Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

DAi2: Sprog og genrer

Studieordning: 2013 (LU 13, Frb.)

Fag: Dansk

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. Der kan forekomme tekster på engelsk, svensk og norsk.

 

Kort beskrivelse af modulet

Læringskontekst i skolen:

Formålet med modulet er at den studerende tilegner sig fagdidaktisk  viden om og færdigheder i at planlægge, gennemføre og evaluere differentieret undervisning i sprog og genrer fra 1.- 6. klassetrin.

 

Indhold og genrer:

Genrebestemt sprog, tekster og kommunikation.

Fiktive og faktive genrer, ældre og nyere sprogligt udviklende tekster fortrinsvis for børn.

 

Receptivt:

Den studerende skal metodisk  og genrebevidst  analysere og kritisk vurdere tekster og sprog i forskellige kontekster.

 

Produktivt:

Den studerende skal udvikle og eksperimentere med læremidler og didaktisk design til sprog-, genre- og tekstundervisning.

 

Modulets vidensgrundlag

Bygger på nyere forskning i litteratur, børnelitteraturhistorie og sprog; litteratur- og sprogdidaktik, herunder genrer og genredidaktik.

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 1: Sprog og kommunikationsundervisning

Kompetenceområde 4: Tekster og tekstundervisning

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

  • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret undervisning i sprog og tekster
  • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret undervisning i tekster, herunder skønlitteratur, fra forskellige tidsaldre, medier og genrer

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

sprogsystem, herunder grammatik, sprogbrug og gældende retskrivningsregler

vurdere eksempler på dansk tale- og skriftsprog herunder elevers sproglige udvikling og beherske dansk retskrivning

tekstanalyse og tekstreception i et dannelsesperspektiv

kritisk vurdere tekster og deres brug i kulturhistorisk, æstetisk og flerkulturelt perspektiv, herunder tekster til nabosprog

tekster, genrer og medier

kritisk vurdere tekster i et genre- og medieteoretisk perspektiv

nordiske sprog- og nabosprogsdidaktik

planlægge og gennemføre undervisning i nabosprog og nabokultur

Sprogdidaktik

tilrettelægge differentierede læringsaktiviteter, der understøtter den enkeltes kommunikative kompetence

Tekstdidaktik

 

begrundet udvikle undervisning i tekster, herunder skønlitteratur

dansk børne- og ungdomslitteratur

begrunde valg af børne- og ungdomslitterære tekster til undervisning på 1.-6.klassetrin

læremidler til sprogundervisning i skolen

 

kritisk vurdere læremidler til undervisning i dansk sprog i 1.-6.klasse

evaluering af tekstarbejde

 

anvende forskellige evalueringsformer og resultater af evalueringer i tekstundervisning

tekster til elever og elevers tekstbrug

 

udvikle den enkelte elevs mediebrug og –vaner på grundlag af kendskab til børnelitteratur

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Modulets omfang svarer til 245 arbejdstimer.

 

Indholdet i modulet tilrettelægges og studeres i varierede undervisnings- og studieformer, herunder praksisstudier. Studieaktiviteterne skal fremme den studerendes videnstilegnelse og understøtte en aktiv deltagelse i undervisningen og i forpligtende samarbejdsrelationer.

 

Den studerendes arbejdstid fordeler sig på følgende måde (vejledende tid) ift. studieaktivitetsmodellens fire kategorier:

 

Kategori 1: 68

Kategori 2: 115

Kategori 3: 56

Kategori 4: 6

 

Forudsætningskrav

Aflevering af 3 produkter efter aftale med underviseren.

 

Evaluering af modulet

Evaluering på baggrund af prøvning.

Form: Individuel, skriftlig.

Karaktergivning : 7-trins-skalaen.

Grundlag for bedømmelse: Skriftlig opgave, 5 sider.

 

Modulets relation til praksis

Praksissamarbejde om tekstudvælgelse til undervisningsbrug, læremidler, tekstundervisning og litterær samtale.

Oversigt over studieordning 2013 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V