Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

EN3: Interkulturel kompetence i engelskundervisningen

Studieordning: 2013 (LU 13, Frb.)

Fag: Engelsk

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært engelsk.

 

Kort beskrivelse af modulet

Dette modul arbejder med følgende spørgsmål:

Hvad er kultur? Hvad er kulturmøder, interkulturel kompetence og interkulturelle ressourcer? Hvordan anvendes tekstkompetence i forhold til at forstå sammenhængen mellem sprog, kultur og identitet? Hvordan forholder engelskundervisningen sig til samfundsforhold, sproglig variation og globalisering? Hvordan kan engelskundervisningen bruges til internationalt samarbejde og kulturmøder med henblik på at udvikle pragmatisk sprogkompetence?

 

Udgangspunktet er kulturundervisning i relation til faget i folkeskolen og læreruddannelsen, herunder fag- og sprogsyn. Fokus er kultur, identitet og udvikling af interkulturel kompetence.

 

Der arbejdes teoretisk såvel som erfaringsbaseret med kulturmøder og de studerendes tekstkompetence i et kulturelt og internationalt perspektiv, fx gennem it-baseret kommunikation.

Herudover adresseres entreprenørskab og innovation i dette modul.

 

Der arbejdes desuden løbende med den studerendes egen sproglige udvikling i lyset af modulets indholdsområder.

 

Modulets vidensgrundlag

Nationalt og internationalt forsknings- og udviklingsarbejde om interkulturel kompetence, kulturmøder og kulturundervisning i engelsk som fremmedsprog.

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Fokus på kompetenceområde 3: interkulturel kompetence med inddragelse af enkelte videns- og færdighedsmål fra kompetenceområde 4: Fremmedsprogsdidaktik

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

  • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle varieret engelskundervisning med anvendelse af forskelligartede tekstformer og med integration af samfund, kultur og kulturmøder i det sproglige arbejde.

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

kultur og kulturmøder herunder pragmatisk kompetence og samspillet mellem sprog, kultur og identitet

tilrettelægge og begrunde undervisning med eksempler på forskelligartede kulturelle praksisser og kulturmøder

sproglig variation, kultur og samfundsforhold i den engelsktalende verden samt forhold af relevans for globalisering

begrunde indhold omkring  sprog, kultur og samfundsforhold af relevans for engelskundervisning

tekstkompetence, herunder it og medier

 

anvende tekster, medier og it i engelskundervisningen

interkulturel kompetence

 

tilrettelægge processer til støtte for egen og elevers  udvikling af interkulturel kompetence

metoder  for internationalt samarbejde, herunder brug af it

tilrettelægge internationalt samarbejde og interkulturelle projekter i engelskundervisningen

kreativitet, innovation og entreprenørskab i undervisning

tilrettelægge undervisning og projekter der styrker elevernes mestringsforventninger, handlekraft og foretagsomhed

fagets bidrag til almen dannelse og sammenhæng med andre fag

 

tilrettelægge enkeltfaglig såvel som tværfaglig undervisning, der har fokus på elevens almene dannelse

national og international forskning inden for fremmedsprogspædagogik og -didaktik

Orientere sig  i den faglige debat såvel nationalt som internationalt

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Modulets omfang svarer til 245 arbejdstimer.

Den studerende forventes at bruge sin studietid på modulet således:

 

Kategori 1: 70 timer

Alle typer af undervisning hvor der er en underviser tilstede, vejledning, eksamen.

 

Kategori 2: 100 timer

Projekt- og gruppearbejde, forberedelse til undervisning, praktik og eksamen initieret af underviser, arbejde med e-læringsobjekter.

 

Kategori 3: 70 timer

Egen forberedelse til undervisning, praktik og eksamen, selstædige studieaktiviteter, deltagelse i studiegruppe, litteratursøgning, studiecafé.

 

Kategori 4: 5 timer

Debatarrangementer, egen opsamling på gruppearbejde, studievejledning, fælles timer.

 

Forudsætningskrav

Opfyldt portfoliokrav:

  • Den skriftlige opgave afleveret rettidigt og med det angivne omfang.
  • Forberedelse og fremlæggelse af en præsentation af et didaktisk funderet interkulturelt tema med eksempler på aktiviteter. 
  • Forberedelse af gruppepræsentationer af tekster til undervisningen (pre-, during og post reading activities).
  • Nedskrevne refleksioner over min. 10 tekster.
  • En årsplan, hvor det interkulturelle er et bærende element.

 

Evaluering af modulet

Evaluering på baggrund af prøvning.

Form: Grupper.

Karaktergivning : 7-trins-skalaen.

Grundlag for bedømmelse: Skriftlig  opgave a 10 sider, udarbejdet parvis eller i grupper a 3.

 

Modulets relation til praksis

Konkrete problemløsninger inden for modulets faglige felt som er stillet af venskabsklassens lærer.

Oversigt over studieordning 2013 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V