Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

LG5: Inklusion, specialpædagogik og undervisning af tosprogede elever

Modultype, - omfang og -sprog

Basis, lokalt udarbejdet, på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk.

 

Kort beskrivelse af modulet

Modulet introducerer til to områder. 1: undervisning af elever i komplicerede læringssituationer indenfor særligt tilrettelagt inkluderende undervisning og specialundervisning og 2: undervisning af tosprogede elever.

Modulets vidensgrundlag

Vidensgrundlaget udgøres af relevant national forsknings- og udviklingsviden inden for områderne specialpædagogik, andetsprogspædagogik, pædagogik, psykologi og sociologi.

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 3: Specialpædagogik.

Kompetenceområde 4: Undervisning af tosprogede elever.

 

Kompetencemål som indgår i modulet

Den studerende kan

 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle særligt tilrettelagt inkluderende undervisning for elever i komplicerede læringssituationer
 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og undersøge undervisning af tosprogede elever i et sprogligt mangfoldigt klasserum.

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

paradigmer til forståelse af og forklaring på elever i komplicerede læringssituationer, herunder forståelser af normalitetsbegrebet

analysere kompleksiteten i egen og andres praksis i det specialpædagogiske arbejde

internationale hensigtserklæringer, nationalt lovgrundlag samt bekendtgørelser og udmøntning og organisering af specialpædagogiske indsatser på kommunalt og institutionelt niveau

begrundet redegøre for specialpædagogikkens rammer, organisering og udvikling

metoder til systematisk og løbende observation og evaluering af elevens deltagelses- og læringsprofil

foretage strukturerede observationer af enkeltelever og grupper af elever

forebyggende, foregribende og indgribende indsatser samt brug af it og andre læremidler i den daglige undervisning

begrundet vælge specialpædagogiske og inkluderende indsatser

kommunikation, kollegialt samarbejde, tværprofessionelt samarbejde og forældresamarbejde

samarbejde med skolens interne og eksterne ressourcepersoner

andetsprogstilegnelse, tosprogede elevers sprogudvikling

vurdere, om andetsprogsstilegnelse fremmes i egen og andres praksis

Intersprog

støtte den tosprogede elevs intersprogsudvikling

sprog og literacy i fagundervisningen i et andetsprogsperspektiv

planlægge undervisning, der fremmer tosprogede elevers faglige og fagsproglige udvikling

sproglig diversitet og tosprogethed samt sprogs betydning for identitetsdannelsen

inddrage tosprogede elevers sproglige forudsætninger i undervisningen

andetsprogspædagogisk forskning og udviklingsarbejde

identificere andetsprogspædagogiske udfordringer for undervisningen

lovgrundlag og bekendtgørelser samt organisering af faget dansk som andetsprog i folkeskolen

samarbejde med dansk som andetsprogslærer og klassens øvrige lærere om de tosprogede elevers faglige og fagsproglige udvikling

inklusion og individualiserings- og socialiseringsprocesser, herunder diversitet og marginalisering

lede, så inklusion og socialiseringsprocesser optimeres samtidig med, at den enkelte elevs udvikling understøttes

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Modulets omfang svarer til 245 arbejdstimer.

Den studerende forventes at bruge sin studietid på modulet således:

 

Kategori 1: 70

Kategori 2: 100

Kategori 3: 70

Kategori 4: 5

 

Forudsætningskrav

Mødepligt.

Godkendt indstillingsopgave.

 

Evaluering af modulet

Evaluering på baggrund af objektive kriterier.

Type: Gennemførelse.

Form: Individuelt.

Karaktergivning: Godkendt/ikke-godkendt.

Grundlag for bedømmelse: Modulets indstillingsopgave og fremlæggelse:

 • Den studerende vælger at skrive en indstillingsopgave, hvis problemformulering knytter an til enten kompetenceområde 3 eller 4.
 •  Indstillingsopgaven kan skrives enten enkeltvis ( omfang svarende til 5 normalsider) eller i grupper af maks. 4 studerende (2-3 studerende: omfang svarende til maks. 8 sider, 4 studerende: maks. 10 sider.
 • I opgaven skal den/de studerende fremlægge, analysere, diskutere og nuancere den valgte problemstilling. 
 • Opgaven afleveres på en af underviser fastlagt dato.
 • Indstillingsopgaven danner udgangspunkt for en mundtlig fremlæggelse for holdet og underviser.
 • Holdet og underviser giver gruppen feedback på fremlæggelsen.
 • Indstillingsopgave og fremlæggelse bedømmes godkendt/ikke godkendt.

 

Modulets relation til praksis                

Praksis forstås i dette model som al tilgængelig empiri, herunder:

 • forskning på området der er rettet mod modulets videns- og færdighedsområder
 • egne og andres erfaringer i form af empiri (fx elevmaterialer, interviews, observationer, spørgeskemaer, filmoptagelser m.v.)
 • alle former for cases, der kan afgrænse og illustrere en praksisforankret problemstilling.

Andre praksisstudier initieret af enten underviser eller studerende kan også finde sted.

 

Oversigt over studieordning 2013 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V