Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

ID3: Idrættens kulturer og perspektiver

Studieordning: 2013 (LU 13, Frb.)

Fag: Idræt

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk.

 

Kort beskrivelse af modulet

Modulet dækker i teori og praksis forskellige perspektiver på idrætsfaget med eksemplariske elementer fra forskellige idrætskulturer. Eksempelvis mellem tradition og fornyelse, organiseret og selvorganiseret idrætsaktiviteter og idræt som mål og/eller middel.

Herunder arbejdes med elementer som:

 • Det brede positive sundhedsbegreb
 • Idrættens kulturbærende elementer
 • Idrættens idealer og etik
 • Innovation,  kreativitet og entreprenørskab
 • Komparative perspektiver på national og international idrætsundervisning (idrætskultur)
 • Udvikling af undervisnings- og læringspraksis
 • Motivations- og inklusionsstrategier

I praksis arbejdes med udvalgte eksempler på ”store” klassiske og traditionelle idrætter såvel som ”små” nye eller ”minoritets” idrætter og der vil indgå elementer fra friluftsliv som muligt indholdsområde i skoleidrætten. I alle tilfælde er det målet at den studerende tilegner sig grundlæggende forståelse for og færdigheder i de udvalgte aktiviteter.

 

Modulets vidensgrundlag

Modulet bygger på humanistisk, samfundsvidenskabelig og didaktisk  teori og forskning om idrættens kulturer og perspektiver. Herunder sundhedsvidenskabelig teori og forskning.

I relation til friluftsliv indgår undersøgelser, lovgigvning og anbefalinger mht. sikkerhed når eleverne tages med udenfor skolens område.

Der indgår idræts- og almendidaktisk forskning og teori for at styrke den studerendes kompetencer i at foretage og legitimere valg i forhold til planlægning, gennemførelse og evaluering af idrætsfaglig undervisning i folkeskolen.

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 4: Idrættens værdier og kultur

Kompetenceområde 2: Elevers udvikling og læring i, om og gennem idræt

Kompetenceområde 3: Idrætsfaget i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen

Kompetenceområde 1: Elevers kropslige muligheder og alsidighed

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

 • udføre, anvende og integrere kropslige arbejds- og udtryksformer i undervisningen på tværs af genrer, discipliner og fysiske aktiviteter såvel kulturelt som subkulturelt med henblik på at udvikle fagsyn samt udvikle faget kreativt, innovativt og entreprenant
 • anvende, vurdere og analysere viden om elevers fysiske, psykiske, sociale og kognitive udvikling med henblik på udvikling af elevers handlekompetence i tværvidenskabelige sammenhænge mellem sundhed, livskvalitet, fysisk aktivitet og kroppens varierede kommunikationsmuligheder
 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle alsidig, inkluderende og differentieret idrætsundervisning i folkeskolen med henblik på udvikling af elevers personlige, sociale, kropslige og idrætslige færdigheder og kompetencer.
 • udføre, beskrive og analysere bevægelser inden for et alsidigt bevægelsesrepertoire med henblik på at udvikle elevers alsidige bevægelsesfærdigheder og kompetencer i idræt gennem leg, sport, æstetiske bevægelsesaktiviteter samt aktiviteter i og på vand og i naturen.

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

idræt som kulturskabende faktor, idrættens kulturer og subkulturer, klassiske og nye idrætter

udvikle bevægelsesformer, bevægelsessammenhænge og bevægelseskulturer

organiseret og selvorganiseret idrætsdeltagelse på såvel individ- som gruppeniveau

planlægge, gennemføre og evaluere idrætsundervisning, der knytter an til organiseret og selvorganiseret idrætsdeltagelse på såvel individ- som gruppeniveau

skolefagets begrundelse, form og indhold i et historisk, kulturelt og samfundsmæssigt perspektiv

anvende bevægelsesformer og bevægelseskulturer såvel historisk, nutidigt som fremtidigt

