Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

ID2: Alsidig idrætspraksis - læring, udvikling og fysisk træning

Studieordning: 2013 (LU 13, Frb.)

Fag: Idræt

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk.

 

Kort beskrivelse af modulet

Et modul hvor den studerende på eksemplarisk vis arbejder med idrætsfagets bredde og dybde med fokus på udvikling af alsidige idrætslige kompetencer indenfor forskellige idrætslige indholdsområder, herunder dans og udtryk, redskabsgymnastik og boldspil. Idrætsdidaktiske teorier og refleksioner vedrørende elevforudsætninger, differentiering, medbestemmelse, etik og formidling vil danne udgangspunkt for planlægning, gennemførelse og evaluering af idrætsundervisning. Forhold vedrørende sikkerhed i faget generelt vil indgå i modulet, og i den forbindelse vil der bl.a. være prøver i modtagning indenfor redskabsgymnastik. Fysiologi, træningslære og biomekanik anvendes til at analysere og planlægge en idrætsundervisning, der fremmer elevers fysiske og motoriske udvikling og giver forståelse af den humanbiologiske sammenhæng mellem fysisk aktivitet og sundhed.

 

Modulets vidensgrundlag

Modulet bygger på naturvidenskabelig teori og forskning med relation til kroppens, idrættens og den fysiske aktivitets betydning for og sammenhæng med udvikling, læring og sundhed. Modulet  bygger endvidere på forskning vedrørende undervisning og læring generelt og forsknings- og undersøgelsesresultater af mere specifik karakter vedrørende undervisningens betydning for elevernes læring i, om og gennem  idræt. Derudover udgør forskning vedrørende idrætsfaget i folkeskolen et centralt grundlag.

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 1: Elevers kropslige muligheder og alsidighed

Kompetenceområde 2: Elevers udvikling og læring i, om og gennem idræt

Kompetenceområde 3: Idrætsfaget i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

  • udføre, beskrive og analysere bevægelser indenfor et alsidigt bevægelsesrepertoire med henblik

på at udvikle elevers alsidige bevægelsesfærdigheder og kompetencer i idræt gennem leg, sport, æstetiske bevægelsesaktiviteter samt aktiviteter i og på vand og i naturen

  • planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle alsidig, inkluderende og differentieret

idrætsundervisning i folkeskolen med henblik på udvikling af elevers personlige, sociale, kropslige og idrætslige færdigheder og kompetencer

  • anvende, vurdere og analysere viden om elevers fysiske, psykiske, sociale og kognitive udvikling med henblik på udvikling af elevers handlekompetence i tværvidenskabelige sammenhænge mellem sundhed, livskvalitet, fysisk aktivitet og kroppens varierede kommunikationsmuligheder

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

alsidige idrætsdiscipliner og bevægelsesaktiviteter

beherske alsidige bevægelsesmønstre og kropsudtryk

fagbegreber af relevans for undervisning i idræt

analysere elevers læring med begreber fra fagets praksis og teori

officielle anbefalinger om sundhed og fysisk aktivitet

anvende træningsfysiologiske planer med fokus på sammenhænge mellem sundhed og fysisk aktivitet

træningsfysiologiske planer

udvikle varierede og målrettede træningsplaner og træningsformer

handlemuligheder i forhold til livslang fysisk aktivitet, udvikling og læring

anvende idrætslige aktiviteter samt træningsplaner og træningsformer

varierede evalueringsmetoder

anvende varierede evalueringsmetoder til afdækning af mål og hensigter med fysisk aktivitet, livskvalitet og læring

elevforudsætninger i indskoling, på mellemtrin og i udskoling

 

planlægge, gennemføre og evaluere differentieret

undervisning i idræt, der tager hensyn til den

enkelte elevs læring og medbestemmelse i

fællesskabet

progression og kontinuitet i idrætsundervisningen i hele skoleforløbet

planlægge, gennemføre og evaluere

idrætsundervisning, der fordrer progression

idrætsfaget som videnskabsfag, videnskabsteori, videnskabelige metoder, faglitteratur, begreber fra fagets praksis og teori

planlægge, gennemføre og evaluere

idrætsundervisning, der understøtter, udvikler og

udfordrer elevers læringsmiljøer og

læringsfællesskaber

undervisning forbundet med det kropslige, det

fysiske og det kognitive

udvikle idrætsundervisning

fysiske rammers betydning for idrætsundervisningen og sikkerhed i undervisningen

gennemføre undervisning i forskellige fysiske omgivelser

resultater af nationalt og internationalt forsknings- og udviklingsarbejde

udvikle idrætsundervisningen på grundlag af anerkendt forsknings- og udviklingsarbejde

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Modulets omfang svarer til 245 arbejdstimer.

Den studerende forventes at bruge sin studietid på modulet således:

 

Kategori 1: 66 + 20 timer (holdundervisning + vejledning/respons, kursusaktivitet)

Kategori 2: 100 timer (forberedelse til undervisning læsning/træning m.m., udarbejdelse af opgaver individuelt/grupper og udarbejdelse af elementer til portfolio)

Kategori 3: 55 timer (faglig ajourføring, selvvalgt studie i teori/praksis, læsning/træning individuelt/grupper/hold og udarbejdelse af elementer til protfolio samt evt. planlægning af idrætsarrangementer eksempelvis kursus, foredrag, oplæg, stævne ekskursion etc.)

Kategori 4: 4 timer (afholdelse og deltagelse i idrætsfaglige arrangementer planlagt af studerende)

 

Forudsætningskrav

Godkendt studieopgave i idrætsdidaktik (indgår i afsluttende portfolio).

Godkendt studieopgave i humanfysiologi (indgår i afsluttende portfolio).

Aflevering af undervisningsforløb (indgår i afsluttende portfolio).

Mødepligt til trampetbasis-kursus.

Deltagelse i afsluttende portfoliosamtale i grupper med underviseren.

 

Evaluering af modulet

Evaluering på baggrund af prøvning.

Form: Skriftlig prøve.

Karaktergivning efter 7-trinsskalaen.

Grundlag for bedømmelse: Prøve i idrætsteori 2 (1½ time skriftlig prøve uden hjælpemidler).

 

Modulets relation til praksis

I arbejdet med at styrke koblingen mellem undervisning og profession kan der på modulet indgå:

  • observation (skole og/eller idrætskulturer)
  • besøg af skoleklasser med formidling af idrætsaktiviteter
  • analyser af dokumentation fra folkeskolens idrætsundervisning (eksempelvis års- og lektionsplaner, videooptagelser fra idrætsundervisning o.lign)

Oversigt over studieordning 2013 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V