Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

KR3: Undervisningsemnet filosofi, herunder etik og ikke-religiøse livsanskuelser

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk.

                                                         

Kort beskrivelse af modulet

I dette modul arbejdes der med filosofi og med ikke-religiøse livsanskuelser. Der fokuseres på filosofiens tilblivelse og udvikling, herunder udvalgte filosofihistoriske perioders karakteristika, samt på de traditionelle filosofiske discipliner.

En særlig vægt lægges på etikken og på den livsfilosofiske tradition samt på deres faglig-pædagogiske udfordringer. Der arbejdes med forskellige etiske argumentationstyper, historisk og aktuelt, samt med den livsfilosofiske traditions forskelligartede udlægninger af mål og mening i den menneskelige tilværelse.

I forlængelse heraf overvejes og afprøves forskellige mulige tilgange til emnet ”Filosofi med børn”.

Endelig beskæftiger modulet sig med udvalgte ikke-religiøse livsanskuelser og undervisning herom i kristendomskundskab i folkeskolen.

Fagdidaktisk viden og færdigheder er en dimension i modulets samlede indhold. Filosofiens særlige status som erkendelseskilde og verdensforståelse, dens forhold til videnskab, kunst og religion samt dens betydning for samfund, kultur og dannelsesidealer tematiseres. De studerende vil i arbejdet med modulets indhold kunne inddrage undervisningsmaterialer, elevproducerede tekster og andre udtryk samt egne tekster og materialer til eleverne.

 

Modulets vidensgrundlag

Vidensgrundlaget udgøres af relevant forskningsbaseret viden fra videnskabsfaget filosofi om de faglige emner, modulet indeholder.

Vidensgrundlaget udgøres også af viden og faglig-pædagogiske teorier om faget kristendomskundskab i folkeskolen, dets historie, mål, indhold og dets bidrag til skolens samlede opgave.

Vidensgrundlaget er funderet i teorier og viden om børn og unges læringsforudsætninger, om læringsprocesser vedrørende filosofi, samt i viden og teorier om undervisningsformer, evalueringsformer og aktuelle undervisningsmaterialer til skolebrug.

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 4: Undervisning i emnet filosofi, herunder etik og ikke-religiøse livsanskuelser

Kompetenceområde 1: Religionsdidaktik

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

  • begrundet gennemføre undervisning i  filosofi, etik og ikke-religiøse livsanskuelser
  • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle religionsundervisning.

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

filosofiens historie, forskellige traditioner og  nutidige filosofiske diskussioner

give eksempler på hvad filosofi beskæftiger sig med

forskellige etiske positioner

give eksempler på drøftelser af etiske problemer og dilemmaer

livsfilosofi og dansk filosofisk tradition,

redegøre for opfattelser af livsfilosofi

filosofi for børn,

 

begrundet redegøre for forskellige opfattelser af filosofi med/for børn og tilrettelægge forløb, hvor eleverne filosoferer i undervisningen

livsopfattelser uden religion

redegøre for forskellige livsopfattelser funderet i en ikke-religiøs tænkning

filosofiske og etiske spørgsmål  i kristendom, andre religioner og livsopfattelser

formulere moralsk praksis samt værdigrundlag for individ og samfund

elevers forskellige forudsætninger for at arbejde med religiøse og filosofiske spørgsmål

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning der tager udgangspunkt i elevernes forskellige forudsætninger med hensyn til religion og livsanskuelse

skolens læreplan, religionsdidaktik og tværfaglig undervisning

planlægge, gennemføre og evaluere en undervisning i faget og i tværfaglige forløb

entreprenørskab, kreativitet og innovation

planlægge,  gennemføre og evaluere undervisning, der udfordrer eleverne til handlekraft, foretagsomhed og fantasi

undervisningsmetoder, læremidler, praktisk-musiske erkendemåder og digitale medier

anvende en variation af undervisningsmetoder, læremidler samt praktisk-musiske arbejdsformer og it

elever og elevgruppers fagsprog og læsning af fagtekster og tosprogede elevers begrebsudvikling på andetsproget

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning der stimulerer elevers udvikling af fagsprog og faglig læsning

faglige teorier og metoder, hvormed religion kan beskrives og analyseres, og teorier om, hvad religion kan være

beslutte, hvilke faglige teorier og metoder, der er relevante for tilrettelæggelse af en konkret undervisningssituation

udviklingstendenser i faget såvel fagligt som pædagogisk

udvikle faget i konkrete handlingsforslag

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Modulets omfang er på 10 ects-point, det svarer til 245 arbejdstimer.

Den studerende forventes at bruge sin studietid på dette modul således :

 

Kategori 1:

  • Undervisningstimer: 66 timer
  • Deltagelse i tilbudt vejledning og feedback i tilknytning til lektioner og modulevaluering: 18 timer

Kategori 2:

  • Gruppearbejde før og efter lektioner: 18 timer
  • Forberedelse til lektioner jf. undervisningsplan: 94 timer
  • Studiebesøg og andre egne feltstudier: 10 timer
  • Evaluering af studiet i faget: 5 timer

Kategori 3:

  • Supplerende forberedelse af lektioner og afsluttende kompetencemålsprøve 30 timer

Kategori 4:

  • Eventuelle debatarrangementer og lignende hvortil holdets lærer kan inviteres 4 timer.

 

Forudsætningskrav

Der er 100% mødepligt til undervisning, vejledning og fremlæggelser. 

Den studerende skal have medvirket til udarbejdelsen af det skriftlige produkt, problemstillingen skal være godkendt af modulets underviser inden en af underviseren fastsat dato, og den studerende skal deltage i den feedback underviseren giver på produktet, og hvor underviseren afgiver sin vurdering.

 

Evaluering af modulet

Evaluering på bagrund af prøvning.

Type: Skriftlig.

Form: Individuelt eller grupper på maks. 3 studerende.

Karaktergivning: Bestået/ikke-bestået.

Grundlag for bedømmelsen: De studerende skal senest på en af modulets lærer fastsat dato aflevere et skriftligt produkt svarende til 10 normalsider. Produktet skal undersøge en faglig problemstilling i relation til modulets indhold, undersøgelsen skal godtgøres at være relevant for en undervisning i skolen.

                            

Modulets relation til praksis

Modulets indhold har to praksis-tilknytningspunkter. Ét i samfundet og ét i skolen.

I arbejdet med modulet inddrages relevante og aktuelle eksempler på filosofiske- og livsanskuelsesmæssige diskussioners og spørgsmåls synlighed og betydning i såvel Danmark som globalt. Der inddrages eksempler på filosofiske og livsanskuelsesmæssige opfattelsers synlighed og betydning i forhold til etiske, politiske, miljømæssige, eksistentielle m.v. spørgsmål. I arbejdet med modulets indhold kan også indgå besøg og samtaler med repræsentanter fra filosofiske og livsanskuelsesmæssige opfattelser.

De studerende inddrager eksempler fra deres praktikskoler hvor de har arbejdet med faget eller med emner og problemstillinger der er relevante for faget. I det omfang det er muligt kan de studerende medvirke i undervisning i faget i skolen og her indsamle eksempler på praksis til brug i uddannelsens undervisning.  Endvidere inddrages relevante undervisningsmaterialer og eventuelle undervisningsforløbsbeskrivelser.

På sigt arbejdes på en tæt tilknytning mellem nogle folkeskoler og undervisningsfaget med henblik på besøg, temadage og andet om fx årsplaner, progression, inklusion, prøve m.v.  samt med henblik på udvikling af samarbejde hvor de studerende kan afprøve ideer, interviewe elever m.v.

Oversigt over studieordning 2013 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V