Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

PR1: Praktikniveau 1

Studieordning: 2013 (LU 13, Frb.)

Fag: Praktik

Modultype, -omfang og -sprog

Praktikmodul, udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk.

 

Kort beskrivelse af modulet

Modulet består af 6 ugers (30 dages) praktik i to blokke af henholdsvis 2 ugers varighed og 4 ugers varighed der gennemføres på en af instituttets faste samarbejdsskoler. Praktikken gennemføres i praktikteams på 4 studerende.

Modulet har fokus på den studerendes udvikling af egen undervisningspraksis og begyndende analyse af undervisning. Grundlaget for modulet er den studerendes arbejde med afgrænsede undervisningssekvenser i samarbejde med medstuderende.  Særligt fokus for modulet er lærerrollen, lærerarbejdet og det didaktiske møde mellem eleven og stoffet.

Centralt i modulet står de studerendes arbejde med planlægning, gennemførelse og evaluering af kortere undervisningssekvenser med fokus på lærerens rolle og det didaktiske møde mellem eleven og det faglige stof og lærerens rolle i forhold til samarbejdet med elevens forældre. Herudover indgår den studerendes arbejde med at analysere undervisningssekvenser med henblik på udvikling af undervisningen.

 

Evt. forudsætninger for at læse modulet

Det professionsforberedende kursus skal være gennemført. Den studerende skal have påbegyndt modul 1 i undervisningsfag 1 og modul 1 i Lærerens grundfaglighed.

 

Modulets vidensgrundlag

Modulet bygger på nyeste forskning om praksislæring, teori-praksis forståelser, vejledning og vejledningsformer og praktikteamet som professionelt samarbejdende team.

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 1: Didaktik

Kompetenceområde 2: Klasseledelse

Kompetenceområde 3: Relationsarbejde

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

folkeskolens formål og læreplaner, principper for undervisningsplanlægning, undervisningsmetoder og organisering af eleveaktiviteter under hensyntagen til elevernes forudsætninger

planlægge, gennemføre og evaluere undervisningssekvenser i samarbejde med medstuderende

evalueringsformer og tegn på elevers målopnåelse på praktikskolen

redegøre for tegn på elevernes udbytte af undervisningen i forhold til formulerede mål

observations-, dataindsamlings- og dokumentationsmetoder

analysere undervisningssekvenser med henblik på udvikling af undervisningen

Klasseledelse

lede elevernes deltagelse i undervisningen

kommunikation, elevtrivsel, motivation, læring og elevrelationer

kommunkere lærings- og trivselsfremmende med elever

skole-hjemsamarbejde

kommunikere med forældre om undervisningen og skolens formål og opgave

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Modulets omfang svarer til 245 arbejdstimer.

 

Studieaktivitetsmodellen forventes at være en del af skolens uddannelsesplan der angiver rammer og indhold for den studerendes aktiviteter på skolen.

 

Forudsætningskrav

Mødepligt til al praktik. 

Praktikportfolio indeholdende elementer i overensstemmelse med hæfte om praktikportfolio.

 

Evaluering af modulet

Evaluering på baggrund af objektive kriterier.

Type: Gennemførelse.

Karaktergivning : Godkendt/ikke-godkendt.

 

Aflsuttende kompetencemålsprøve i praktikniveau 1

Studieordningens del 4indeholder en principiel beskrivelse af prøveformen i praktik og er udarbejdet nationalt. Da der er store regionale forskelle, følger her en lokal udfoldelse af denne.

Type: Ekstern mundtlig, individuel.

Form. Mundtlig prøve på baggrund af 5 siders synopsis hvor den studerende har formuleret undersøgelsesspørgsmål der illustrerer den studerendes arbejde med udvalgte videns- og færdighedsmål indenfor praktikkens kompetencemål. Den studerende medbringer to videooptagelser af sig selv som underviser af maks. 1 minuts varighed hver.

Varighed (inkl. votering): 30 minutter pr. studerende.

Grundlag for bedømmelse: Den studerendes grad af opfyldelse af videns- og færdighedsmålene.

Betingelser for indstilling til prøve: Godkendt modulevaluering.

Karaktergivning: Der gives én karakter efter 7-trinsskalaen. Synopsen indgår i bedømmelsen, videooptagelserne indgår ikke i bedømmelsen.

Oversigt over studieordning 2013 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V