Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

BK1: Billedfaglige praksisformer

Studieordning: 2013 (LU 13, Frb.)

Fag: Billedkunst

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, nationalt udarbejdet  på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk.

 

Kort beskrivelse af modulet

Det centrale indhold i dette modul er visuel produktion, billedsamtale og visuel kommunikation, æstetik, sansebaseret orientering, kreativitet og billeders potentiale til at udvikle viden og erkendelse.

Modulet giver den studerende kompetence til at undervise i praktisk billedproduktion, billedpræsentationer og billedkundskab, som afspejler den visuelle kultur.

Den studerende arbejder praktisk med kunstneriske og eksperimenterende metoder i analoge og digitale billeder. Undervisningen indbefatter viden om billedsproglig bevidsthed og elevers billedsproglige udvikling. I modulet er samspillet mellem praksis og teori grundlæggende.

Modulets indhold og arbejdsform forholder sig reflekterende og didaktisk til centrale bestemmelser om billedkunstfaget i skolen.

 

Modulets vidensgrundlag

Modulet bygger på forskningsbaseret teori om:

 • visuel kultur som billedfelt og refleksionstrategi såvel nationalt som internationalt
 • visuel kommunikation
 • æstetik, æstetisk læring og kreativitet

Desuden bygges på nyeste forskningsbaserede viden om billedfaget og fagdidaktik samt på viden om:

 • kunstneriske arbejdsmetoder
 • billedfagets historie

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 1: Visuel betydningsdannelse i analoge og digitale billeder

Kompetenceområde 2: Visuel afkodning af analoge og digitale billeder

Kompetenceområde 4: Visuel didaktik 

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

 • begrundet planlægge, gennemføre og evaluere visuel undervisning med henblik på at udvikle elevers kompetencer i at producere og reflektere inden for forskellige billedkategorier samt billeders bidrag til vidensudvikling inden for forskellige fagområder, genrer og visuelle kulturer
 • begrundet planlægge, gennemføre og evaluere visuel undervisning med henblik på at udvikle elevers kompetencer i at afkode forskellige analoge og digitale billeder og visualiseringer
 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle visuel undervisning med inddragelse af viden om internationale visuelle uddannelser.

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

varierede billed- og udtryksformers mål inden for kunst, visuelle kulturer og visuelle lærings- og fagkulturer (1)

anvende analoge og digitale billeder og visualieringer inden for et bredt repertorie af billed- og udtryksformer (1)

analoge og digitale anvendelses- og produktionsmetoder (1)

 

analysere didaktiske problemstillinger med afsæt i egne analoge og digitale anvendelses- og produktionserfaringer med henblik på undervisning i folkeskolen (1)

visuel perception af analoge og digitale læringsomgivelser (2)

analysere forskellige analoge og digitale billedmedier (2)

visuel og æstetisk læring (2)

identificere billeder og visualiseringers forskellige læringspotentialer (2)

visuel kultur (2)

anvende forskellige strategier til at undersøge visuelt (2)

centrale bestemmelser om faget i skolen og resultater fra fagdidaktisk forskning (4)

begrunde eget fagsyn i relation til skolefagets udvikling og i lyset af nyere fagdidaktisk forskning (4)

fagets uddannelses- og dannelsesfunktioner (4)

 

analysere visuelle undervisnings- og læringsforløb i et uddannelses- og dannelsesperspektiv (4)

fagpædagogiske og -didaktiske strømninger i et internationalt perspektiv (4)

analysere konkrete visuelle undervisnings- og læringsforløb som national tolkning af internationale strømninger  (4)

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Modulets omfang svarer til 245 arbejdstimer.

