Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

HI1: Historiebrug, historiebevidsthed - og dansk historie

Studieordning: 2013 (LU 13, Frb.)

Fag: Historie

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk.

 

Kort beskrivelse af modulet

Dette modul arbejder med følgende spørgsmål: Hvorfor har vi historie i skolen? Hvad bruger vi historie til – som samfund og som individer? Hvordan kan man inddrage og kvalificere elevernes historiebevidsthed og -brug i undervisningen?

 

Med afsæt i emner eller temaer fra dansk historie som er relevante i forhold til folkeskolens læreplan, indgår arbejdet med begreber om historiebrug og historiekultur. De studerende arbejder her bl.a. med hvordan historiske begivenheder formidles og bruges i relation til skabelsen af kollektive og individuelle identiteter, samt hvordan historie kan fortolkes forskelligt ud fra lokale, nationale og globale perspektiver. 

 

Med henblik på at udvikle de studerendes fagsyn og forståelse af historie som dannelsesfag introducerer modulet til grundlæggende fagdidaktiske begreber og diskussioner, herunder teorier om og empiriske undersøgelser af børns historiebevidsthed og brug af historie.

 

Modulets vidensgrundlag

 • Forskningsbaseret viden om det (de) valgte historiefaglige emne(r)/tema(er)
 • Teorier om og empiriske undersøgelser af  historiebrug og  historiekultur, herunder forskellige perioders historiebrug og historiekultur
 • Teorier om og empiriske undersøgelser af udvikling og brug af historiebevidsthed
 • Begreber om og eksempler på forskellige  historiske formidlingsformer.

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 2: Historiekultur, historiebrug og historiebevidsthed

Kompetenceområde 3: Historisk overblik og sammenhængsforståelse

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

 • begrundet planlægge, gennemføre og udvikle undervisning med afsæt i histories samfundsmæssige og identitetsskabende betydning
 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle historieundervisning, der fagligt og tværfagligt formidler historiske emner, temaer og begivenheder  og  tilgodeser heterogene elevgruppers forudsætninger, livsverden og samtid.

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

historiedidaktik og historie som livsverden og som fag

begrunde historieundervisning med reference til historiedidaktiske og historiefaglige begreber og positioner

teorier om og empiriske undersøgelser af elevers

historiebevidsthed og historiebrug

udvikle historieundervisning i samspil med elevernes historiebevidsthed og historiebrug

historiekultur og historiebrug i forskellige former for erindringsfællesskaber

 

 inddrage eksempler og perspektiver på historiekulturer, erindringspolitik og historiebrug fra

fortid og nutid i historieundervisningen

forskellige former for mediering af historie i et historiebrugsperspektiv

anvende varierede former for historieformidling i historieundervisningen

teorier om historiebevidsthed

 

tilrettelægge historieundervisning, der inddrager og udvikler elevers historiebevidsthed

samspil mellem historie, identitet og kulturer

 

inddrage flerkulturelle perspektiver og forskellige identitetsbærende erindringsfællesskaber i historieundervisningen

historiefaglige begivenheder, aktører, perioder og emner fra dansk historie med relevans for historieundervisning i folkeskolen

udvælge, strukturere og tematisere historiefagligt

indhold fra dansk historie med henblik på historieundervisning i nationale og lokale styredokumenter

lokale, nationale, globale sammenhænge og perspektiver på historie

planlægge, gennemføre og evaluere

undervisningsforløb med perspektivskifte i synet på begivenheder, sammenhænge og udviklingsforløb

sociale kategorier som klasse, køn, nationalitet, etnicitet og religiøsitet

inddrage sociale kategoriers betydning i historiske begivenheder og forløb

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Modulets omfang svarer til 245 arbejdstimer.

Den studerende forventes at bruge sin studietid på modulet således:

 

Kategori 1: Klasseundervisning, ekskursioner, vejledning og feedback. 90 timer

Kategori 2: Studiebesøg, feltstudier m.m. ca. 30 timer

Kategori 3: Gruppearbejde, selvstændige studier, udarbejdelse af studieprodukter, praksistilknytning m.m. Ca. 115 timer

Kategori 4: Eventuelle debatarrangementer m.m. Ca. 10 timer

 

Forudsætningskrav

 • At deltagelsespligt og mødepligt er opfyldt
 • Dokumentation af gruppefremlæggelsen indeholdende egen foretaget undersøgelse og analyse af historieformidling i et historiebrugsperspektiv.
 • At undervisningsskitse og eksempel på elevaktivitet eller -opgave samt det skriftlige produkt er afleveret til tiden.

 

Evaluering af modulet

Evaluering på baggrund af objektive kriterier.

Type : Gennemførelse.

Form : Grupper.

Karaktergivning : Godkendt/ikke-godkendt.

 

De studerende laver i grupper af 2-3 personer en mundtlig fremlæggelse af deres egen foretagne undersøgelse og analyse af historieformidling og historiebrug i det offentlige rum.

De studerende udarbejder i grupper af 2-3 personer en undervisningsskitse samt et eksempel på en elevaktivitet eller -opgave for et emne eller tema med afsæt i Danmarks historie for en selvvalgt klasse (evt. fiktiv) som medtænker perspektiver på historiekultur, brug af historie og samspillet mellem historie, identitet og kulturer.

I tilknytning til ovenstående udarbejder gruppen et skriftligt produkt (maks. 5 sider) som begrunder undervisningsskitsens og elevaktivitetens/-opgavens form og indhold med fokus på de benævnte perspektiver, og som inddrager fagdidaktisk teori og nationale og lokale styredokumenter. 

Den mundtlige fremlæggelse, undervisningsskitsen, eksemplet på elevaktiviteten/-opgaven og det skriftlige produkt skal dokumentere opfyldelse af modulets kompetence-, videns- og færdighedsmål.

 

Modulets relation til praksis

Følgende inddragelser af praksis medvirker til at den studerende når modulets kompetencemål:

 

Der gøres brug af fx:

 • Skoler, arkiver, museer og oplevelsescentre samt det lokale uderum

 

Der tages udgangspunkt i fx:

 • at undersøge historiebrug og -bevidsthed i samfundet (eksempelvis i bøger, mindesmærker, museumsudstillinger)
 • at den studerende gennem relevante fremgangsmåder (fx elevsamtaler og interviews) erhverver sig et indtryk af udvalgte elevers livsverden, historiebrug og -bevidsthed
 • at analysere årsplaner ud fra læreplanens krav og didaktiske teorier om elevers læringsforudsætninger og historieforståelse
 • at samtale med historielærere om deres didaktiske og faglige overvejelser ift. valg af form og indhold i årsplanerne
 • at den studerende redidaktiserer (bearbejder) eksisterende undervisningsplaner eller emner/temaer i læremidler, så der bliver større fokus på historiekulturer og erindringspolitik
 • at den studerende øver sig i at planlægge, gennemføre og evaluere et konkret forløb eller udarbejder en undervisningsplan eller undervisningsøvelser hvor historiekulturer og erindringspolitik er i fokus.

Oversigt over studieordning 2013 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V