Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Pædagogik

Studieordning: 2003

Fag: Pædagogik

Mål
Målet er, at den studerende bliver i stand til:

 • At analysere og kritisk vurdere begreber, argumenter, teorier og forskningsresultater vedrørende opdragelse og undervisning.
 • At diskutere og begrunde personlig og professionel stillingtagen til principielle og konkrete spørgsmål i forbindelse med opdragelse og undervisning i samfund og skole.
 • At træffe beslutning om løsning af opdragelsesopgaver, bl.a. i forbindelse med værdi og normkonflikter.
 • At samtale og samarbejde med elever, forældre, kolleger, ledelse og andet personale om realiseringen af skolens opdragelses og undervisningsformål.

Centrale kundskabs- og færdighedsområder
 

1. Ved behandlingen af fagets centrale kundskabs og færdighedsområder skal følgende dimensioner i videst muligt omfang tilgodeses:

1.1

Den filosofiske dimension.

1.2

Den idehistoriske, socialhistoriske og kulturhistoriske dimension.

1.3

Den sociologiske og politologiske dimension.

1.4

Den juridiske dimension.

1.5

Den empiriske dimension.

 

2. Pædagogiske teorier og opfattelser med væsentlig betydning for dansk skole og uddannelse

2.1

Pædagogiske grundantagelser i forhold til undervisning og opdragelse.

2.2

Pædagogiske taksonomier.

2.3

Personer og bevægelser, som har haft markant betydning for skoleudviklingen i Danmark.

2.4

Æstetisk opdragelse, herunder betydningen af den praktiske og den musiske dimension.

 

3. Folkeskolen

3.1

Folkeskolens organisation, lovgrundlag og værdigrundlag aktuelt og historisk.

3.2

Folkeskolens forpligtelse til at samarbejde med forældrene.

3.3

Grundlaget for enhedsskolen, differentieringen og elevmedbestemmelsen.

3.4

Folkeskolens selekterende og kvalificerende funktioner.

3.5

Folkeskolens betingelser og opgaver i et komplekst, pluralistisk og differentieret samfund.

3.6

Folkeskolens opgaver over for børn med anden kulturel baggrund.

 

4. Alternative skoler

4.1

Forskellen på lovgrundlag og værdigrundlag for folkeskole og private skoleformer.

4.2

Forældres valg af skole.

 

5. Lærerprofessionen

5.1

Lærernes pligter og rettigheder.

5.2

Etiske aspekter i forbindelse med lærer elev samarbejdet og med lærer forældre samarbejdet.

5.3

Lærerens autoritetsgrundlag.

 

6. Institutions og uddannelsessamfundet

6.1

Overgangen fra hjem til børneinstitution og skole og overgangen fra skole til anden uddannelse.

6.2

Skolen i informationssamfundet.

6.3

De politiske partiers skoledebat og uddannelsespolitik

 

7. Den internationale dimension

7.1

Skole og uddannelse set i relation til globaliseringen og til internationalt samarbejde, herunder global undervisning og undervisning i menneskerettigheder og barnets rettigheder.

 

8. Pædagogisk forskning

8.1

Forskning og udviklingsarbejde.

8.2

Komparative internationale undersøgelser.

Indhold
Fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder tilegnes gennem arbejdet med problemområder, der vedrører opdragelse og undervisning. Der kan fx arbejdes med:

 • typiske, grundlæggende pædagogiske problemstillinger og dimensioner
 • forskellige pædagogiske retninger og deres grundantagelser i forhold til opdragelse og undervisning, herunder også alternative skoler og deres uddannelsespolitiske betydning
 • folkeskolens opgaver og funktion i en dannelsesmæssig- og kvalifikationsmæssig sammenhæng før, nu og i fremtiden
 • grundlæggende problemstillinger vedr. lærerens arbejde i skolen
 • eksempler på pædagogisk forskning og udviklingsarbejde i Danmark og udlandet

De studerende udvælger et studieområde som undersøges - gerne i tilknytning til praktikken. På grundlag heraf udarbejder de studerende en opgave som fremlægges på holdet og godkendes af læreren.

Eksamen

Type:
Mundtlig. Der er mulighed for gruppeeksamen.

Varighed:
30 min. pr. studerende. Ved gruppeeksamen følges Rektorforsamlingens fælles eksamensbestemmelser.

Form:
Samtale med udgangspunkt i skriftligt oplæg, der afleveres på den af seminariet ved opslag angivne dato.

Grundlag:
CKF, studieordning samt Redegørelse for eksamensgrundlaget.

Betingelser for indstilling til eksamen:

 1. et skriftligt oplæg
 2. en godkendt opgave

Der gives én karakter efter 13-skalaen.

Oversigt over studieordning 2003

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V