Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

HI3: Overblik, fortolkning og formidling i historie

Studieordning: 2013 (LU 13, Frb.)

Fag: Historie

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk.

 

Kort beskrivelse af modulet

Dette modul arbejder med følgende spørgsmål: Hvad er historie, og hvordan skabes historisk viden? Hvorledes formidles historisk viden i forskellige formidlingsformer? Endvidere: Hvordan forstår elever tid, kronologi og årsagssammenhænge i historie? Og hvordan kan historielæreren være med til at udvikle elevernes historiske tænkning?

 

Modulet fokuserer på, at den studerende tilegner sig et historiefagligt overblik. I forbindelse hermed arbejdes med metoder og fremgangsmåder til at finde, analysere og tolke kilder med henblik på at konstruere et historiefagligt indhold. Ydermere arbejdes der på at den studerende opnår indsigt i måder og principper til at strukturere et historiefagligt indhold i perioder, epoker, temaer osv. 

 

Historiedidaktisk fokuserer modulet på hvordan undervisningen kan tilrettelægges, så eleverne styrker deres forståelse af historie og deres kompetencer til at analysere og skabe historiske fortolkninger og fortællinger. I modulet arbejdes der bl.a. med tidslinjer, narrativitet, it og digitale læremidler.

 

Modulets vidensgrundlag

 • Nyeste forskningsbaseret viden om de(t) valgte historiefaglige indholdsområde(r)
 • Historievidenskabelige metoder og videnskabsteoretiske tilgange til frembringelse af historiefaglig viden
 • Narrative begreber og teorier der er relevante i og til konstruktion af forskellige fremstillingsformer
 • Begreber om kronologi, årsager og samspil mellem aktører og strukturer
 • It-teknisk og -didaktisk viden til konstruktion og formidling i historieundervisning

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 1: Undervisning og læring i historie

Kompetenceområde 3: Historisk overblik og sammenhængsforståelse

Kompetenceområde 4: Fortolkning og formidling

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle historieundervisning der sigter på at imødekomme elevernes varierede læringsforudsætninger
 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle historieundervisning der fagligt og tværfagligt formidler historiske emner, temaer og begivenheder og tilgodeser heterogene elevgruppers forudsætninger, livsverden og samtid
 • indkredse, analysere, formulere og formidle begrundede bud på historiske fortolkninger og fortællinger med henblik på historieundervisning.

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

problemorienteret historieundervisning

 

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i

faget, der udvikler elevernes handlekompetence til

at møde fremtidige muligheder og udfordringer

historiefaglige begreber om kronologi, årsager og

samspil mellem aktører og strukturer

vurdere årsagsforklaringer og anlægge forskellige

perspektiver på historiefagligt stof i undervisningen

innovation i et historisk perspektiv

inddrage historiske eksempler på menneskers

kreativitet i mødet med forskellige former for samfundsudfordringer med henblik på at udvikle elevernes egen handlekompetence og historiske fantasi

videnskabsteoretiske tilgange til frembringelse af

historisk viden

analysere historiske fremstillinger med henblik på at udpege forskellige fortolkningsrammer og forklaringstyper

historievidenskabelige metoder

anvende kildekritisk analyse af forskellige kildetyper i historieundervisning

it og digitale medier i erkendelse og formidling

inddrage it og digitale medier i historieundervisning til styrkelse af historisk erkendelse og formidling

narrativitet i konstruktion og formidling af historie

udvikle egne og elevernes forudsætninger for at analysere historiske fortællinger og fremstillinger i forskellige udtryksformer

forskellige historiske fremstillingsformer

udvikle egne og elevernes arbejde med at skabe historiske fortolkninger og fortællinger

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Modulets omfang svarer til 245 arbejdstimer.

Den studerende forventes at bruge sin studietid på modulet således:

 

Kategori 1: Klasseundervisning, ekskursioner, vejledning og feedback. 90 timer

Kategori 2: Studiebesøg, feltstudier m.m. Ca. 30 timer

Kategori 3: Gruppearbejde, selvstændige studier, udarbejdelse af studieprodukter, praksistilknytning m.m. Ca. 115 timer

Kategori 4: Eventuelle debatarrangementer m.m.  Ca. 10 timer

 

Forudsætningskrav

 • At deltagelsespligt og mødepligt er opfyldt
 • Fremlæggelse på holdet
 • At læremidlet og det skriftlige produkt er afleveret til tiden.

 

Evaluering af modulet

Evaluering på baggrund af objektive kriterier.

Type : Gennemførelse.

Form : Grupper.

Karaktergivning : Godkendt/ikke-godkendt.

 

De studerende udarbejder i grupper a 2-3 personer en digital fortælling, der kan fungere som læremiddel i folkeskolens historieundervisning til at styrke elevernes færdigheder i at fortolke og formidle. Til læremidlet skal være tilknyttet aktivitetsforslag og opgaveløsninger som styrker eleverne i deres forståelse af historie og deres kompetencer til at analysere og vurdere historiske fortolkninger.

 

Sammen med det digitale læremiddel udarbejder gruppen et skriftligt produkt (maks. 5 sider) med teoretiske og praktiske faglige og didaktiske begrundelser for læremidlets form og indhold.

Læremidlet og det skriftlige produkt skal dokumentere opfyldelse af modulets kompetence-, videns- og færdighedsmål. Endvidere fremlæggelse på holdet.

 

Modulets relation til praksis

Følgende inddragelser af praksis medvirker til at den studerende når modulets kompetencemål:

 

Der gøres brug af fx

 • Skoler, arkiver, museer og oplevelsescentre samt det lokale uderum

 

Der tages udgangspunkt i fx

 • observationer og videooptagelser af undervisning
 • analyse, produktion og afprøvning af digitale læremidler
 • undersøgelse og vurdering af digitale læremidlers rolle, muligheder og begrænsninger i undervisningen
 • undersøgelse af elevers forudsætninger for at analysere og tolke kilder på alle klassetrin
 • arbejde med problemorienteret samt historisk tænkning i faget
 • analyser af elevers digitale og analoge fortælleprodukter
 • afprøvning og faglig og didaktisk vurdering af forskellige fortælleformer som læremiddel og/eller som metode i undervisningen.

Oversigt over studieordning 2013 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V