Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

FK1: Fysikkens og kemiens verden

Studieordning: 2013 (LU 13, Frb.)

Fag: Fysik/kemi

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. Der kan forekomme nordisk og engelsk litteratur.

 

Kort beskrivelse af modulet

 • I modulet arbejdes der med naturfagsdidaktiske elementer, herunder
 • elevers hverdagsforståelser af naturvidenskabelige fænomener
 • læring gennem praktisk arbejde
 • børns udvikling af naturfaglige begreber og naturfaglig viden
 • børns læringsmæssige udvikling i sociale og kulturelle kontekster
 • planlægning, tilrettelæggelse og evaluering af fysik/kemiundervisning.

Det fagdidaktiske stof eksemplificeres i arbejdet med

 • stoffers og partiklers opbygning, egenskaber, vekselvirkning og omdannelser
 • energi og energistrømme
 • elektriske og magnetiske fænomener i hverdag og samfund
 • lys og lyd.

Der tages udgangspunkt i menneskets interaktion med omverdenen.

Studiet tilrettelægges som praktisk og eksperimentelt arbejde i laboratoriet såvel som i eksterne og virtuelle læringsmiljøer samt arbejde med både fagdidaktisk og faglig teori.

Fysiske og kemiske emner skal vægtes ligeligt.

 

Forudsætninger for at læse modulet

Bestået laboratorie- og sikkerhedskursus inden for fysik/kemi.

 

Modulets vidensgrundlag

Modulets vidensgrundlag baseres på

 • ny national og international forsknings- og udviklingsbaseret viden om undervisningsfaglighed inden for modulets temaer
 • teori om og empiriske undersøgelser af praktiske og eksperimenterende arbejdsformer, undervisningsressourcer, interesse og motivation, modellering, begrebsdannelse herunder hverdagsopfattelser og parallelindlæring, læring i naturfag, evaluering og entreprenørskab
 • teori om kommunikation og formidling i fysik/kemi, herunder faglig læsning, skrivning og IKT-værktøjer
 • teori om naturvidenskabshistorie og -filosofi.

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 1: Naturfagsdidaktik med henblik på fysik/kemi-undervisning

Kompetenceområde 2: Naturvidenskabernes perspektiver i relation til fysik/kemi

Kompetenceområde 4: Undervisning i fysiks og kemis kerneområder

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

 • begrundet anvende naturfagsdidaktisk viden og færdigheder til at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret undervisning i fysik/kemi
 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemiundervisning med naturvidenskabelige perspektiver og med henblik på udvikling af den enkelte elevs faglighed og almendannelse
 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemiundervisning med kernebegreber fra fysikken og kemiens verden.

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

naturfagsdidaktik, naturfagsdidaktisk forskning

udvikle undervisning i fysik/kemi på et

naturfagsdidaktisk grundlag

betydningen af elevers egne undersøgelser i undervisningen

planlægge, gennemføre og evaluere

undervisningssituationer, der udvikler elevers evne til at undre sig, stille spørgsmål og formulere hypoteser

naturfaglige kompetencer, herunder modellerings-, undersøgelses-, repræsentations- og perspektiveringskompetence samt elevers faglige og udviklingsmæssige progression

planlægge, gennemføre og evaluere differentieret fysik/kemiundervisning, der er afpasset elevernes faglige og udviklingsmæssige progression

naturfaglige undervisningsressourcer såsom lærebøger, laboratorier, multimodale og webbaserede læremidler, science centre, uderum, erhvervsvirksomheder, museer og it

anvende forskellige undervisningsressourcer

formativ og summativ evaluering i

naturfagsundervisning

evaluere fysik/kemiundervisning og elevers

udbytte

naturvidenskabens bidrag til almen dannelse og forståelse af omverdenen

planlægge og gennemføre fysik/kemiundervisning, hvor naturvidenskab og teknologi fremstår alment dannende

naturvidenskabernes anvendelse i samfundsmæssige, teknologiske og erhvervsmæssige kontekster samt didaktisk viden om inddragelse af omverden i undervisningen

inddrage eksempler på naturvidenskabens og teknologiens anvendelse i samfundet i fysik/kemiundervisningen

stoffers og partiklers opbygning, egenskaber, vekselvirkning og omdannelser

planlægge, gennemføre og evaluere fysik/kemiundervisning om stoffers opbygning, kemiske og fysiske egenskaber og omdannelser

lyd og lys

planlægge, gennemføre og evaluere fysik/kemiundervisning om lyd og lys

elektricitet og magnetisme

planlægge, gennemføre og evaluere fysik/kemiundervisning om elektricitet og magnetisme

energi og energistrømme     

planlægge, gennemføre og evaluere fysik/kemiundervisning om energi

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Modulets omfang svarer til 245 arbejdstimer.

Den studerende forventes at bruge sin studietid på modulet således:

 

Kategori 1: 40 timer

Kategori 2: 85 timer

Kategori 3: 115,5 timer

Kategori 4: 4,5 timer

 

Forudsætningskrav

Aflevering af de to prøveprodukter indenfor afleveringsfristen.

Opfyldelse af mødepligt efter nærmere bestemmelse i studieordningen.

 

Evaluering af modulet

Evaluering efter objektive kriterier.

Type: Gennemførelse.

Form: Indviduelt og gruppe.

Karaktergivning: Godkendt/ikke-godkendt.

Udarbejdelse af to prøveprodukter. Ét gruppeprodukt og ét individuelt udarbejdet produkt.

Der gives nærmere anvisning på prøveproduktets form og indhold af modulets underviser.

 

Modulets relation til praksis

Én faglig ekskursionsdag.

Samarbejde med skoleklasse om afgangsprøve.

Oversigt over studieordning 2013 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V