Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

BA1: Forsknings- og innovationskompetencer i relation til elever, klasse, skole og samfund

Studieordning: 2013 (LU 13, Frb.)

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. Litteraturgrundlaget kan indeholde fremmedsprog.

 

Kort beskrivelse af modulet

Modulets primære formål er at sikre at den studerende får mulighed for at imødekomme de krav, der fremgår i professionsbachelorprojektets videns- og færdighedsmål. Modulet er opdelt i tre sektioner på hhv. 2, 2, og 6 ECTS point, og de tre sektioner opfylder i sammenhæng de krav, der stilles til hhv. undersøgelseskompetence og akademisk arbejdsmetode, jf. BA2 Professionsbachelorprojektet.

 

Indholdsmæssigt struktureres kompetenceudviklingen således:  

 

2 ECTS: 3-4 forelæsninger understøttet af studiegruppearbejde:

 • Intro til videnskabelig metode (herunder særligt om transparens)
 • Intro til metodebegrebet
 • Intro til observation som videnskabelig metode, vidensform, fremgangsmåde, eksamen, mv.
 • Intro til video som observationsramme
 • Selvstændig fastlæggelse af eget design

 

2 ECTS: 3-4 forelæsninger understøttet af studiegruppearbejde:

 • Repetition af videnskabelig metode
 • Repetition af metodebegrebet
 • Repetition af observationsformen
 • Intro til interviews
 • Interviewet som epistemologisk størrelse, muligheder og afgrænsninger
 • Selvstændig fastlæggelse af eget design som udgangspunkt for vejledning med mentor

 

6 ECTS: 9-12 forelæsninger understøttet af studiegruppearbejde samt holdundervisning:

 • Repetition af videnskabelig metode
 • Repetition af metodebegrebet
 • Repetition af observationsformen
 • Repetition af interviewformen
 • Intro til kvantitative tilgange som pilotundersøgelse ift. undersøgelsers design, motiv og fokus
 • Intro til dokumentlæsning i interaktionistisk perspektiv
 • Intro til diskursanalytisk analysestrategi
 • Intro til entreprenante projekter samt Matchpol
 • Intro til aktionsforskningsstrategier
 • Fastlæggelse af eget design som grundlag for professionsbacheloropgaven og som udgangspunkt for vejledning

 

Modulets vidensgrundlag

Forskningsmetoder samt nationale og internationale forskningsartikler, projekter og forskningsdesigns.

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Professionsbachelorprojektet omhandler videnssøgning, undersøgelse, udvikling og formidling som grundlag for professionel analyse, vurdering og handlingsrettet perspektivering af lærerfaglige opgaver og problemstillinger.

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan identificere, undersøge, udvikle og perspektivere lærerfaglige problemstillinger.

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

folkeskolens og lærerprofessionens virkefelter og udvikling

identificere og vurdere viden af relevans for skolen og lærerarbejdet

lærerens professionsfaglighed og –etik

udvikle egen professionsfaglighed

professionsfaglig viden vedrørende skole og undervisning

analysere centrale og aktuelle problemstillinger vedrørende skole og undervisning

 

nationale og internationale forsknings- og udviklingsresultater af relevans for folkeskolen

anvende resultater af nationale og internationale empiriske studier af relevans for skolens og lærerens praksis

egne og andres undersøgelser vedrørende skole- og undervisningsfaglig udvikling og innovation

 

anvende undersøgelsesresultater som grundlag for udvikling af skolen og egen undervisning

forsknings- og udviklingsmetoder

anvende videnskabelig metode i egne empiriske undersøgelser og i vurdering af andres undersøgelser

akademisk arbejdsmåde og formidling

formidle resultaterne af egne empiriske undersøgelser som grundlag for udvikling af skolens og lærerens praksis

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Modulets omfang svarer til 245 arbejdstimer.

Den studerende forventes at bruge sin studietid på modulet således:

 

Kategori 1 (Undervisning): 60 timer

Kategori 2 (Forberedelse): 150 timer

Kategori 3 (Selvstændig studieaktivitet): 10 timer

Kategori 4 (Fremlæggelser): 25 timer

 

Forudsætningskrav

Deltagelse.

 

Evaluering af modulet

Evaluering på baggrund af objektive kriterier.

Karaktergivning: Godkendt/ikke-godkendt.

 

Modulets relation til praksis

Modulet tager afsæt i en forskningstilgang som knytter undervisningsforløbet til skolens praksis. Modulets empiriske grundlag udvikles som et konkret samspil mellem eksisterende forskning og den studerendes egne undersøgelser.

 

Oversigt over studieordning 2013 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V