Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

DAu3: Literacy

Studieordning: 2013 (LU 13, Frb.)

Fag: Dansk

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. Der kan forekomme tekster på engelsk, svensk og norsk.

 

Kort beskrivelse af modulet

Læringskontekst i skolen:  

Formålet med modulet er, at den studerende tilegner sig fagdidaktisk viden om og færdigheder i at planlægge, gennemføre og evaluere  undervisning i literacy fra 4.-10. klassetrin.

 

Indhold og genrer:

Børn og unges tekstpraksis; læse- og skriveudvikling i relation til genre; tekstlingvistik og grammatik.

Udvalgte tekster, fx informative og argumenterende genrer samt elevtekster, herunder tosprogede elevers tekster.

 

Receptivt:

Den studerende skal analysere elevers literacy-udvikling, analysere forskellige tekster, herunder elevtekster med fokus på sproglige og intersproglige vejledningsstrategier.

 

Produktivt:

Den studerende skal modellere literacystrategier.

Den studerende skal udvikle og eksperimentere med læremidler og didaktisk design til literacyundervisning.

 

Modulets vidensgrundlag

Bygger på nyere literacyforskning, herunder forskning i pragmatik og genredidaktik samt læse- og skriveforskning.

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 1: Sprog og kommunikationsundervisning

Kompetenceområde 2: Fortsat læsning og skrivning

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

  • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle en differentieret undervisning i sprog og tekster for heterogene elevgrupper
  • anvende viden om udfordringer og potentialer for fortsat differentieret læse- og skriveudvikling i en heterogen elevgruppe på baggrund af aktuel forskningsbaseret viden om læsning og skrivning

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

literacy

anvende teorier om literacy

sprogsystem, herunder grammatik, sprogbrug og gældende retskrivningsprincipper

 

vurdere dansk tale- og skriftsprog, elevers sproglige udvikling, og deres beherskelse af dansk retskrivning

sprogdidaktik

 

planlægge, gennemføre og evaluere differentierede læringsaktiviteter, der understøtter den enkelte elevs kommunikative kompetence læringsaktiviteter, der understøtter den enkelte elevs kommunikative kompetence

argumentationsanalyse og kildekritik

 

planlægge og gennemføre undervisning i at analysere argumentation i tekster i forskellige teksttyper og medier

skrivestrategier

 

vurdere elevers forskellige  skrivestrategier i forbindelse med skrivning af tekster i forskellige  genrer og kontekster med henblik på fremadrettet vejledning

læseforståelse

vurdere de læseforståelsesproblematikker , elever møder, når de læser tekster fra forskellige genrer og tidsaldre  med henblik på fremadrettet vejledning

test og evalueringsformer

anvende resultater af test og andre evalueringsformer med henblik på at understøtte den enkelte elevs danskfaglige udvikling.

intersprog og intersprogsudvikling

 

give feedback på tosprogede elevers tekster på baggrund af intersprogsanalyse

læremidler til sprogundervisning i skolen

kritisk vurdere læremidler til undervisning i dansk sprog

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Modulets omfang svarer til 245 arbejdstimer.

 

Indholdet i modulet tilrettelægges og studeres i varierede undervisnings- og studieformer, herunder praksisstudier. Studieaktiviteterne skal fremme den studerendes videnstilegnelse og understøtte en aktiv deltagelse i undervisningen og i forpligtende samarbejdsrelationer.

 

Den studerende forventes at bruge sin studietid på modulet således (timetallet er vejledende):

 

Kategori 1: 68

Kategori 2: 115

Kategori 3: 56

Kategori 4: 6

 

Forudsætningskrav

Mødepligt.

Aflevering af 3 produkter med tidsfrister efter aftale med underviser.

 

Evaluering af modulet

Evaluering på baggrund af objektive kriterier.

Type: Gennemførelse af forudsætningskrav inden for de af underviseren angivne tidsrammer.

Karaktergivning: Godkendt/ikke-godkendt.

 

Modulets relation til praksis

Praksissamarbejde om sproglig vejledning og elevtekster; test; evalueringsformer; læremidler; folkeskolens afgangsprøve.

Oversigt over studieordning 2013 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V