idrættens idealer, fairplay, tolerance, etik/moral samt inklusion/eksklusion

planlægge, gennemføre og evaluere idrætsundervisning, der understøtter, udvikler og udfordrer elevers læringsmiljøer og læringsfællesskaber

officielle anbefalinger om fysisk aktivitet, sundhed, livskvalitet og fysisk aktivitet

anvende træningsfysiologiske planer og motoriske test med fokus på sammenhænge mellem sundhed, livskvalitet og fysisk aktivitet

formativ og summativ evaluering, sundhed og sociale forhold, levevilkår, miljøer og livsstil

anvende varierede evalueringsmetoder til afdækning af mål og hensigter med fysisk aktivitet, livskvalitet og læring

elevforudsætninger i indskoling, på mellemtrin og i udskoling

planlægge, gennemføre og evaluere differentieret undervisning i idræt, der tager hensyn til den enkelte elevs læring og medbestemmelse i fællesskabet

progression og kontinuitet i idrætsundervisningen i hele skoleforløbet

planlægge, gennemføre og evaluere idrætsundervisning, der fordrer progression

varierede evalueringsmetoder og brug af digitale teknologier

anvende egnede digitale teknologier til evaluering og udvikling af idrætsundervisning

idrætsfaget som videnskabsfag, videnskabsteori, videnskabelige metoder, faglitteratur, begreber fra fagets praksis og teori

planlægge, gennemføre og evaluere humanistiske og samfundsvidenskabelige projekter

resultater af nationalt og internationalt forsknings- og udviklingsarbejde

udvikle idrætsundervisningen på grundlag af anerkendt forsknings- og udviklingsarbejde

undervisning forbundet med det kropslige, det fysiske og det kognitive

udvikle idrætsundervisning

fysiske rammers betydning for idrætsundervisningen og sikkerhed i undervisningen

gennemføre undervisning i forskellige fysiske omgivelser

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Modulets omfang svarer til 245 arbejdstimer.

Den studerende forventes at bruge sin studietid på modulet således:

 

Kategori 1: 66 + 20 timer (holdundervisning + vejledning/respons, kursusaktivitet)

Kategori 2: 100 timer (forberedelse til undervisning læsning/træning m.m., udarbejdelse af opgaver individuelt/grupper og udarbejdelse af elementer til portfolio)

Kategori 3: 55 timer (faglig ajourføring, selvvalgt studie i teori/praksis, læsning/træning individuelt/grupper/hold og udarbejdelse af elementer til protfolio samt evt. planlægning af idrætsarrangementer eksempelvis kursus, foredrag, oplæg, stævne ekskursion etc.)

Kategori 4: 4 timer (afholdelse og deltagelse i idrætsfaglige arrangementer planlagt af studerende)

 

Forudsætningskrav

 • Godkendt studieopgave med komparative analyser af idrætskulturer
 • Godkendt kursus i friluftsliv (3-5 dage incl. opgave)
 • Deltagelse i og afholdelse af undervisningsopgaven ”idrætsfagkursus” (undervisningsopgave jvf. evaluering af modulet). Undervisningsopgave: De studerende afholder ”idrætsfagkursus” for underviser og medstuderende i udvalgte idrætsområder på baggrund af besøg i forskellige idræts-og bevægelsesmiljøer. 
 • Afleveret studieopgave med komparative analyser af idrætskulturer
 • Deltagelse i afsluttende portfoliosamtale i grupper med underviseren

 

Evaluering af modulet

Evaluering på baggrund af objektive kriterier.

Form: Gennemførelse.

Karaktergivning: godkendt/ikke godkendt.

 

Modulets relation til praksis

I arbejdet med at styrke koblingen mellem undervisning og profession kan der på modulet indgå:

 • observation (skole og/eller idrætskulturer)
 • besøg af skoleklasser med formidling af idrætsaktiviteter
 • analyser af dokumentation fra folkeskolens idrætsundervisning (eksempelvis års- og lektionsplaner, videooptagelser fra idrætsundervisning o.lign.)

Oversigt over studieordning 2013 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V