matematik relateret til undervisning på 1.- 6. klassetrin
  • beskrive, analysere og vurdere undervisning i og læring af matematik med støtte i matematikdidaktisk teori
  • planlægge, gennemføre og vurdere matematikundervisning i praksis med faglig og fagdidaktisk overblik og dømmekraft

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

undervisningsmetoder og -principper, læringspotentialet i en engageret og indlevet lærerrolle, motivation, kreativ virksomhed, aktiviteter i og uden for klassen

planlægge, gennemføre og evaluere motiverende og inspirerende matematikundervisning, som får elever til at engagere sig i matematiske aktiviteter og kreativ virksomhed

hvordan forskellige læringssyn bestemmer samspillet mellem elev, lærer og matematik

planlægge, gennemfør og evaluere undervisningsforløb i matematik på 1.-6 klassetrin med forskellige læringssyn

systematiske modeller til planlægning af undervisningsforløb i matematik

udforme undervisnings- og læringsmål

matematisk problembehandling

 

problembehandle ved at detektere, formulere, afgrænse og løse matematiske problemer ved systematisk valg af strategier og værktøjer

matematisk ræsonnement

ræsonnere matematisk ved at følge og bedømme et matematisk ræsonnement samt udvikle og gennemføre matematisk argumentation ved visualisering og bevisførelse

plangeometri, konstruktions- og tegnemåder, beskrivelser af positioner, retning og mønstre herunder symmetri og flytning, supplerende anvendelse af it til konstruktion, undersøgende virksomhed og bevisførelse

begrunde sammenhænge inden for plan- og flytningsgeometri, herunder gennemføre beviser og eksperimenter som baggrund for undervisningen 

rumgeometri, rumlige figurer og deres egenskaber, eksempler på enkle tegneformer fra tre til to dimensioner, samt mulige anvendelser af it

anvende rumlige figurers egenskaber samt deres gengivelse i undervisningen i rumgeometri, bl.a. med inddragelse af it

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Modulets omfang svarer til 245 arbejdstimer.

Den studerende forventes at bruge sin studietid på modulet således:

 

Kategori 1: Undervisning, vejledning og modulevaluering. 70 timer.

Kategori 2: Forberedelse til undervisning, vejledning , praktik, praksistilknytning og modulevaluering. 125 timer.

Kategori 3: Selvstudie. 46 timer.

Kategori 4: Interessetimer. 4 timer.

 

Forudsætningskrav

Den studerende er forpligtet til at deltage aktivt i de undervisningssamtaler der er en løbende del af undervisningen. Desuden skal den studerende aflevere en obligatorisk skriftlig opgave der har fokus på faglige og fagdidaktiske emner. Opgaven stilles - og afleveringsfrist fastsættes - af underviseren. Den kan udarbejdes i grupper eller individuelt.

 

Evaluering af modulet

Evaluering på baggrund af prøvning.

Form : Grupper.

Karaktergivning : Bestået/ikke-bestået.

Grundlag for bedømmelse: Modulevalueringen foregår som en studiedag, hvor de studerende arbejder i grupper med en problemstilling formuleret af den enkelte underviser på det enkelte hold.  Underviseren vurderer i den forbindelse om modulet er bestået/ikke bestået.

 

Modulets relation til praksis

I forbindelse med modulet planlægger de studerende udvalgte aktiviteter i relation til modulets faglige indhold.  Disse afprøves i praksis.

Oversigt over studieordning 2013 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V