Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

BK2: Visuelt Kulturprojekt

Studieordning: 2013 (LU 13, Frb.)

Fag: Billedkunst

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk.

                            

Kort beskrivelse af modulet

Det centrale indhold i modulet er undersøgende og eksperimenterende billedarbejde, indsamling og anvendelse af information i visuel kultur, multimodalitet og innovation.

Modulet giver den studerende kompetence til at undervise i visuel opmærksomhed, afkodning af billeder samt innovative billedprocesser og projekter som afspejler visuel kultur nationalt og internationalt.

Undervisningen er baseret på et samspil mellem praksis og teori og indbefatter forskellige billedformer, kulturmøder, samarbejdsplatforme og læringsrum. I modulet udarbejdes et større visuelt projekt baseret på visuel kommunikation, samarbejde og vidensdeling.

Modulets indhold og arbejdsform forholder sig fagligt og didaktisk  til billedkunstfaget i folkeskolen, tværfaglig undervisning og andre faglige sammenhænge. 

 

Modulets vidensgrundlag

Modulet bygger på forskningsbaseret viden om

 • visuel kultur som billedfelt og refleksionstrategi såvel nationalt som internationalt
 • visuel kommunikation
 • innovation og entreprenørskab
 • it og medier i læreprocesser

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 2: Visuel afkodning af analoge og digitale billeder

Kompetenceområde 3: Billedfaglige arbejdsformer og innovative processer  

Kompetenceområde 4: Visuel didaktik

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

 • begrundet planlægge, gennemføre og evaluere visuel undervisning med henblik på at udvikle elevers kompetencer i at afkode forskellige analoge og digitale billeder og visualiseringer
 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere visuel undervisning med henblik på at udvikle elevers kompetencer i at arbejde med æstetiske, innovative og entreprenante arbejdsformer
 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle visuel undervisning med inddragelse af  viden om internationale visuelle positioner.

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

visuel perception af analoge og digitale læringsomgivelser (2)

analysere forskellige analoge og digitale billedmedier (2)

synsmåders betydning for billeders skiftende indhold og udtryk (2)

forstå billeder og visuelle informationer i den visuelle kultur, de er en del af (2)

analoge og digitale visualiseringsformers betydning i innovative processer (3)

anvende konkrete visualiseringsformer til at igangsætte ideudvikling og facilitere forandringsprocesser (3)

kunstneriske metoders funktioner i innovative processer (3)

anvende kunstneriske metoder i facilitering af innovative processer (3)

sociale mediers visuelle læringspotentialer (3)

anvende sociale medier i visuelle udvekslings- og samarbejdsprocesser (3)

forholdet mellem egne analoge og digitale æstetiske, innovative og entreprenante arbejdsformer og didaktisk praksis (3)

analysere visuelle didaktiske problemstillinger med afsæt i egne æstetiske, innovative og entreprenante arbejdsformer med henblik på undervisning i folkeskolen (3)

centrale bestemmelser om faget i skolen og resultater fra fagdidaktisk forskning (4)

begrunde eget fagsyn i relation til skolefagets udvikling og i lyset af nyere fagdidaktisk forskning (4)

videnskabsteoretiske positioner, analysestrategier og evalueringsmetoder (4)

analysere konkrete visuelle undervisnings- og læringsforløb med inddragelse af data fra evalueringer (4)

 

Arbejdsformer i modulet (ift. studieaktivitetsmodellen)

Modulets omfang svarer til 245 arbejdstimer.

Den studerende forventes at bruge sin studietid på modulet således:

 

Kategori 1: 60 timer

Deltagelse af undervisere og studerende initieret af underviser:

 • Undervisningen tilrettelægges i samarbejde med de studerende.
 • Undervisningen veksler mellem underviseroplæg, studenteroplæg, tekstoplæg og ekskursioner som grundlag for undervisningen.
 • Underviseren introducerer til produktion af og receptionsmetodiske tilgange til billeder, de studerendes egne såvel som kulturens billeder.
 • Underviseren inddrager metoder til innovativ kompetenceudvikling.
 • Underviseren giver vejledning og feed-back på praktiske teoretiske og fagdidaktiske opgaver, såvel mundtligt som skriftligt.
 • Underviseren udarbejder og forestår prøver og eksamen.

 

Kategori 2: 92 timer

Deltagelse af studerende initieret af underviser:

 • De studerende udarbejder i løbet af studiet underviserstillede praktiske, teoretiske og fagdidaktiske opgaver, individuelt, såvel som gruppeproduceret.

De studerende arbejder med e-learningsprojekter.

