Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

DAi3: Skriftsprogstilegnelse

Studieordning: 2013 (LU 13, Frb.)

Fag: Dansk

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. Der kan forekomme tekster på engelsk, svensk og norsk.

 

Kort beskrivelse af modulet

Læringskontekst i skolen:

Formålet med modulet er at den studerende tilegner sig fagdidaktisk viden om og færdigheder i at planlægge, gennemføre og evaluere differentieret læse- og skriveundervisning for 1.-6. klassetrin.

 

Indhold og genrer:

Sprogets opbygning; fonetik, ortografi, morfologi, syntaks, semantik og tekstlingvistik.

Kommunikation, genre og tekstpraksis.

Skriftsprogsundervisning i 1.-6.klassetrin med tekster skrevet af og til børn.

 

Receptivt:

Den studerende skal metodisk analysere og vurdere elevers læseforudsætninger, læse- og skrivestrategier samt vejlede i forhold til elevers proces og produkt.

Den studerende skal metodisk analysere og vurdere didaktisk design og læremidler til skriftsprogsundervisning.

 

Produktivt:

Den studerende skal kunne modellere læse- og skrivestrategier.

Den studerende skal udvikle og eksperimentere med læremidler og didaktisk design til skriftsprogsundervisning.

 

Modulets vidensgrundlag

Bygger på nyere forskning i læse- og skriveprocesser, læse- og skriveudvikling og literacy.

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 1: Sprog og kommunikationsundervisning

Kompetenceområde 2: Læsning og læseundervisning

Kompetenceområde 3: Skrivning og skriveundervisning

 

Kompetencemål, som indgår i modulet:

Den studerende kan

  • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret undervisning i sprog og tekster
  • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret læseundervisning for heterogene elevgruppe
  • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret skriveundervisning.

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

teorier om læsning

 

planlægge og gennemføre aktviteter, der understøtter elevers læsning og læseudvikling på begynder- og mellemtrin

skriftlighed og skriveudvikling i indskolingen og på mellemtrin

anvende teorier om elevers skriveprocesser og skrivestrategier i tilrettelæggelsen af undervisnings- og læringsaktiviteter

sammenhænge mellem læsning og skrivning

 

anvende fagdidaktisk viden om sammenhænge mellem læsning og skrivning i dansk og andre fag

sprogsystem, herunder grammatik, sprogbrug og gældende retskrivningsprincipper

 

vurdere eksempler på dansk tale og –skriftsprog, herunder elevers sproglige udvikling og beherske dansk retskrivning

læsningens didaktik

 

planlægge og gennemføre differentierede læseudfordringer, understøtte den enkelte elevs læseudvikling, herunder tosprogede elevers læseudvikling på andetsproget

test og evaluering

 

anvende resultater af test og andre evalueringsformer med henblik på at understøtte den enkelte elevs læseudvikling

Læsestrategier

 

vurdere elevers læsestrategier under læsning af fiktions og fagtekster

læremidler i læseundervisningen

kritisk vurdere læremidler til såvel begynderundervisning i læsning som til fortsat læsning og fremstille supplerende læremidler

it som læringsressource i læseundervisningen

 

understøtte elevers læseudvikling ved at integrere digitale teknologier i undervisningen

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Modulets omfang svarer til 245 arbejdstimer.

 

Indholdet i modulet tilrettelægges og studeres i varierede undervisnings- og studieformer, herunder praksisstudier. Studieaktiviteterne skal fremme den studerendes videnstilegnelse og understøtte en aktiv deltagelse i undervisningen og i forpligtende samarbejdsrelationer.

 

Den studerendes arbejdstid fordeler sig på følgende måde (vejledende tid) ift. studieaktivitetsmodellens fire kategorier:

 

Kategori 1: 68

Kategori 2: 115

Kategori 3: 56

Kategori 4: 6

 

Forudsætningskrav

Mødepligt.

Aflevering af 3 produkter efter aftale med underviser.

 

Evaluering af modulet

Evaluering på baggrund af objektive kriterier.

Type: Gennemførelse af forudsætningskrav inden for de af underviseren angivne tidsrammer.

Karaktergivning: Godkendt/ikke-godkendt.

 

Modulets relation til praksis

Praksissamarbejde om elevers højtlæsning; elevers tidlige skriftlige produkter; testning og testresultater; læremidler til den første læsning og skrivning.

Oversigt over studieordning 2013 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V