Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

HD1: Håndværk/Design og individ

Studieordning: 2013 (LU 13, Frb.)

Fag: Materiel design

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk.

 

Kort beskrivelse af modulet

I dette modul opnår den studerende grundlæggende håndværksmæssige færdigheder og kompetencer igennem arbejdet med forskellige materialer og designprocesser, hvor der er fokus på idéudvikling, personligt udtryk og kommunikation. Materialers anvendelse og beskaffenhed indgår som grundlag for de  håndværksmæssige teknologier, som den studerende tilegner sig. Gennem materielt og kropsligt funderede læreprocesser får den studerende erfaringer med håndværksmæssige teknologier og funktionsanalyse, materialer, formsproglige virkemidler og viden om form, farve og komposition. Designprocesser anvendes i forbindelse med udvikling af produkter til krop og rum, og udgangspunkt for fremstillingen findes i den nære materielle kultur. Designprocesser dokumenteres løbende, og der arbejdes med forskellige former for præsentation, iscenesættelse, formidling og evaluering af både proces og produkt.

Modulets indhold og arbejdsformer reflekteres didaktisk i forhold til centrale bestemmelser om faget i skolen. Den studerende opnår kompetencer i kreative, æstetiske læreprocesser og de særlige vilkår, som gør sig gældende for undervisning i et værkstedslokale, vægtes i form af klasseledelse og anvendelse af undervisningsdifferentiering.  

 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes i undervisningsfagene sløjd og håndarbejde med 10 ECTS-point.

 

Modulets vidensgrundlag

Bygger på teori indenfor forskning omkring

  • æstetiske læreprocesser og kreativitet
  • tavs viden og kropslig erfaringsdannelse,
  • designteori og formsproglige virkemidler
  • forskning fra beslægtede fag i nordiske uddannelser

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Der indgår dele af alle kompetenceområder i modulet.

Kompetenceområde 1: Håndværk og teknologi

Kompetenceområde 2: Design - proces og produkt

Kompetenceområde 3: Materiel kultur

Kompetenceområde 4: Fagdidaktik

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Der er særligt fokus på mål vedr. håndværks- og udtryksmæssige færdigheder relateret til materialekendskab. Det håndværksmæssige arbejde vil altid relateres til designprocesser, materiel kultur og fagdidaktik.

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

tavs viden og kropslig erfaringsdannelse

anvende håndværksmæssige færdigheder og erfaringer i mesterlærestøttede processer med elever

håndværksmæssige teknologier

 

mestre håndværksmæssige teknologier, for at formidle differentieret i forhold til mål og elevgruppe

arbejdsgange i håndværksmæssige teknikker og klasseledelse i værkstedet

vejlede differentieret i relevante arbejdsgange for elevers arbejde med formgivning og fremstilling af håndværksmæssige produkter i værkstedet

elevers formsproglige udvikling

vurdere elevers kunnen og interesser som udgangspunkt for valg af håndværksmæssige teknologier og indhold

materialers beskaffenhed og anvendelsesmuligheder, især træ, metal og tekstil

udvælge relevante materialer, der kan bearbejdes i undervisningen

maskinbrug og værktøjslære, samt arbejdsmiljø og sikkerhed i værkstedet, arbejdsmiljø

anvende og vejlede i forsvarlig brug af relevante maskiner og værktøj

æstetiske læreprocesser

 

planlægge og gennemføre undervisning, hvor oplevelse, analyse, udtryk, håndværk og kommunikation indgår varieret

metoder til ideudvikling

planlægge og gennemføre forskellige former for ideudvikling som udgangspunkt for elevernes designprocesser i undervisning

præsentation, dokumentation og evaluering af designprocesser

evaluere designprocesser med mål om stigende progression i undervisning

materiel kultur i form af genstandes kommunikative betydning

analysere genstandes kommunikative betydninger relateret til tid og sted i undervisning

iscenesættelse af identitet, køn og kultur i design

vurdere udtryk for køn, identitet og kultur i designprodukter i undervisning

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Forudsætningskrav

Evaluering/udprøvning i modulet

Evaluering på baggrund af objektive kriterier.

Type : Gennemførelse.

Form : Individuelt eller i grupper.

Karaktergivning : Godkendt/ikke-godkendt.

 

Grundlag for vurdering: Den  studerende skal præsentere et gennemført designprojekt, hvor den materielle kultur, eksperimenter og afprøvninger, samt produktfremstilling danner baggrund for refleksioner over metoder, udtryk og funktion.

 

Modulets relation til praksis

Modulets sigte er at udruste den studerende til: 

  • at formidle håndværksmæssige processer til elever med udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger
  • at vurdere elevers formsproglige udtryk med henblik på tilrettelæggelse af læringsforløb
  • inddrage omverdenens designprodukter på en relevant måde i forhold til målgruppen
  • anvende og vurdere faglig læsning

Oversigt over studieordning 2013 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V