Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

BK3: Kunstneriske undersøgelsesmetoder

Studieordning: 2013 (LU 13, Frb.)

Fag: Billedkunst

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk.

 

Kort beskrivelse af modulet

Det centrale indhold i dette modul er innovative didaktiske designs for undersøgelse af fænomener i kultur. Kreativitet, æstetisk erkendelse, æstetisk kommunikation/visuel kommuniaktion, visul kultur som refleksionsstrategi. Social interaktion.

 

Modulets vidensgrundlag

Litteratur og teori om:

 • kunsthistorie (herunder samtidskunst) og billedanalyse
 • innovative on entreprenante processer
 • postmoderne billedpædagogik og performativitet

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 1: Visuel betydningsdannelse i analoge og digitale billeder

Kompetenceområde 2: Visuel afkodning af analoge og digitale billeder

Kompetenceområde 3: Billedfaglige arbejdsformer og innovative processer

Kompetenceområde 4: Visuel didaktik

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

 • begrundet planlægge, gennemføre og evaluere visuel undervisning med henblik på at udvikle elevers kompetencer i at producere og reflektere inden for forskellige billedkategorier samt billeders bidrag til videnudvikling inden for forskellige fagområder, genrer og visuelle kulturer
 • begrundet planlægge, gennemføre og evaluere visuel undervisning med henblik på at udvikle elevers kompetencer i at afkode forskellige analoge og digitale billeder og visualiseringer
 • begrundet planlægge, gennemføre og evaluere visuel undervisning med henblik på at udvikle elevers kompetencer i at arbejde med æstetiske, innovative og entreprenante arbejdsformer
 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle visuel undervisning med inddragelse af viden om internationale visuelle uddannelser

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

undersøgende og eksperimenterende arbejdsmetoder (3)

planlægge, gennemføre og evaluere undersøgende og eksperimenterende processer såvel fagligt som tværfagligt (3)

analoge og digitale se- og synserfaringer (2)

analysere visuelle didaktiske problemstillinger med afsæt i egne analoge og digitale se- og synserfaringer med henblik på undervisning i folkeskolen (2)

varierede billedkulturelle koders kommunikative funktioner i forskellige sammenhænge og i forskellige historiske perioder (1)

anvende analoge og digitale billeder og visualiseringer indenfor andre fagområder (1)

fagpædagogiske og -didaktiske strømninger i et internationalt perspektiv (4)

analysere konkrete visuelle undervisnings- og læringsforløb som national tolkning af internationale strømninger (4)

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Modulets omfang svarer til 245 arbejdstimer.

Den studerende forventes at bruge sin studietid på modulet således:

 

Kategori 1: 60 timer

Deltagelse af undervisere og studerende initieret af underviser

 • Undervisningen tilrettelægges i samarbejde med de studerende.
 • Undervisningen veksler mellem underviseroplæg, studenteroplæg, tekstoplæg og ekskursioner som grundlag for undervisningen.
 • Underviseren introducerer til produktion af og receptionsmetodiske tilgange til billeder, de studerendes egne såvel som kulturens billeder.
 • Underviseren inddrager metoder til kunstneriske arbejdsmetoder og innotiv kompetenceudvikling.
 • Underviseren giver vejledning og feed-back på praktiske teoretiske og fagdidaktiske opgaver, såvel mundtligt som skriftligt.
 • Underviseren udarbejder og forestår prøver og eksamen.

 

Kategori 2: 92 timer

Deltagelse af studerende initieret af underviser

 • De studerende udarbejder i løbet af studiet underviserstillede praktiske, teoretiske og fagdidaktiske opgaver, individuelt, såvel som gruppeproduceret.

De studerende arbejder med e-learningsprojekter

 • De studerende arbejder med praksisinddragelse, fx i form af studiebesøg, feltstudier o.l.
 • De studerende arbejder visuelt, mundtligt og skriftligt med forskellige former for vidensdeling, dokumentationsformer og evalueringsformer.
 • De studerende udfører  projekt- og gruppearbejde m. praktiske teoretiske og fagdidaktiske opgaver, såvel  visuelt mundtligt som skriftligt.
 • De studerende deltager i arrangementer af kulturel, faglig og social karakter, som fx studieuge-/rejse, udstillinger på instituttet, linjefagsorientering, ”åbent-hus“ m.v.
 • De studerende foretager evaluering af studie og undervisning.

