Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

GE3: Geografi - aktualitet og regionale eksempler

Studieordning: 2013 (LU 13, Frb.)

Fag: Geografi

Modultype, -omfang og -sprog

Lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk.

 

Kort beskrivelse af modulet

Geografi – aktualitet og regionale eksempler tager sit fagdidaktiske udgangspunkt i et fokus på aktuelle geografiske forhold og en analyserende, problemorienteret tilgang i undervisningen. Dette udgangspunkt kombineres med et valg af eksemplariske regioner som danner grundlag for en behandling af de problemstillinger, der knytter sig til globaliseringen, herunder ressourcespørgsmål, geopolitik og erhvervs- udvikling, bæredygtighed, klimaforandringer og naturkatastrofer, kulturforståelse og verdensborgerskab.

Målet med modulet er at den studerende udvikler kompetence til at kunne planlægge, gennemføre, udvikle og evaluere en geografiundervisning der tager afsæt i aktuelle, eksemplariske og regionale problemstillinger og udvikler elevernes kompetence til at kunne agere i en globaliseret kontekst. Yderligere fokuserer modulet på fagsprogsudviklende undervisning, tværfaglighed samt historiske og filosofiske aspekter af naturvidenskab.

Der arbejde med følgende systematiske dele af geografien:

  • Jordens udvikling, pladetektonik, naturkatastrofer og levevilkår
  • Bæredygtighed og klimaforandringer
  • Globalisering og udvikling
  • Geopolitik og ressourcer
  • Erhvervsgeografi i et globalt perspektiv
  • Kulturforståelse og verdensborgerskab

 

Modulets vidensgrundlag

Modulets geografifaglige vidensgrundlag bygger på humanistisk, samfundsvidenskabelig og naturvidenskabelig teori og forskning, som omhandler problemfelter knyttet til lokale og regionale geografiske forhold, der lader sig relatere til Danmark.

Modulets fagdidaktiske vidensgrundlag baseres på geografi- og almendidaktisk viden, som fortrinsvis bygger på forsknings- og udviklingsarbejder i en dansk og nordisk skoletradition med fokus på skolefaget geografi.

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 1: Naturfagsdidaktiske perspektiver i geografi

Kompetenceområde 2: Naturvidenskabens perspektiver i relation til geografi

Kompetenceområde 3: Geografi i tværfagligt samarbejde

Kompetenceområde 4: Undervisning i geografis kerneområder

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

  • begrundet anvende naturfags- og geografididaktisk viden og færdigheder til at tilrettelægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i geografi
  • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle geografiundervisning med naturfaglige perspektiver og med henblik på udvikling af den enkelte elevs faglighed og almendannelse
  • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle geografiundervisning i tværfagligt samspil med andre fag
  • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle varieret geografiundervisning med natur- og kulturgeografiske kernebegreber fra geografiens verden.

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

læsning i faget, herunder mundtlige og skriftlige genrer i geografi- og naturfagene og formidling gennem digitale medier

planlægge, gennemføre og evaluere differentieret undervisning med varieret brug af mundtlige og skriftlige arbejdsformer

elever og elevgruppers, herunder tosprogede

elevers, hverdagssprog, fagsprog og

begrebsdannelse i geografifaget

planlægge, gennemføre og evaluere fagsprogsudviklende undervisning

hovedtræk af naturvidenskabernes og

geografifagets historie og filosofi

planlægge, gennemføre og evaluere geo-grafiundervisning med historiske og filosofiske aspekter af naturvidenskaben

naturvidenskabens bidrag til almen dan-nelse og forståelse af omverdenen

planlægge, gennemføre og evaluere geo-grafiundervisning, hvor naturvidenskab og teknologi fremstår alment dannende

nyere forskning inden for naturvidenskab

inddrage eksempler på nyere naturviden-skabelig forskning i undervisning

geografididaktikkens tværfaglige identitet,

forståelse af levevilkår ud fra naturfaglige og samfundsfaglige forklaringer

planlægge, gennemføre og evaluere differentieret geografiundervisning med inddragelse af naturfaglige og samfundsfaglige forklaringer og analyser

nyere tværfaglig forskning i relation til geografi

inddrage eksempler på nyere tværfaglig forskning i geografiundervisningen

universets, solsystemets, jordens og livets opståen og udvikling

planlægge, gennemføre og evaluere geografi-undervisning, som inddrager tværfaglige perspektiver på universets, solsystemets, jordens og livets opståen og udvikling

samspillet mellem atmosfære, hydrosfære, lithosfære og biosfære

vælge eksemplariske regionale eksempler og problemstillinger, der giver eleverne forståelse af naturgrundlagets betydning for levevilkårenes forskellighed og globalt overblik

globaliseringen og dens indflydelse på kultur, natur, levevilkår og relationer mellem verdens stater og folkeslag

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, der sætter eleverne i stand til at forstå årsager til og konsekvenser af globalisering, herunder inddragelse af elevernes roller som verdensborgere

                            

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Modulets omfang svarer til 245 arbejdstimer.

Den studerende forventes at bruge sin studietid på modulet således:

 

Kategori 1: Klasseundervisning, ekskursioner m.m., ca.90 timer

Kategori 2: Feltarbejde, praksistilknytning m.m., ca. 25 timer

Kategori 3: Selvstændige studier, udarbejdelse af studieprodukter, praksistilknytning m.m., ca. 120 timer

Kategori 4: Ca. 10 timer

 

Forudsætningskrav

Deltagelse i obligatoriske oplæg.

Aflevering af 1 studieprodukt.

 

Evaluering af modulet

Evaluering på baggrund af objektive kriterier.

Type : Gennemførelse.

Karaktergivning : Godkendt/ikke-godkendt.

 

Modulets relation til praksis

Løbende praksistilknytning til praktikskoler med løsning af mindre opgaver. Mindst én gang i praktik i undervisningsfaget geografi i løbet af fagets moduler.

Oversigt over studieordning 2013 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V