Den studerende forventes at bruge sin studietid på modulet således:

 

Kategori 1: 53 timer

 • Undervisningen tilrettelægges i samarbejde med de studerende, og tager udgangspunkt i underviseroplæg, studenteroplæg og tekst-/ billedoplæg.
 • Der tilrettelægges ekskursioner
 • Introduktion til produktion og reception af billeder
 • Introduktion til innovativ kompetenceudvikling.
 • Vejledning og feed-back på praktiske teoretiske og fagdidaktiske opgaver, såvel mundtligt som skriftligt
 • Introduktion til aktiviteter i følgende:

 

Kategori 2: 92 timer

 • Arrangementer af kulturel, faglig og social karakter som fx studieuge, udstillinger, linjefagsorientering, åbent-hus m.v.
 • Udarbejdelse underviserstillede praktiske, teoretiske og fagdidaktiske opgaver
 • Mundtlig og skriftlig vidensdeling og dokumentationsformer.
 • Projekt- og gruppearbejde
 • Forberedelse af undervisning, praktik og eksamen
 • Arbejde med e-læringsobjekter
 • Praktik
 • Netbaseret introduktion til studieaktiviteter
 • Studiebesøg, feltstudier
 • Evaluering af studie og undervisning

 

Kategori 3: 92 timer

 • Egen forberedelse til undervisning, billedstudier, billedstudier, praktik og eksamen
 • Medansvar for lokalernes tilstand
 • Selvstændige studieaktiviteter
 • Studiegrupper
 • Litteratursøgning

 

Kategori 4: 6 timer

Videndeling, formidling og opsamling af praktiske, teoretiske og fagdidaktiske erfaringer 

 

Forudsætningskrav

Gennemførelse af nedenstående:

Titel

Portfolie

Type/ form

Analog og/ eller digital portfolie med tekst, der beskriver proces, herunder research, planlægning, teknik og refleksion samt tilhørende billedmateriale.

Omfang

Svarende til 80% af stillede opgaver

Bedømmelse

Godkendt/ ikke godkendt

Respons

Mundtlig

Afleveringsfrist

Fremgår af semesterplan

 

 

Titel

Kunsthistorieoplæg

Type/ form

Mundtligt oplæg ud fra præsentation med tekst og billeder, samt 2 siders tekst inkl.beskrivelse af  udvalgte kunstnere.

Omfang

Svarende til 10-15 slides samt 2 siders tekst

Bedømmelse

Godkendt/ ikke godkendt

Respons

Mundtlig

Afleveringsfrist

Fremgår af semesterplan

 

 

Titel

Didaktisk forløb

Type/ form

Fagligt oplæg med undervisningsplan

Omfang

Æstetisk produkt samt 3 siders tekst

Bedømmelse

Godkendt/ ikke godkendt

Respons

Opponentgrupper

Afleveringsfrist

Fremgår af semesterplan

  

 

Titel

Mediebilledtema

Type/ form

Gruppepræsentation med tekst og billeder

Omfang

Svarende til 10-15 slides

Bedømmelse

Godkendt/ ikke godkendt

Respons

Mundtlig

Afleveringsfrist

Fremgår af semesterplan

 

 

Titel

Børne- og ungdomskulturelle fænomener

Type/ form

Præsentation af Børne- og ungdomskulturelt fænomen,

herunder videodokumenteret billedsamtale/ interview med barn.

Omfang

Svarende til 10-15 slides / 5 minutters video, samt 2 siders tekst

Bedømmelse

Godkendt/ ikke godkendt

Respons

Opponentgrupper

Afleveringsfrist

Fremgår af semesterplan

 

 

Evaluering af modulet

Evaluering på baggrund af objektive kriterier.

Karaktergivning: Godkendt/ikke-godkendt.

Der udarbejdes af underviseren ved modulets start en præcis beskrivelse af hvilke aktualitetsafhængige (praksistilknytnings- og kunst- og kulturspecifikke) videns- og kompetencemål der i modulet vil blive evalueret.

 

Modulets relation til praksis

På holdet udarbejdes ved modulets start et katalog med mulige praksistilknytninger. De studerende vælger efter aftale med underviser hvilke praksistilknytningsprojekter der arbejdes med.

Praksisinddragelse:

 • Den studerende udarbejder et skriftligt fagdidaktisk oplæg til et undervisningsforløb i praktikken. Praksis dokumenteres i en præsentation, der fremlægges og evalueres på holdet efter praktikken.
 • I forbindelse med praktik kan empiri evt. indsamles til BA-projektet.

Oversigt over studieordning 2013 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V