 

Kategori 3: 92 timer

Deltagelse af studerende initieret af studerende

 • De studerende varetager egen forberedelse samt egne billedstudier, både praktisk og teoretisk.
 • De studerende iværksætter forskellige studieaktiviteter, som  litteratursøgning, studiegrupper, besøg på relevante udstillinger m.v.
 • De studerende har medansvar for fagmiljøets udvikling og lokalernes tilstand.

 

Kategori 4: 6 timer

Deltagelse af undervisere og studerende initieret af studerende

 • De studerende videndeler, formidler og opsamler praktiske, teoretiske og fagdidaktiske erfaringer 

 

Evaluering af modulet

Der udarbejdes af underviseren ved modulets start en præcis beskrivelse af hvilke aktualitetsafhængige (praksistilknytnings- og kunst- og kulturspecifikke) videns- og kompetencemål der i modulet vil blive gjort til genstand for evaluering.

 

Modulets relation til praksis

På holdet udarbejdes ved modulets start et katalog med mulige praksistilknytninger. De studerende vælger efter aftale med underviseren hvilke praksistilknytningsprojekter der arbejdes med.

 

Forudsætningskrav

Gennemførelse af nedenstående opgaver:

 

 Titel

Portfolie

Type/ form

Analog eller digital portfolie med tekst, der beskriver proces, herunder research, planlægning, teknik og refleksion samt tilhørende billedmateriale

Omfang

Svarende til 80% af stillede opgaver

Bedømmelse

Godkendt/ ikke godkendt

Respons

Mundtlig

Afleveringsfrist

Fremgår af semesterplan

 

 

Titel

Studieuge/-rejse

Type/ form

Gruppearbejde

Omfang

Værk til fællesudstilling med skriftlig refleksion

Bedømmelse

Godkendt/ ikke godkendt

Respons

Opponentgruppe

Afleveringsfrist

Fremgår af semesterplan

 

 

Titel

Didaktisk forløb

Type/ form

Fagligt oplæg med undervisningsplan

Omfang

Æstetisk produkt samt 3 siders tekst

Bedømmelse

Godkendt/ ikke godkendt

Respons

opponentgrupper

Afleveringsfrist

Fremgår af semesterplan

 

 

Titel

Undersøgelse af et nutidigt kunstnerisk fænomen og dets praksisformer

Type/ form

Undersøgelsesdesign med inddragelse af praksis. Billedsamling, samt 2 siders tekst om undersøgelsesdesign og konklusioner

Omfang

Svarende til 10-15 slides samt 2 siders tekst

Bedømmelse

Godkendt/ ikke godkendt

Respons

Opponentgrupper

Afleveringsfrist

Fremgår af semesterplan

 

 

Titel

Andre visuelle fænomener

Type/ form

Visuel begivenhed m skriftlig refleksion.

Omfang

Svarende til 10-15 minutter samt 2 siders reflekterende tekst

Bedømmelse

Godkendt/ ikke godkendt

Respons

Mundtlig

Afleveringsfrist

Fremgår af semesterplan

 

Evaluering af modulet

Evaluering på baggrund af objektive kriterier.

Karaktergivning: Godkendt/ikke-godkendt.

Der udarbejdes af underviseren ved modulets start en præcis beskrivelse af hvilke aktualitetsafhængige (praksistilknytnings- og kunst- og kulturspecifikke) videns- og kompetencemål der i modulet vil blive evalueret.

 

Modulets relation til praksis

På holdet udarbejdes ved modulets start et katalog med mulige praksistilknytninger. De studerende vælger efter aftale med underviseren hvilke praksistilknytningsprojekter der arbejdes med.

Praksisinddragelse:

 • I forbindelse med praktikforberedelse, udarbejder den studerende et skriftligt fagdidaktisk oplæg til et undervisningsforløb. Praksis dokumenteres i en præsentation, der fremlægges og evalueres på holdet efter praktikken.
 • I forbindelse med praktik kan empiri evt. indsamles til BA-projektet.
 • Det tilstræbes at den studerende i mindst ét fagdidaktisk oplæg (evt. praktik) udvikler et tværfagligt perspektiv på sin undervisning.

Oversigt over studieordning 2013 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V