Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Kristendomskundskab/livsoplysning

Mål
Målet er, at den studerende tilegner sig:

 • Indsigt i kristendommens betydning for værdigrundlaget i europæisk og dansk kultur.
 • Kendskab til andre religioner og livsopfattelser, som har spillet og spiller en væsentlig rolle i vor kulturkreds.
 • Grundlag for at indgå i samtale om religiøse og etiske spørgsmål i åbenhed og med respekt for mennesker med andre opfattelser.
 • Grundlag for at samtale og samarbejde med forældre og myndigheder om skolens arbejde med dannelses og værdispørgsmål.

Centrale kundskabs- og færdighedsområder

 • Kristendommens baggrund og tilblivelse.
 • Kristendommens egenart og fremtrædelsesformer, dens betydning for kulturel og samfundsmæssig idédannelse med vægt på danske forhold.
 • Renæssancens og reformationens nye verdens og menneskesyn.
 • Den europæiske humanistiske tradition, herunder oplysnings og menneskerettighedsideer.
 • Folkelige bevægelsers betydning for dansk kultur og livsforståelse.
 • Grundlæggende træk i andre religioner, der har vundet udbredelse inden for den europæiske kulturkreds.
 • Analyse og tolkning af tekster og andet kildemateriale.
 • Filosofiske spørgsmål vedrørende eksistensforståelse, værdier og etik, herunder forholdet mellem mytisk og rationelt sprog. Formulering og drøftelse af spørgsmål, som er vigtige for børn og unge.
 • Formulering og drøftelse af problemstillinger om opdragelses og værdispørgsmål i skolen, herunder faglige og pædagogiske udfordringer, der udspringer af mødet mellem den af kristendommen prægede danske kultur og mennesker med en anden religiøs og kulturel baggrund.

Indhold

 1. Centrale fortællinger og hovedbegreber fra den gammeltestamentlige litteratur.
 2. Centrale fortællinger fra evangelierne. Hovedbegreber i evangelierne og hos Paulus. Sammenfattende overvejelser over, hvad der er nerven og grundværdierne i den tidligste kristendom.
 3. Overblik over vigtige perioder og temaer i Vesteuropas kulturhistorie med visse uddybninger, eksempelvis: Den græske tanke og den tidlige kristendom. Menneskesyn i middelalderen. Renæssance og oplysning. Reformation og modreformation. Puritanisme og pietisme. Menneskerettighedsideer.
 4. Brydninger omkring de folkelige bevægelser i Danmark i den 19. århundrede.
 5. Religionskritik, sekularisering og ateisme. Det moderne menneskes livssituation og tænkemåde i mødet med traditionen. Drøftelser af hvad tro er.
 6. Grundlæggende træk i Islam og denne religions historie. Islam og kristendommen. Problemer og muligheder omkring den muslimske kulturs møde med den danske.
 7. Fortløbende overvejelser omkring skolens dannelsesmål og børns og unges livssituation. Overvejelser over grundlæggende værdier og livsimpulser, menneskesyn og etik.

Eksamen

Type:
Mundtlig. (Der er mulighed for gruppeeksamen)

Form:
Skriftligt oplæg, der afleveres på den af seminariet ved opslag angivne dato.

Varighed:
Se afsnit vedrørende generelle eksamensbestemmelser.

Grundlag:
CKF, Studieordning og Redegørelse for eksamensgrundlaget.

Betingelse for indstilling til eksamen:
Den/de studerende udarbejder et skriftligt oplæg, hvis emne er valgt af den/de studerende og godkendt af læreren. Det skriftlige oplæg behandler knudepunkter indenfor fagets indholdsområder. Med udgangspunkt i oplægget eksamineres bredt indenfor eksamensgrundlaget.

Der gives 1 karakter efter 13-skalaen.

Oversigt over studieordning 2003

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V