Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

DAu4: Multimodale tekster

Studieordning: 2013 (LU 13, Frb.)

Fag: Dansk

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. Der kan forekomme tekster på engelsk, svensk og norsk.

 

Kort beskrivelse af modulet

Læringskontekst i skolen:

Formålet med modulet er, at den studerende tilegner sig fagdidaktisk viden om og færdigheder i at planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i multimodale tekster for at udvikle elevers tekstkompetence på 4.-10. klassetrin.

 

Indhold og genrer:

Udvalgte sammensatte tekster, hvor tekst, lyd og billede arbejder sammen. Der er fokus på multimodal analyse og læsning.

Analoge og digitaliserede tekster, fx billedfortællinger, film og læringsportaler.

 

Receptivt:

Den studerende skal metodisk analysere og kritisk vurdere multimodale tekster og multimodale læremidler.

 

Produktivt:

Den studerende skal udvikle, eksperimentere med og konkretisere læremidler og didaktisk design i relation til undervisning i multimodale genrer og tekster.

 

Modulets vidensgrundlag

Bygger på nyere forskning i tekstpraksis og semiotisk forskning i kommunikation.

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 1: Sprog og kommunikationsundervisning

Kompetenceområde 2: Fortsat læsning og skrivning

Kompetenceområde 3: Danskdidaktik

Kompetenceområde 4: Tekster og tekstundervisning

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

  • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle en differentieret undervisning i sprog og tekster for heterogene elevgrupper
  • anvende viden om udfordringer og potentialer for fortsat differentieret læse- og skriveudvikling i en heterogen elevgruppe på baggrund af aktuel forskningsbaseret viden om læsning og skrivning
  • begrundet planlægge, gennemføre og evaluere og udvikle en differentieret innovativ danskundervisning for heterogene elevgrupper i et flerkulturelt og internationalt perspektiv
  • begrundet planlæge, gennemføre og udvikle en differentieret undervisning i tekster, herunder skønlitteratur fra forskellige tidsaldre, medier og genrer, for heterogene elevgrupper

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

tekster, genrer og medier

 

kritisk vurdere tekster i et genre- og medieteoretisk perspektiv

dansklærerens kommunikative opgaver mundtligt og skriftligt

skabe hensigtsmæssige tekster til en given kommunikationssituation på baggrund  af valg mellem medier og sproglige virkemidler

læremiddelproduktion til danskundervisningen

 

udvikle læremidler til danskundervisning på grundlag af forskningsbaseret viden

tekstdidaktik

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i tekster, herunder skønlitteratur

didaktisk design

kritisk vurdere danskdidaktiske designprocesser og produkter

sprog og medier

 

kritisk vurdere sprogbrug i analoge og digitale medier

digitale medier i børns læse- og skrivepraksis

planlægge og gennemføre undervisningsaktiviteter med tekstproduktion i digitale medier

tekstanalyse og tekstreception i et 

dannelsesperspektiv

kritisk vurdere tekster og deres brug i kulturhistorisk, æstetisk og flerkulturelt perspektiv

digitale ressourcer og danskfaglig læring

kritisk vurdere digitale ressourcer og deres anvendelse i danskundervisning

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Modulets omfang svarer til 245 arbejdstimer.

 

Indholdet i modulet tilrettelægges og studeres i varierede undervisnings- og studieformer, herunder praksisstudier. Studieaktiviteterne skal fremme den studerendes videnstilegnelse og understøtte en aktiv deltagelse i undervisningen og i forpligtende samarbejdsrelationer.

 

Den studerende forventes at bruge sin studietid på modulet således (vejledende timetal):

 

Kategori 1: 68 timer

Kategori 2: 115 timer

Kategori 3: 56 timer

Kategori 4: 6 timer

 

Forudsætningskrav

Aflevering af 3 produkter efter aftale med underviseren.

 

Evaluering af modulet

Evaluering på baggrund af objektive kriterier.

Type: Mundtlig fremlæggelse.

Form:  Individuel.

Karaktergivning: Godkendt/ikke-godkendt.

 

Modulets relation til praksis

Praksissamarbejde om dansklærerens kommunikative opgaver; læremidler; folkeskolens afgangsprøve.

Oversigt over studieordning 2013 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V