Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

DAi1: Sproglære og sprog i brug

Studieordning: 2013 (LU 13, Frb.)

Fag: Dansk

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. Der kan forekomme tekster på engelsk, svensk og norsk.

 

Kort beskrivelse af modulet

Læringskontekst i skolen:

Formålet med modulet er at den studerende tilegner sig viden og færdigheder i at planlægge, gennemføre og evaluere undervisning der fremmer elevers sproglige udvikling, deres sproglige viden og deres bevidsthed om sprogets rolle i forskellige former for kommunikation.

 

Indhold og genrer:

Fonetik, morfologi, syntaks, semantik, pragmatik, sproghistorie og nabosprog. Talesprogets  hhv. skriftsprogets struktur og produktionsbetingelser. Sproglig norm og variation. Sprogsyn og sprogpædagogik.

Mundtlige og skriftlige genrer inden for såvel fakta som fiktion; bl.a. berettende, informerende, instruerende, argumenterende, fortællende, lyriske og dramatiske genrer med fokus på de sproglige træk.

 

Receptivt:

Den studerende skal med faglig terminologi kunne udpege centrale fænomener inden for sproglæren i konkrete tekster.

Den studerende skal kunne analysere og vurdere didaktisk design og læremidler til undervisning i sproglæren og sprog i brug.

 

Produktivt:

Den studerende skal kunne give sproglig vejledning med inddragelse af sproglærens terminologi.

Den studerende skal kunne vælge og begrunde eksempler, der illustrerer hensigtsmæssig og uhensigtsmæssig sprogbrug i mange kommunikationskontekster.

Den studerende skal beherske gældende retskrivningsnorm og kunne kommunikere herom.

Den studerende skal udvikle og eksperimentere med læremidler og didaktisk design til undervisningen

i sprog og kommunikation.

 

Modulets vidensgrundlag

Grundlæggende teori om og nyere forskning i sprog og kommunikation

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 1: Sprog og kommunikationsundervisning

Kompetenceområde 3: Skrivning og skriveundervisning

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

  • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret undervisning i sprog og tekster
  • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret skriveundervisning

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

sprogsystem, herunder grammatik, sprogbrug og gældende retskrivningsprincipper

vurdere eksempler på dansk tale- og skriftsprog, elevers sproglige udvikling og deres beherskelse af dansk restskrivning

nordiske sprog og nabosprogsdidaktik

planlægge og gennemføre undervisning i nabosprog og nabokultur

sprogdidaktik

planlægge, gennemføre og evaluere

differentierede læringsaktiviteter, der understøtter

den enkelte elevs kommunikative kompetence

 

læremidler til sprogundervisning i skolen

 

kritisk vurdere læremidler til undervisning i dansk

sprog i 1.-6. klasse

intersprog og intersprogsudvikling

vejlede tosprogede elever i deres skriftlige og

mundtlige udvikling på baggrund af vejlede tosprogede elever i deres [skriftlige og]

mundtlige udvikling på baggrund af intersprogsanalyse

dansklærerens kommunikative opgaver, mundtligt og skriftligt

skabe hensigtsmæssige tekster til given kommunikationssituation på baggrund af valg mellem medier og sproglige virkemidler

mundtlig udtryksfærdighed

 

planlægge og gennemføre undervisning i mundtlig danskundervisning

skrivningens didaktik

understøtte den enkelte elevs skriveudvikling, herunder tosprogede elevers skriveudvikling på andetsproget

læremidler til undervisning i skriftlighed

kritisk vurdere læremidler til såvel den første skriveundervisning som den fortsatte skriveudervisning

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Modulets omfang svarer til 245 arbejdstimer.

 

Indholdet i modulet tilrettelægges og studeres i varierede undervisnings- og studieformer, herunder praksisstudier. Studieaktiviteterne skal fremme den studerendes videnstilegnelse og understøtte en aktiv deltagelse i undervisningen og i forpligtende samarbejdsrelationer.

 

Den studerendes arbejdstid fordeler sig på følgende måde (vejledende tid) ift. studieaktivitetsmodellens fire kategorier:

 

Kategori 1: 68

Kategori 2: 115

Kategori 3: 56

Kategori 4: 6

 

Forudsætningskrav

Mødepligt.

 

Evaluering af modulet

Evaluering på baggrund af prøvning.

Form: Individuelt, skriftlig test.

Karaktergivning : Bestået/ikke-bestået.

Grundlag for bedømmelse:Test i sproglæren.

 

Modulets relation til praksis

Praksissamarbejde om elevtekster, såvel mundtlige som skriftlige; analyse af læremidler; klasserumsobservationer, mm.

Oversigt over studieordning 2013 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V