 • De studerende arbejder med praksisinddragelse, fx i form af studiebesøg, feltstudier o.l.
 • De studerende arbejder visuelt, mundtligt og skriftligt med forskellige former for vidensdeling, dokumentationsformer og evalueringsformer.
 • De studerende udfører projekt- og gruppearbejde med praktiske teoretiske og fagdidaktiske opgaver, såvel  visuelt mundtligt som skriftligt.
 • De studerende deltager i arrangementer af kulturel, faglig og social karakter, som fx studieuge, udstillinger på instituttet, linjefagsorientering, ”åbent-hus“ m.v.
 • De studerende foretager evaluering af studie- og undervisning.

 

Kategori 3:  92 timer

Deltagelse studerende initieret af studerende

 • De studerende varetager egen forberedelse samt egne billedstudier, både praktisk og teoretisk.
 • De studerende iværksætter forskellige studieaktiviteter, som  litteratursøgning, studiegrupper, besøg på relevante udstillinger m.v.
 • De studerende har medansvar for fagmiljøets udvikling og lokalernes tilstand

 

Kategori 4:  6 timer

Deltagelse af undervisere og studerende initieret af studerende

 • De studerende videndeler, formidler og opsamler praktiske, teoretiske og fagdidaktiske erfaringer 

 

Evaluering af modulet

Der udarbejdes af underviseren ved modulets start en præcis beskrivelse af hvilke aktualitetsafhængige (praksistilknytnings- og kunst- og kulturspecifikke) videns- og kompetencemål der i modulet vil blive gjort til genstand for evaluering.

 

Modulets relation til praksis

På holdet udarbejdes ved modulets start et katalog med mulige praksistilknytninger. De studerende vælger efter aftale med underviseren hvilke praksistilknytningsprojekter der arbejdes med.

 

Forudsætningskrav

Gennemførelse af nedenstående opgaver:

 

 Titel

Portfolie

Type/ form

Analog eller digital portfolie med tekst, der beskriver proces, herunder research, planlægning, teknik og refleksion samt tilhørende billedmateriale

Omfang

Svarende til 80% af stillede opgaver

Bedømmelse

Godkendt/ ikke godkendt

Respons

Mundtlig

Afleveringsfrist

Fremgår af semesterplan

 

 

Titel

Studieuge

Type/ form

Gruppearbejde

Omfang

Værk til fællesudstilling

med skriftlig refleksion

Bedømmelse

Godkendt/ ikke godkendt

Respons

Opponentgruppe

Afleveringsfrist

Fremgår af semesterplan

 

 

Titel

Didaktisk forløb

Type/ form

Fagligt oplæg med undervisningsplan

Omfang

Æstetisk produkt samt 3 siders tekst

Bedømmelse

Godkendt/ ikke godkendt

Respons

Opponentgrupper

Afleveringsfrist

Fremgår af semesterplan

 

 

Titel

Visuel kulturundersøgelse af børne- eller ungdomskulturelt fænomen

Type/ form

Undersøgelsesdesign med inddragelse af praksis. Billedsamling,  samt 2siders tekst om undersøgelsesdesign og konklusioner

Omfang

Svarende til 10-15 slides samt 2 siders tekst

Bedømmelse

Godkendt/ ikke godkendt

Respons

Opponentgrupper

Afleveringsfrist

Fremgår af semesterplan

 

 

Titel

Andre visuelle fænomener

Type/ form

Visuel begivenhed m skriftlig refleksion.

Omfang

Svarende til 10-15 minutter samt 2 siders reflekterende tekst

Bedømmelse

Godkendt/ ikke godkendt

Respons

Mundtlig

Afleveringsfrist

Fremgår af semesterplan

 

Evaluering af modulet

Evaluering på baggrund af objektive kriterier.

Karaktergivning: Godkendt/ikke-godkendt.

Der udarbejdes af underviseren ved modulets start en præcis beskrivelse af hvilke aktualitetsafhængige (praksistilknytnings- og kunst- og kulturspecifikke) videns- og kompetencemål der i modulet vil blive evalueret.

 

Modulets relation til praksis

På holdet udarbejdes ved modulets start et katalog med mulige praksistilknytninger. De studerende vælger efter aftale med underviseren hvilke praksistilknytningsprojekter der arbejdes med.

Praksisinddragelse:

 • I forbindelse med praktikforberedelse udarbejder den studerende et skriftligt fagdidaktisk oplæg til et undervisningsforløb. Praksis dokumenteres i en præsentation der fremlægges og evalueres på holdet efter praktikken.
 • I forbindelse med praktik kan empiri evt. indsamles til BA-projektet.
 • Det tilstræbes at den studerende i mindst ét fagdidaktisk oplæg (evt. praktik) udvikler et tværfagligt perspektiv på sin undervisning.

Oversigt over studieordning 2013 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V