Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

EN2: Processer i sprogtilegnelse og kommunikative færdigheder

Studieordning: 2013 (LU 13, Frb.)

Fag: Engelsk

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært engelsk.

 

Kort beskrivelse af modulet

Dette modul arbejder med følgende spørgsmål: Hvordan lærer man sprog? Hvordan foregår sprogudvikling? Hvad er kommunikative færdigheder? Hvad er sammenhængen mellem kommunikation og sprogtilegnelse? Hvordan beskriver man sprogtilegnelse og kommunikative færdigheder? Hvordan og hvorfor fungerer læreren som sproglig vejleder? Hvordan tilrettelægger læreren undervisning der giver mulighed for sprogtilegnelse? Hvad er sammenhængen mellem sprogsyn, læringssyn, fagsyn og konkret undervisning?

 

Udgangspunktet er sproglige færdighedsområder, diskurs- og strategisk kompetence samt læring. Fokus er ’processer’ som dynamiske størrelser i sprog og sprogudvikling, fx hypotesedannelse, læsestrategier, kommunikationsstrategier.

 

Der arbejdes med:

 • Færdighedsområderne lytte, læse, skrive, tale og samtale  i et kommunikativt kompetenceperspektiv, herunder brug af strategier i kommunikation og læring
 • Intersprogsudvikling i forhold til læringsforudsætninger og potentialer, læringsstrategier og individuelle veje til sproglæring
 • Målsætning, praktisk tilrettelæggelse i varierede arbejdsformer, IT, læremidler, evaluering og feedback på intersprog i et differentierings- og inklusionsperspektiv
 • Paradigmatiske skift i sprogundervisning og sammenhæng mellem sprogsyn, læringssyn og didaktisk tilrettelæggelse på basis af gældende nationale og internationale bestemmelser.

 

Der arbejdes desuden løbende med den studerendes egen sproglige udvikling i lyset af modulets indholdsområder.

 

Modulets vidensgrundlag

Nationalt og internationalt forsknings- og udviklingsarbejde om sprogtilegnelse og kommunikation, de sproglige færdigheder læse, lytte, tale, samtale, skrive, sprogundervisning og engelskfaget i folkeskolen, herunder nationale og internationale bestemmelser og vejledninger om faget.

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 2: Sprogtilegnelse og fremmedsproglig kommunikation med inddragelse af enkelte videns- og færdighedsmål fra kompetenceområde 1: Sproglig kompetence og sprogundervisning og 4: Fremmedsprogsdidaktik.

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret undervisning med afsæt i elevers læringsforudsætninger og potentialer, herunder elevers brug af kommunikative og læringsmæssige strategier og processer.

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

det engelske sprogs anvendelse

beherske engelsk til undervisningsbrug og personligt brug, herunder deltagelse i den internationale fagdidaktiske debat

kommunikationsprocesser, herunder receptive og produktive processer og strategier, diskurs- og kommunikationsstrategier

planlægge og gennemføre undervisning med fokus på kommunikationsprocesser og - strategier

læringsstrategier

 

anvise differentierede læringsstrategier for elever med forskellige læringsforudsætninger

intersprogsudvikling

 

vurdere sprogtilegnelse i forskellige former for elevdata som baggrund for sproglig vejledning

faktorer forbundet med sprogtilegnelse, fx motivation, forholdet mellem modersmåls-, andetsprogs- og fremmedsprogstilegnelse, målsætning og evaluering, lærerens rolle

inddrage elevinterne og – eksterne faktorer af betydning for sprogtilegnelsesprocessen

it og læreprocesser

anvende digitale teknologier og interaktive medier til understøttelse af elevers og egne receptive og produktive læreprocesser

fagsyn, curriculum og praktisk tilrettelæggelse af engelskundervisning, herunder den historiske udvikling i fag og læringssyn

begrunde principper i egen og andres undervisning i forhold til elever, forældre og fagfæller, herunder i et inklusionsperspektiv

lovgrundlag, gældende bestemmelser og vejledninger nationalt og internationalt, herunder læremidler, digitale ressourcer, mål – og evalueringsformer

begrunde undervisningens enkeltelementer med henblik på optimering af læreprocesserne for såvel grupper af elever som den enkelte elev

teori og analysemetoder med relevans for beskrivelse af læring og undervisning i engelsk som fremmedsprog

udvikle sin egen undervisning innovativt i samklang med det omgivende samfunds stadigt ændrede behov på basis af den relevante forskningsbaserede viden

national og international forskning inden for fremmedsprogspædagogik og didaktik

orientere sig i den faglige debat såvel nationalt som internationalt

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Modulets omfang svarer til 245 arbejdstimer.

Den studerende forventes at bruge sin studietid på modulet således:

 

Kategori 1: 70 timer

Alle typer af undervisning hvor der er en underviser tilstede, vejledning, eksamen.

 

Kategori 2: 100 timer

Projekt- og gruppearbejde, forberedelse til undervisning, praktik og eksamen initieret af underviser, arbejde med e-læringsobjekter.

 

Kategori 3: 70 timer

Egen forberedelse til undervisning, praktik og eksamen, selstædige studieaktiviteter, deltagelse i studiegruppe, litteratursøgning, studiecafé.

 

Kategori 4: 5 timer

Debatarrangementer, egen opsamling på gruppearbejde, studievejledning, fælles timer.

 

Forudsætningskrav

En portfolio indeholdende følgende komponenter:

 • Den skriftlige opgave afleveret rettidigt og med det angivne omfang
 • Forberedelse og fremlæggelse af en præsentation af elevtekstsanalyse (skriftlig) med efterfølgende aktivitetsforslag
 • Forberedelse og fremlæggelse af en præsentation af elevsprogsanalyse (mundtlig) med efterfølgende aktivitetsforslag
 • Forberedelse af gruppepræsentationer af tekster til undervisningen (pre-, during og post reading activities)
 • Nedskrevne refleksioner over min. 10 tekster
 • En plan for et længere undervisningsforløb, hvor processer i sprogtilegnelse og kommunikative færdigheder er bærende elementer.

 

Evaluering af modulet

Evaluering på baggrund af prøvning.

Form: Grupper.

Karaktergivning : 7-trins-skalaen.

Grundlag for bedømmelse: Skriftlig  opgave a 10 sider, udarbejdet parvis eller i grupper a 3.

 

Modulets relation til praksis

Konkrete problemløsninger inden for modulets faglige felt som evt. er stillet af venskabsklassens lærer.

Oversigt over studieordning 2013 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V