Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

LG2: Lærerens tilrettelæggelse af undervisningen

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk.

                            

Kort beskrivelse af modulet

Modulet introducerer til planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning. Modulet har fokus på didaktisk analyse, refleksion og handlen samt udvikling af undervisning.

Modulet indeholder følgende fire temaer:

 

 • Planlægning af undervisning
 • Organisering og arbejdsformer
 • Evaluering
 • Entreprenørskab og dannelse

 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes i hovedområdet Pædagogik og lærerfaglighed inden for lærerens grundfaglighed med 10 ECTS-point.

 

Fagområder (undervisningsfag, lærerens grundfaglighed), som modulet knytter sig til

Modulet er en del af Lærerens grundfaglighed og kan knytte an til uddannelsens undervisningsfag, praktik og bachelorprojekt.

 

Modulets vidensgrundlag

Centralt i modulet står den almene didaktik og pædagogik, som bygger på national og international forsknings- og udviklingsviden om undervisningens tilrettelæggelse, elevernes dannelse og læreren som reflekterende didaktiker. Modulet er forankret i forskellige teoridannelser inden for modulets videns- og færdighedsmål.

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 2:  Undervisningskendskab.

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i folkeskolen.

 

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

skolens juridiske, sociale og kulturelle grundlag læreplaner, læreplanteori, læreplanudformning, undervisningsplanlægning samt undervisningsteori og didaktiske positioner

planlægge undervisning for både klassen og den

enkelte elev

undervisningsdifferentiering

differentiere undervisningen i henhold til elevernes

forudsætninger og potentialer

undervisningsmetoders samt analoge og digitale læremidlers praktiske anvendelighed i forhold til elevforudsætninger, undervisningens etik, formål og indhold

anvende et bredt repertoire af undervisningsmetoder og relevante læremidler

forskellige former for evaluering for læring, af læring og undervisning, deres muligheder og begrænsninger samt betydningen af feedback-processer

evaluere (elevers) læringsudbytte, læringsmiljø og undervisning og anvende resultaterne som grundlag for videre undervisningsplanlægning og udvikling af undervisning

kreativitet, innovation og entreprenørskab i relation til elevens dannelse og lærerens professionelle udvikling

planlægge, gennemføre og udvikle undervisning, som udvikler elevernes fantasi, innovative og entreprenante kompetencer samt styrker deres lyst til at lære og motivation for at handle

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Modulets omfang svarer til 245 arbejdstimer.

Den studerende forventes at bruge sin studietid på modulet således:

 

Kategori 1: 70 timer

Herunder fx forelæsning, gruppe-, individuelt og pararbejde, fremlæggelser, feedback, evaluering af undervisning og læring, vejledning og prøve.

 

Kategori 2: 100 timer

Herunder fx forberedelse til undervisning, vejledning og eksamen, studiebesøg, feltstudier (iagttagelser af praksis) og udarbejdelse af studieprodukter.

 

Kategori 3: 70 timer

Herunder fx egen (initieret) forberedelse til undervisning, vejledning og eksamen. Selvstændige studieaktiviteter, studiecafé og gruppearbejde.

 

Kategori 4: 5 timer

Herunder fx debatarrangementer og ekskursioner.

 

Forudsætningskrav

Et skriftligt produkt som indbefatter en tilrettelæggelse af et kortere undervisningsforløb med afsæt i afgrænsede didaktiske kategorier prioriteret af underviser samt en refleksion over og vurdering af undervisningens gennemførelse. Refleksionen over og vurderingen af det gennemførte undervisningsforløb tager afsæt i observationer foretaget af de studerende i praktikken. Produktet udarbejdes i praktikgrupper og har et omfang på 5 normalsider à 2600 anslag inkl. mellemrum. Produktet afleveres på et tidspunkt fastsat af underviser.

 

Vurderingskriterier:

Der lægges i forbindelse med bedømmelsen (godkendt/ikke-godkendt) vægt på, at den studerende kan:

 • tilrettelægge et kortere undervisningsforløb med afsæt i relevant almen didaktisk teori
 • analysere og vurdere gennemførelsen af undervisningen med afsæt i relevant almen didaktisk teori
 • reflektere over observation som metode
 • udarbejde en sammenhængende opgave (skriftsprogligt, indholdsmæssigt og strukturelt).

 

Evaluering af modulet

Evaluering på baggrund af prøvning.

Form : Grupper. Skriftligt og mundtligt.

Karaktergivning: Bestået/ikke-bestået.

Grundlag for bedømmelse: Et produkt som indbefatter en skriftlig og mundtlig dimension, og som udarbejdes i praktikgrupper.

Det skriftlige produkt består af et tilrettelagt undervisningsforløb med blik for didaktiske kategoriers gensidige afhængighed. Som afslutning på det skriftlige produkt formulerer de studerende et spørgsmål knyttet til hvert af modulets fem vidensmål. