Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

DAu1: Sproglære og sprog i brug

Studieordning: 2013 (LU 13, Frb.)

Fag: Dansk

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. Der kan forekomme tekster på engelsk, svensk og norsk.

 

Kort beskrivelse af modulet

Læringskonteksten i skolen:

Formålet med modulet er, at den studerende tilegner sig viden og færdigheder i at planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, der fremmer elevers sproglige udvikling og deres sproglige viden og bevidsthed om sprogets rolle i forskellige former for kommunikation. Desuden at den studerende tilegner sig færdigheder i at planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, der udvikler elevers evne til at kommunikere hensigtsmæssigt og kontekstbevidst i relevante genrer.

 

Indhold og genrer:

Fonetik, morfologi, syntaks, semantik, pragmatik, ortografi og nabosprog. Talesprogets hhv. skriftsprogets struktur og produktionsbetingelser. Sproglig norm og variation, kommunikationsteori. Mundtlige og skriftlige genrer inden for såvel fakta som fiktion, bl.a. berettende, informerende, instruerende, argumenterende, fortællende, lyriske og dramatiske.

 

Receptivt:

Den studerende skal med faglig terminologi kunne udpege centrale fænomener inden for sproglæren i konkrete tekster.

Den studerende skal kunne give sproglig vejledning med inddragelse af sproglærens terminologi .

Den studerende skal metodebevidst kunne analysere og vurdere didaktisk design og læremidler til undervisning i sproglæren og sprog i brug.

 

Produktivt:

Den studerende skal kunne modellere og performe illustrative eksempler på hensigtsmæssig kommunikation i forskellige kommunikationskontekster.

Den studerende skal beherske gældende retskrivningsnorm og kunne kommunikere herom.

Den studerende skal udvikle og eksperimentere med læremidler og didaktisk design til undervisningen

i sprog og kommunikation.

 

Modulets vidensgrundlag

Grundlæggende teori om og nyere forskning i sprog og kommunikation.

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 1: Sprog og kommunikationsundervisning

Kompetenceområde 3: Danskdidaktik

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

  • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle en differentieret undervisning i sprog og tekster for heterogene elevgrupper
  • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle en differentieret og  innovativ danskundervisning for heterogene elevgrupper i et flerkulturelt og internationalt perspektiv

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

sprogsystem, herunder grammatik, sprogbrug og gældende retskrivningsprincipper

vurdere dansk tale og skriftsprog, elevers sproglige udvikling og deres beherskelse af dansk retskrivning

nordisk sprog, herunder nabosprogsdidaktik

planlægge og gennemføre undervisning i nabosprog og nabokultur

sprogdidaktik

planlægge, gennemføre og evaluere differentierede læringsaktiviteter, der understøtter den enkelte elevs kommunikative kompetence

læremidler til sprogundervisning i skolen

kritisk vurdere læremidler til undervisning i dansk sprog

dansklærerens kommunikative opgaver mundtligt

og skriftligt

skabe hensigtsmæssige tekster til en given kommunikationssituation på baggrund af valg mellem medier og sproglige virkemidler

mundtlig udtryksfærdighed

 

vurdere stemme, mimik og gestik som udtryksmidler i danskundervisningen

intersprog og intersprogsudvikling

 

give feedback på tosprogede elevers tekster på baggrund af intersprogsanalyse

læremiddelproduktion til danskundervisning

udvikle læremidler til danskundervisning på baggrund af forskningsbaseret viden

folkeskolens afgangsprøve i dansk

forberede elever til Folkeskolens afgangsprøve i dansk

test- og evalueringsformer

anvende resultater af test og andre evalueringsformer med henblik på at understøtte den enkelte elevs danskfaglige udvikling

digitale medier i børns og unges læse- og skrivepraksis i og udenfor skolen

planlægge og gennemføre undervisningsaktiviteter med tekstproduktion i digitale medier

innovation i dansk

udvikle begrundet innovative læringsaktiviteter i samarbejde med elever, forældre og aktører udenfor skolen

digitale ressourcer og danskfaglig læring

kritisk vurdere digitale ressourcer og deres anvendelse i danskundervisning

fler- og tværfaglige tilrettelæggelser med dansk

udvikle elevernes selvstændige og undersøgende arbejde, herunder aktiviteter, der forbereder til projektopgaven

tværfagligt samarbejde i skolen

samarbejde med kolleger om begrundet gennemførelse og udvikling af tværfaglige forløb

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Modulets omfang svarer til 245 arbejdstimer.

Indholdet i modulet tilrettelægges og studeres i varierede undervisnings- og studieformer, herunder praksisstudier. Studieaktiviteterne skal fremme den studerendes videnstilegnelse og understøtte en aktiv deltagelse i undervisningen og i forpligtende samarbejdsrelationer.

 

Den studerendes arbejdstid fordeler sig på følgende måde (vejledende tid) ift. studieaktivitetsmodellens fire kategorier:

 

Kategori 1: 68

Kategori 2: 115

Kategori 3: 56

Kategori 4: 6

 

Forudsætningskrav

Mødepligt.

 

Evaluering af modulet

Evaluering på baggrund af prøvning.

Form: Individuelt, skriftlig test.

Karaktergivning : Bestået/ikke-bestået.

Grundlag for bedømmelse:Test i sproglæren.

 

Modulets relation til praksis

Praksissamarbejde om elevtekster, såvel mundtlige som skriftlige; læremidler; klasseledelse og relationskompetence; folkeskolens afgangsprøve.

Oversigt over studieordning 2013 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V