Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

LG4: Elevens faglige, sociale og personlige læring og udvikling

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk.

 

Kort beskrivelse af modulet

Modulet har fokus på den lærende elev i et læringsfællesskab. Centralt står elevens læreprocesser og udvikling i en mangfoldig elevgruppe, hvor hver enkelt elev med sine personlige, sociale og kulturelle forudsætninger er en del af skolens fællesskab.

 

Modulet indeholder følgende tre temaer:

 • Elevers udvikling, socialisering og identitet
 • Læring, læringsmiljø og læringsledelse
 • Lærerens samspil og kommunikation med eleverne

 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til hovedområdet Pædagogik og lærerfaglighed inden for Lærernes grundfaglighed med 10 ECTS-point.

 

Fagområder (undervisningsfag, Lærernes grundfaglighed), som modulet knytter sig til

Modulet er en del af Lærernes grundfaglighed og kan knytte an til uddannelsens undervisningsfag, praktik og bachelorprojekt.

 

Modulets vidensgrundlag

Centralt i modulet står den pædagogiske psykologi, som bygger på national og international forsknings- og udviklingsviden om børn og unges læring og udvikling, socialt samspil og kommunikation og pædagogisk vejledning i skolen. Modulet er forankret i forskellige teoridannelser inden for modulets videns- og færdighedsmål.

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 1: Elevens læring og udvikling.

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

 • alene, og i samarbejde med andre, skabe fællesskaber, facilitere elevers læring og udvikling, lede læreprocesser, der tilgodeser udvikling af individuelle, sociale og kommunikative kompetencer samt konflikthåndtering i mangfoldige sociale sammenhænge

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

elevers sociale, emotionelle og kognitive udvikling – herunder køn og motivation

observere, støtte og udfordre elevers sociale, emotionelle og kognitive udvikling

elevers læring om virksomme faktorer i læringsmiljøet

 

udvikle læringsrum for elever og grupper under hensyntagen til samspillet med elevernes forudsætninger og de virksomme faktorer i læringsmiljøet

klasse, lærings- og gruppeledelse

facilitere interaktions- og læreprocesser, således at de er befordrende for elevens trivsel og udvikling

 

pædagogisk vejledning, feedback og refleksionsformer samt professionslæring

anvende og begrunde forskellige vejledningsformer

udviklingsstøttende relationer

facilitere udviklingsstøttende relationer med særlig vægt på egen position som lærer

attribuering- herunder viden om sociale problemer, konflikthåndtering og mobning

 

anvende kommunikative rammesætninger og metoder, så konflikter, sociale problemer og mobning bliver udgangspunkt for positive reformuleringer

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Modulets omfang svarer til 245 arbejdstimer.

Den studerende forventes at bruge sin studietid på dette modul således:

 

Kategori 1: 70 timer

Kategori 2: 130 timer

Kategori 3: 40 timer

Kategori 4: 5 timer

 

Forudsætningskrav

Mødepligt til hele modulet

Indstillingsopgave til afsluttende kompetencemålsprøve i Lærerens grundfaglighed

Opgaven (10 normalsider) godkendes inden modulets afslutning.

 

Evaluering af modulet

Evaluering på baggrund af objektive kriterier.

Type: Gennemførelse.

Form: Skriftlig og mundtlig, individuelt eller i gruppe.

Karaktergivning: Godkendt/ikke-godkendt.

Grundlag for bedømmelse:

 • Indstillingsopgaven må skrives i grupper på max 4 medlemmer. Gruppemedlemmerne hæfter individuelt for produktet
 • Opgaven skal tage afsæt i en problemformulering, som behandler minimum to af modulets kompetencemål
 • Opgavens problemstilling undersøges i praksis (praksistilknytning). Det er den studerendes ansvar at etablere kontakt til praktikskolen eller anden relevant praksiskontekst
 • Opgaven skal indeholde:
  • Metodeovervejelser herunder refleksioner over undersøgelsesdesign
  • Relevant teori (viden) i relation til problemstillingen
  • Argumentation for og eksempler på tiltag i praksis (færdigheder)
  • Relevant national og/eller international forskning

Evaluering: godkendt/ikke godkendt på baggrund af følgende kriterier:

 • Aflevering af opgave til fastsat dato.
 • Opfyldelse af de beskrevne kriterier for indstillingsopgaven
 • Fremlæggelse og varetagelse af opponenthverv.

 

Modulets relation til praksis

Modulets praksistilknytning udgøres af praksisundersøgelsen i forbindelse med indstillingsopgaven til den afsluttende eksamen i Lærerens grundfaglighed, som beskrevet under Forudsætningskrav.

Andre praksisstudier initieret af studerende kan også finde sted.

 

Oversigt over studieordning 2013 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V