Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

MAi1: Matematiklæring, tal og regneprocesser

Studieordning: 2013 (LU 13, Frb.)

Fag: Matematik

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. Der kan forekomme litteratur på andre sprog.

 

Kort beskrivelse af modulet

Kernen i modulet er elevers udvikling af matematisk kompetence indenfor fagområdet tal og regneprocesser på 1.-6. klassetrin. Denne kerne belyses i et samspil mellem et matematikdidaktisk perspektiv, fra et praksisperspektiv og fra et matematikfagligt perspektiv.

 

I det matematikdidaktiske perspektiv lægges vægten på læring, herunder sproget og dialogens betydning for indsigt og forståelse samt elevers begrebsdannelse og begrebsudvikling. Der indgår indsigt i og analyse af skiftende læseplaner.

 

I praksisperspektivet lægges vægten på inddragelse af observationer knyttet til elevers læring, begrebsmæssige misopfattelser, forestillinger om og holdninger til matematik.

 

Det matematikfaglige perspektiv omfatter talbegrebet samt brug af statistik til beskrivelse og analyse af data rettet  mod 1. – 6. klassetrin.  De matematiske arbejds- og tænkemåder har særligt fokus på kommunikations- og tankegangskompetencen.

 

IT indgår som en integreret del af arbejdet på modulet.

 

Modulets vidensgrundlag

Vidensgrundlaget omfatter forskellige forståelser af matematiklæring og faget matematik, herunder hvordan disse er afspejlet i skiftende læseplaner.

 

Grundlaget omfatter ligeledes viden om sproget og dialogens betydning for udvikling af matematisk indsigt og forståelse og om elevers udvikling af kompetence indenfor fagområderne tal og regneprocesser.

 

Empirisk viden og erfaringer fra matematikundervisningens praksis i forhold til elevers matematiske læring, elevers begrebsmæssige misopfattelser, samt elevers forestillinger om og holdninger til matematik på 1.-6. klassetrin, er også en del af grundlaget.

 

Det matematikfaglige vidensgrundlag knytter sig til såvel fagområdet tal og regneprocesser som til det matematiske kompetencebegreb, herunder specielt  tankegangs- og kommunikationskompetencen (som defineret i rapporten Kompetence og matematiklæring).

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Indholdet er karakteriseret ved samspillet mellem de fire kompetenceområder.

Kompetenceområde 1: Matematiske emner

Kompetenceområde 2: Matematiske arbejds- og tænkemåder

Kompetenceområde 3: Matematikdidaktik

Kompetenceområde 4: Matematiklærerens praksis

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Der indgår dele af alle fire kompetenceområders kompetencemål specificeret i vidensmål og færdighedsmål. Den studerende kan

  • planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle matematikundervisning, hvor de matematiske emner gennem indsigt i videnskabsfaget, dets anvendelse og historiske udvikling relateres til elever, undervisning og læreplaner
  • stimulere elevernes udvikling af matematiske arbejds- og tænkemåder, der er kendetegnet ved at kunne spørge i, med og om matematik samt at kunne anvende sprog og redskaber i matematik relateret til undervisning på 1.- 6. klassetrin
  • beskrive, analysere og vurdere undervisning i og læring af matematik med støtte i matematikdidaktisk teori
  • planlægge, gennemføre og vurdere matematikundervisning i praksis med faglig og fagdidaktisk overblik og dømmekraft.

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

forskellige syn på matematiklæring, herunder sproget og dialogens betydning for indsigt og forståelse

tage stilling til undervisning, som bygger på forskellige syn på elevers matematiske læring

skiftende læseplaners sammenhæng med samfundsmæssige og videnskabelige udfordringer over tid

anvende gældende læseplaner for matematikundervisning i relation til at planlægge og gennemføre differentieret undervisning

observationsmetoder, fortolkning af elevers matematiske læring, begrebsmæssige misopfattelser, forestillinger om og holdninger til matematik

observere elevers matematiske læring, begrebsmæssige misopfattelser samt forestillinger om og holdninger til matematik

matematisk  tankegang

stille karakteristiske matematiske spørgsmål og skelne mellem forskellige matematiske udsagn

matematisk kommunikation

kommunikere i, om og med matematik ved at sætte sig ind i og tolke matematikholdige skriftlige, mundtlige og visuelle udsagn samt udtrykke sig fagligt præcist og varieret

talbegrebet, børns udvikling af talbegrebet, talsystemets opbygning og historie med udvidelsen fra de natulige tal over de hele tal til de rationale tal

begrunde talsystemets opbygning og anvendelse af tal med henblik på undervisning i talbegrebet

regneprocesser, tidlig algebra, anvendelse af it i regneprocesser, algenraisk omsætning og ligningsløsning

planlægge , gennemføre og evaluere undervisning i regneprocesser og tidlig algebra, herunder brug af it

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Modulets omfang svarer til 245 arbejdstimer.

Den studerende forventes at bruge sin studietid på modulet således:

 

Kategori 1: Undervisning, vejledning , modulevaluering.  70 timer.

Kategori 2: Forberedelse til undervisning, vejledning , praktik, praksistilknytning og modulevaluering. 125 timer.

Kategori 3: Selvstudie. 46 timer.

Kategori 4: Interessetimer. 4 timer.

 

Forudsætningskrav

Den studerende er forpligtet til at deltage aktivt i de undervisningssamtaler, der er en løbende del af undervisningen. Desuden skal den studerende aflevere en obligatorisk skriftlig opgave, der har fokus på faglige og fagdidaktiske emner. Opgaven stilles - og afleveringsfrist fastsættes - af underviseren. Den kan udarbejdes i grupper eller individuelt.

 

Evaluering af modulet

Evaluering på baggrund af prøvning.

Form: Grupper.

Karaktergivning: Bestået/ikke-bestået.

Grundlag for bedømmelse: Modulevalueringen foregår som en studiedag, hvor de studerende i grupper arbejder med en problemstilling formuleret af den enkelte underviser på det enkelte hold.  Underviseren vurderer i den forbindelse om modulet er bestået/ikke-bestået.

 

Modulets relation til praksis

I forbindelse med modulet observerer de studerende udvalgte undervisningsaktivteter i relation til modulets indhold. 

Oversigt over studieordning 2013 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V