Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Skolen i samfundet

Studieordning: 2003

Fag: Skolen i samfundet

Mål
Målet er, at den studerende:

 • Introduceres til en læreruddannelse.
 • Tilegner sig færdighed i at anvende og perspektivere egne iagttagelser og erfaringer i forståelsen af lærerarbejdet som en pædagogisk virksomhed i en samfundsmæssig sammenhæng.
 • Bliver i stand til at anskue læreruddannelsen og sit fremtidige arbejde som lærer på baggrund af skolens samfundsmæssige betydning og betingelser.
 • Bliver i stand til at identificere, analysere, vurdere og diskutere væsentlige betingelser for og perspektiver i udøvelsen af lærerprofessionen.

Centrale kundskabs- og færdighedsområder

1. Skolen som institution i samfundet

1.1

Skolen som samfundsinstitution under skiftende økonomiske, politiske og sociale vilkår set i lyset af de værdier, forventninger og interesser, som knytter sig til undervisning og opdragelse.

1.2

Skolens og lærerens opgaver og ansvar i forhold til eleverne med deres forskellige sociale, etniske og kulturelle baggrund og levekår.

1.3

Forholdet mellem individ og samfund og skolens demokratiske rolle over for de udfordringer, som udviklingen i samfundet stiller.

 

2. Skolen som organisation

2.1

Skolen i sin politisk styrelsesmæssige kontekst.

2.2

Skolen som arbejdende organisation med dens roller, forskrifter og kollegiale relationer.

2.3

Skolens og lærernes samarbejde med hjemmet, med andre offentlige instanser, med det øvrige uddannelsessystem og med det lokale samfund.

Indhold
Fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder tilegnes ved at tilgodese følgende dimensioner:

 • En samfundsinstitutionel og demokratisk dimension
 • En professionsdimension
 • En organisatorisk og kulturel dimension
 • En samarbejds- og integrationsdimension

Der kan fx arbejdes med følgende problemområder:

 • skolen som samfundsinstitution og organisation
 • skolens tilblivelse, identitet og demokratiske grundlag
 • skolens og lærerens arbejde set i lyset af børns levevilkår i dagens samfund
 • skolens demokratiske rolle i spændingsfeltet mellem individ og fællesskab i det moderne samfund
 • skolens styring og formelle rammer for samarbejdet udadtil og indadtil
 • lærerarbejdets vilkår, betydning og forandring i lyset af skiftende samfundsmæssige betingelser
 • lærerens forpligtelser og ansvar i skolen set i lyset af forskellige politiske og ideologiske værdier
 • lærerens samarbejdsrelationer i skolen og lærerens samarbejde med forældrene

Eksamen

Type:
Mundtlig. Der er mulighed for gruppeeksamen

Varighed:
30 min. pr. studerende. Gruppeeksamen i henhold til Rektorforsamlingens fælles eksamensbestemmelser.

Form:
Samtale med udgangspunkt i skriftligt oplæg, der afleveres på den af seminariet ved opslag angivne dato.

Eksamensgrundlag:
CKF, studieordning samt Redegørelse for eksamensgrundlaget

Betingelse for indstilling til eksamen:
Et skriftligt oplæg

Der gives én karakter efter 13-skalaen.

Oversigt over studieordning 2003

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V