Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

LG6: Den professionelle lærer

Modultype, -omfang og -sprog                       

Basis, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk.

 

Kort beskrivelse af modulet

Modulet har til formål at videreføre de erfaringer og refleksioner som den studerende har opnået i modul LG2. I dette modul arbejdes der indgående med relationerne mellem didaktik forstået som lærerens arbejde med undervisningens planlægning, gennemførelse og evaluering  og didaktologi forstået som didaktik som teori og videnskabelig virksomhed. Faget har dermed et dobbeltsigte på og en gensidig vekselvirkning mellem didaktikkens anvendelse i konkret undervisningsregi og dens mere principielle og videnskabelige grundlag.

 

Modulets vidensgrundlag

Modulet skal tilvejebringe en nuanceret forståelse af og kompetence hos den studerende indenfor konkret planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning. På modulet forankres dette arbejde i didaktikkens principielle diskussioner, herunder fx i relationen mellem den tyske/nordiske didaktiktradition og den anglo-amerikanske curriculumtradition samt i arbejde med hhv. dannelsesteoretisk og læreteoretisk didaktik som løbende knyttes til konkret didaktisk arbejde med undervisning.

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Fra Pædagogik og lærerfaglighed:

Kompetenceområde 1: Elevens læring og udvikling

Kompetenceområde 2: Undervisningskendskab

Kompetenceområde 3: Specialpædagogik

Kompetenceområde 4: Undervisning af tosprogede elever

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

 • alene og i samarbejde med andre, skabe fællesskaber og facilitere elevers læring og udvikling, lede læreprocesser, der tilgodeser udvikling af individuelle, sociale og kommunikative kompetencer samt konflikthåndtering i mangfoldige sociale sammenhænge
 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i folkeskolen
 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle særligt tilrettelagt inkluderende undervisning for elever i komplicerede læringssituationer
 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og undersøge undervisning af tosprogede elever i et sprogligt mangfoldigt klasserum.

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

skolens juridiske, sociale og kulturelle grundlag og rammer, læreplaner, læreplanteori, læreplanudformning, undervisningsplanlægning samt undervisningsteori og didaktiske positioner

planlægge undervisning for både klassen og den enkelte elev

undervisningsmetoders samt analoge og digitale læremidlers praktiske anvendelighed i forhold til elevforudsætninger, undervisningens etik, formål og indhold

anvende et bredt repertoire af undervisningsmetoder og relevante læremidler

det professionelle grundlag for kommunikation, kollegialt samarbejde, forældresamarbejde, tværprofessionalitet og skoleudvikling

udvikle samarbejde med kolleger, skolens ressourcepersoner, forældre og elever om undervisningen og udvikling af undervisning

kreativitet, innovation og entreprenørskab i relation til elevens dannelse og lærerens professionelle udvikling

planlægge, gennemføre og udvikle undervisning, som udvikler elevernes fantasi, innovative og entreprenante kompetencer samt styrke deres lyst til at lære og motivation for at handle

forskellige former for evaluering for læring, af læring og undervisning, deres muligheder og begrænsninger samt betydningen af feedback-processer

evaluere (elevers) læringsudbytte, læringsmiljø og undervisning og anvende resultaterne som grundlag for videre undervisningsplanlægning og udvikling af undervisning

klasseledelse, lærerens handlemåde, relationer i undervisningen og undervisningens etik

lede undervisning under hensyntagen til lærerenes intentioner og den givne kontekst

metoder til udarbejdelse af elev- og handlingsplaner

udarbejde elev- og handlingsplaner

relevante forskningsmetoder, nationale og internationale forsknings- og udviklingsresultater

kritisk vurdere og anvende forskningsmetoder og -resultater vedrørende undervisning og læring

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Modulets omfang svarer til 245 arbejdstimer.

Den studerende forventes at bruge sin studietid på dette modul således:

 

Kategori 1 (undervisning): 70 timer

Kategori 2 (forberedelse): 140 timer

Kategori 3 (selvstudier): 10 timer

Kategori 4 (fremlæggelser): 25 timer

 

Forudsætningskrav

At den studerende kan:

 • demonstrere indsigt i og overblik over modulets didaktiske begreber og modeller og deres teoretiske forankringer med afsæt i forholdet mellem didaktik og didaktologi
 • skelne og veksle mellem konkret didaktisk praksis og teoretiske didaktologiske refleksioner.
 • på et teoretisk grundlag forstå, analysere og diskutere didaktisk praksis med afsæt i didaktologiske udsigtspunkter.

 

Evaluering af modulet

 

Evaluering på baggrund af prøvning.

Karaktergivning: Bestået/Ikke-bestået

Grundlag for bedømmelse:

I grupper a 3-4 studerende udvælges to vidensmål med dertilhørende færdighedsmål. Herefter er opgaven, at:

 1. tydeliggøre sammenhængen imellem de valgte videns- og færdighedsmål
 2. formulere en 5 siders (13.000 anslag alt inkl.) opgave hvori gruppen reflekterer over de valgte videns-og færdighedsmål og knytter dem til en given undervisnings planlægning, gennemførelse og evaluering. I opgaven skal gruppen demonstrere forståelse af, samt kunne analysere, diskutere og nuancere relevante problemstillinger i forholdet mellem didaktik og didaktologi. 
 3. forberede og afholde studenterundervisning på maks. 20 min. per studerende. Undervisningen skal konkretisere gruppens diskussioner og centrale didaktiske og didaktologiske problemstillinger ift. de valgte videns- og færdighedsmål.
 4. holdet samt underviseren giver gruppen feedback på undervisningen. Det er i den forbindelse gruppens ansvar at facilitere en afrundende diskussion, hvori den afholdte undervisnings centrale dilemmaer analyseres og vurderes.

 

Modulets relation til praksis

Praksis forstås i dette modul som al tilgængelig empiri, herunder:

 • forskning på området der er rettet mod modulets videns- og færdighedsområder
 • egne eller andres erfaringer i form af empiri (elevmaterialer, interviews, filmoptagelser mv.)
 • alle former for cases der kan afgrænse og illustrere en praksisforankret problemstilling, hvorudfra der kan skabes didaktisk analyse.

Oversigt over studieordning 2013 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V