Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

FK3: Fysik og kemi i tværfaglige perspektiver

Studieordning: 2013 (LU 13, Frb.)

Fag: Fysik/kemi

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, lokalt udarbejdet på 10 ECTS. Modulsproget er dansk. Der kan forekomme nordisk og engelsk litteratur.

 

Kort beskrivelse af modulet

I modulet arbejdes der med naturfagsdidaktiske elementer, herunder

 • omsætning af interessemodsætninger i samfundet til meningsfulde undervisningsaktiviteter, der understøtter elevernes naturfaglige dannelse
 • didaktisering af udvalgte aktuelle forskningsresultater i fysik og kemi
 • forholdet mellem skolefaget fysik/kemi og de videnskabelige dicipliner fysik og kemi
 • tværfaglighed som didaktisk redskab
 • planlægning, tilrettelæggelse og evaluering af fysik/kemi-undervisning.

 

Det fagdidaktiske stof eksemplificeres i arbejdet med

 • politiske, økonomiske og etiske interessemodsætninger i tilknytning til fysiske og kemiske problemstillinger i samfundet
 • udvalgte videnskabelige forskningsresultater fra fysikken og kemien
 • energiformer, –omdannelse og udnyttelse
 • udvalgte stofkredsløb
 • menneskets udnyttelse af naturgrundlaget
 • risikovurdering og sikkerhedsarbejde i forbindelse med undervisning i fysik/kemi herunder laboratorie- og sikkerhedskursus.

 

Forudsætninger for at læse modulet

Deltagelse i modulets laboratorie- og sikkerhedskursus indenfor fysik/kemi.

 

Modulets vidensgrundlag

Modulets vidensgrundlag baseres på

 • ny national og international forsknings- og udviklingsbaseret viden om undervisningsfaglighed inden for modulets temaer
 • teori om og empiriske undersøgelser af praktiske og eksperimenterende arbejdsformer, undervisningsressourcer, interesse og motivation, modellering, begrebsdannelse herunder hverdagsopfattelser og parallelindlæring, lærings i naturfag, evaluering og entreprenørskab
 • teori og komunikation og formidling i fysik/kemi, herunder faglig læsning, skrivning og IKT-værktøjer
 • teori om naturvidenskabshistorie og -filosofi

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 2: Naturvidenskabens perspektiver i relation til fysik/kemi

Kompetenceområde 3: Fysik/kemi i tværfagligt samarbejde

Kompetenceområde 4: Undervisning i fysik og kemis kerneområder

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-under­visning med naturvidenskabelige perspektiver og med henblik på udvikling af elevernes almendannelse
 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere  og udvikle fysik/kemi-undervisning i tværfagligt samspil med andre fag
 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-undervisning med kernebegreber fra fysikken og kemiens verden

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

argumentation og samfundsmæssige interessemodsætninger

 

planlægge og gennemføre fysik/kemi-undervisning vedrørende faglige diskussioner af politiske og økonomiske interessekonflikter

nyere forskning inden for naturvi­den­skab

 

inddrage eksempler på nyere naturvidenskabelig forsk­ning i undervisning

tværfaglige perspektiver på strukturer, mønstre, systemer og processer i naturen

 

planlægge og gennemføre fysik/kemi-undervisning, som inddrager tværfaglige perspektiver på strukturer, mønstre, sy­ste­mer og processer i naturen

tværfaglige perspektiver på energiformer, -strømme, -kilder og -udnyttelse

 

planlægge fysik/kemi-undervisning, som inddrager tværfaglige perspektiver på energiformer, -strømme, -kilder og -udnyttelse

tværfaglige perspektiver på stofkredsløb

planlægge og gennemføre fysik/kemi-undervisning, som inddrager tværfaglige perspektiver på stofkredsløb

tværfaglige perspektiver på menneskets udnyttelse af naturgrundlaget

planlægge og gennemføre fysik/kemi-undervisning, som inddrager tværfaglige perspektiver på menneskets udnyttelse af naturgrundlaget

laboratoriearbejde og sikkerhedsvejledninger

planlægge og gennemføre fysik/kemi-undervisning i overensstemmelse med gældende sikkerhedsbestemmelser

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Modulets omfang ekskl. sikkerhedskursus svarer til 208,25 arbejdstimer.

Den studerende forventes at bruge sin arbejdstid på modulet således:

 

Kategori 1: 37,5 timer

Kategori 2: 75,25 timer

Kategori 3: 100 timer

Kategori 4: 4,5 timer

 

Det obligatoriske sikkerhedskursus har et omfang svarende til 1,5 ECTS svarende til 36,75 arbejdstimer.

Den studerende forventes at bruge sin arbejdstid på kurset i laboratorie- og sikkerhedsarbejde således:

Kategori 1: 7,5 timer

Kategori 2: 29,25 timer

 

Evaluering af modulet

Evaluering efter objektive kriterier.

Type: Gennemførelse.

Form : Individuelt.

Karaktergivning: Godkendt/ikke-godkendt.

Individuel udarbejdelse af ét prøveprodukt.

Der gives nærmere anvisning på prøveproduktets form og indhold af modulets underviser.

 

Laboratorie- og sikkerhedskurset evalueres gennem en skriftlig prøve udarbejdet af kursets undervisere.

 

Forudsætningskrav

Aflevering af prøveproduktet indenfor afleveringsfristen.

Opfyldelse af mødepligt efter nærmere bestemmelse i studieordningen.

Beståelse af den skriftlige prøve i laboratorie- og sikkerhedsarbejde.

 

Modulets relation til praksis

Én faglig ekskursionsdag.

Arbejde med naturvidenskabelig formidling i og til forskellige medier.

 

Laboratorie- og sikkerhedskurset tager udgangspunkt i bestemmelser for fysik/kemi-faget i folkeskolen.

Oversigt over studieordning 2013 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V