Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

PR3: Praktikniveau 3

Studieordning: 2013 (LU 13, Frb.)

Modultype, -omfang og -sprog

Praktikmodul, 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk.

 

Kort beskrivelse af modulet

Modulet består af 6 ugers sammenhængende praktik på en af Institut for Skole og Lærings faste praktikskoler. Praktikken gennemføres i praktikteams af 1-2 studerende.

Den studerende skal i modulet i praktik i sit undervisningsfag 3.

Fokus for modulet er den studerendes arbejde med planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning i et længerevarende perspektiv med henblik på at udvikle egen og andres undervisning. Derudover står skolens professionelle fællesskab centralt i modulet som fokus for den studerendes arbejde og den studerendes varetagelse af undervisningen under hensyntagen til inklusionsprocesser og den enkelte elevs deltagelse i undervisningen. 

Den studerende skal i særlig grad varetage undervisningen selvstændigt.

Praktikmodulet kan spille sammen med de studerendes empiriindsamling til professionsbachelorprojektet.

 

Forudsætninger for at læse modulet

Praktikniveau 2 skal være bestået. Den studerende skal have gennemført mindst 2 moduler i sit undervisningsfag 3.

 

Modulets vidensgrundlag

Modulet bygger på nyeste forskning om praksislæring, teori-praksis forståelser, vejledning og vejledningsformer og praktikteamet som professionelt samarbejdende team.

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 1: Didaktik

Kompetenceområde 2: Klasseledelse

Kompetenceområde 3: Relationsarbejde

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

  • i samarbejde med kollegaer begrundet målsætte, planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning
  • lede undervisning samt etablere og udvikle klare og positive rammer for elevernes læring, og klassens sociale fælleskab
  • i samarbejde med kollegaer, ressourcepersoner og forældre begrundet målsætte, planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning.

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

organisations-, undervisnings- og samarbejdsformer

planlægge, gennemføre og evaluere længerevarende undervisningsforløb under hensyntagen til elev- og årsplaner i samarbejde med medstuderende og skolens øvrige ressourcepersoner

metoder til formativ og summativ evaluering

evaluere elevers læringsudbytte og undervisningens effekt

observations-, dataindsamlings- og dokumentationsmetoder

udvikle egen og andres praktik på et empirisk grundlag

læringsmiljø, inklusion, konflikthåndtering og mobning

lede inklusionsprocesser i samarbejde med eleverne

anerkendende kommunikation, og ligeværdigt samarbejde, inklussionsprocesser

støtte den eneklte elevs aktive deltagelse i undervisningen og klassens sociale liv

processer, der fremmer godt skole-hjemsamarbejde og samarbejder ved forældremøder og forældre samtaler og kontaktgrupper

kommunikere med forældre om elevernes skolegang

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Modulets omfang svarer til 245 arbejdstimer.

 

Studieaktivitetsmodellen forventes at være en del af skolens uddannelsesplan der angiver rammer og indhold for den studerendes aktiviteter på skolen.

 

Forudsætningskrav

Opfyldelse af mødepligt.

Godkendelse af praktikportfolio af den studerendes mentor.

 

Evaluering af modulet

Evaluering på baggrund af objektive kriterier.

Type: Gennemførelse.

Karaktergivning : Godkendt/ikke-godkendt.

 

Aflsuttende kompetencemålsprøve i praktikniveau 3

Studieordningens del 4 indeholder en principiel beskrivelse af prøveformen i praktik og er udarbejdet nationalt. Da der er store regionale forskelle, følger her en lokal udfoldelse af denne.

Type: Ekstern mundlig gruppeprøve i grupper på 2 studerende.

Form: Mundtlig prøve på baggrund af gruppesynopsis hvor de studerende har formuleret undersøgelsesspørgsmål, der illustrerer de studerendes arbejde med udvalgte videns- og færdighedsmål inden for praktikkens kompetencemål og videooptagelser af de studerendes undervisning og andre artefakter fra de studerendes praktikperiode.

Varighed (inkl. votering): 30 minutter pr. studerende.

Grundlag for bedømmelse: De studerendes opfyldelse af videns- og færdighedsmålene.

Betingelser for indstilling til prøve: Godkendt modulevaluering.

Karaktergivning: Der gives én karakter efter 7-trinsskalaen. Synopsen indgår i bedømmelsen, videooptagelserne og artefakterne indgår ikke.  

Oversigt over studieordning 2013 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V