Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

HI2: Historieundervisning, læring - og verdens historie

Studieordning: 2013 (LU 13, Frb.)

Fag: Historie

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk.

 

Kort beskrivelse af modulet

Dette modul arbejder med følgende spørgsmål: Hvad skal eleverne lære i historie? Hvordan sætter man mål og vælger indhold? Hvilke undervisningsformer  er mest effektive i hvilken sammenhæng? Hvordan vælger man velegnede læremidler? Og hvordan evalueres elevernes læring?

 

Modulet tager afsæt i historiefagligt indhold inden for emner/temaer fra europæisk og verdens historie, som er relevante i forhold til folkeskolens læreplan. De studerende får her lejlighed til at anvende forskellige historievidenskabelige perspektiver i udvælgelsen og bearbejdningen af historiefagligt indhold til historieundervisning.

 

I samspil med de valgte emner/temaer arbejdes med undervisnings- og formidlingsformer, der udvikler historieforståelsen hos elever med forskellige forudsætninger. Modulet sigter på at den studerende begrundet skal kunne anvende  principper for stofudvælgelse og målformulering i historiefaget, forskellige arbejdsformer med særlig relevans for historiefaget, samt gennemføre analyser og didaktisering af læremidler. Endvidere skal den studerende kunne vælge og gennemføre forskellige former for evaluering af elevers læring i historie.

 

Modulets vidensgrundlag

 • Forskningsbaseret viden om de valgte historiefaglige emner/temaer
 • Læreplaner og andre styredokumenter relateret til historiefaget
 • Fagdidaktiske teorier om læreprocesser i historie, herunder børns og unges forståelser af tid og rum
 • Forskningsbaseret viden om arbejds og evalueringsformer, der er særlig anvendelige i historieundervisningen
 • Forskningsbaserede modeller til analyse og vurdering af læremidler i historiefaget

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 1: Undervisning og læring i historie

Kompetenceområde 3: Historisk overblik og sammenhængsforståelse

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle historieundervisning, der sigter på at imødekomme elevernes varierede læringsforudsætninger
 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle historieundervisning, der fagligt og tværfagligt formidler historiske emner, temaer og begivenheder og tilgodeser heterogene elevgruppers forudsætninger, livsverden og samtid

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

historiedidaktik og historie som livsverden og som

fag

begrunde historieundervisning med reference til

historiedidaktiske og historiefaglige begreber og

positioner

historiefagets udvikling og aktuelle status i folkeskolen

planlægge og gennemføre historieundervisning med afsæt i gældende styredokumenter

teorier om og empiriske undersøgelser af elevers

læring i historie

 

planlægge og gennemføre handlingsrettede

analyser og evalueringer af elevers differentierede

læringsforudsætninger og læreprocesser i historie

varierede didaktiserede og ikke didaktiserede læremidler

anvende forskellige former for læremidler i historie

didaktiske metoder til undervisningsdifferentiering i

historiefaget

anvende forskellige didaktiske arbejdsformer i et samspil mellem historiefaglige indholdsområder og eleveres forskellige læringsforudsætninger

faglig læsning, billed- og filmanalyse og tosprogede

elevers begrebsudvikling på andetsproget

understøtte elevers læring og læsning i historie gennem udformning af differentierede undervisningsopgaver

historiefaglige begivenheder, aktører, perioder og

emner fra europæisk og verdens historie med relevans for historieundervisnings i folkeskole

udvælge, strukturere og tematisere historiefagligt

indhold fra europæisk og verdens historie med henblik på historieundervisning i nationale og lokale styredokumenter

historievidenskabelige perspektiver

vurdere årsagsforklaringer ved at anlægge politiske,

økonomiske, sociale, kulturelle og mentalitetshistoriske perspektiver

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Modulets omfang svarer til 245 arbejdstimer.

Den studerende forventes at bruge sin studietid på modulet således:

 

Kategori 1: Klasseundervisning, ekskursioner, vejledning og feedback.  90 timer.

Kategori 2: Studiebesøg, feltstudier m.m. Ca. 30 timer.

Kategori 3: Gruppearbejde, selvstændige studier, udarbejdelse af studieprodukter, praksistilknytning m.m. Ca. 115 timer.

Kategori 4: Eventuelle debatarrangementer m.m. Ca 10 timer.

 

Forudsætningskrav

 • At deltagelsespligt og mødepligt er opfyldt
 • Aflevering af et prøveoplæg, som inddrager varierede udtrykformer
 • At undervisningsplanen med tilhørende lærermidler og det skriftlige produkt er afleveret til tiden.

 

Evaluering af modulet

Evaluering på baggrund af prøvning.

Type : Skriftlig.

Form : Grupper.

Karaktergivning : Vurdering efter 7-skalaen.

 

De studerende udarbejder i grupper a 2-3 en undervisningsplan for et emne eller tema med afsæt i verdenshistorie for en selvvalgt klasse (evt. fiktiv)  og med tilhørende læremidler – udvalgt eller selvproducerede.

 

Sammen med undervisningsplanen og de tilhørende læremidler udarbejder selvsamme gruppe et skriftligt produkt (maks. 8 sider) som medtænker mål, gennemførelse, differentiering og evaluering og begrundes i fagdidaktisk teori og læreplaner.

 

Endvidere udfærdiger de studerende i grupper et prøveoplæg,  som inddrager varierede udtryksformer som kilder.

 

Modulets relation til praksis

Følgende inddragelser af praksis medvirker til at den studerende når modulets kompetencemål:

 

Der gøres brug af fx

 • skoler, arkiver, museer og oplevelsescentre samt det lokale uderum

 

Der tages udgangspunkt i fx

 • øvelsessituationer med skoleelever eller i fællesskab med med studerende og underviser, fx med fokus på differentieringsmuligheder
 • observationer og videooptagelser af læringssituationer
 • at undersøge og vurdere didaktiserede og ikke didaktiserede læremidlers rolle, muligheder og begrænsninger i undervisningen
 • at udarbejde og afprøve læremidler
 • at analysere elevprodukter og vurdere elevers forskellige udbytte af læremidler og undervisningsopgaver
 • at udarbejde og evt. afprøve prøveoplæg til afgangsprøven som indeholder varierede udtryksformer som kilder

Oversigt over studieordning 2013 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V