Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

PR2a: Praktikniveau 2a

Studieordning: 2013 (LU 13, Frb.)

Modultype, -omfang og -sprog

Praktikmodul, 5 ECTS-point. Modulsproget er dansk.

 

Kort beskrivelse af modulet

Modulet består af 3 ugers (15 dage) praktik. Praktikken kan afvikles på en af Institut for Skole og Lærings faste samarbejdsskoler eller efter godkendelse af praktikkontoret på en skole valgt af den studerende selv som opfylder kvalitetskravene til praktiksted, og som relaterer sig til den studerendes valg af undervisningsfag og valgmoduler.

Den studerende skal i modulet i praktik i sit undervisningsfag 2.  

Modulet har fokus på lærerprofessionens mangfoldighed og på de forskellige arenaer, der rummer relevante arbejdsopgaver for en uddannet lærer. De studerende skal i modulet i forskellig grad stifte bekendtskab med lærerfagets forskellige muligheder og den elevmangfoldighed en lærer kan møde i folkeskolen og i andre arenaer hvor lærerarbejde forekommer.  

 

Evt. forudsætninger for at læse modulet

Den studerende skal have færdiggjort mindst et modul af undervisningsfag 2 og gennemført modul 1 og 2 af Pædagogik og lærerfaglighed. Derudover skal den studerende have bestået praktikniveau 1.

 

Modulets vidensgrundlag

Modulet bygger på nyeste forskning om praksislæring, teori-praksis forståelser, vejledning og vejledningsformer og praktikteamet som professionelt samarbejdende team.

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 1: Didaktik

Kompetenceområde 2: Klasseledelse

Kompetenceområde 3: Relationsarbejde

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

  • i samarbejde med kollegaer begrundet målsætte, planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning
  • lede undervisning samt etablere og udvikle klare og positive rammer for elevernes læring, og klassens sociale fælleskab
  • i samarbejde med kollegaer, ressourcepersoner og forældre begrundet målsætte, planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning.

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

undervisningsmetoder, principper for undervisningsdifferentiering, læremidler og it

planlægge, gennemføre og evaluere et undervisningsforløb med anvendelse af en variation af metoder, undervisningsdifferentiering samt læremidler og it i samarbejde med medstuderende

formative og summative evalueringsmetoder samt test

evaluere undervisningsforløb og elevers læringsudbytte

observations- , dataindsamlings- og dokumentationsmetoder

observere egen praksis og den enkelte elevs læring med henblik på udvikling af undervisningen

klasseledelse, læringsmiljø og klassens sociale relationer

udvikle tydelige rammer for læring og for klassens sociale liv i samarbejde med eleverne

kommunikation, involverende læringsmiljøer, motivation og trivsel

samarbejde dialogisk med elever og kollegaer om justering af undervisningen og elevernes aktive deltagelse

kommunikation

kommunikere skriftligt og mundtligt med forælre om formål og indhold i planlagte undervisningsforløb

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Modulets omfang svarer til 245 arbejdstimer.

 

Studieaktivitetsmodellen forventes at være en del af skolens uddannelsesplan der angiver rammer og indhold for den studerendes aktiviteter på skolen.

 

Forudsætningskrav

Opfyldelse af mødepligt.

Praktikportfolio godkendt af den studerendes mentor.

 

Evaluering af modulet

Evaluering på baggrund af objektive kriterier.

Type: Gennemførelse.

Karaktergivning : Godkendt/ikke-godkendt.

 

Oversigt over studieordning 2013 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V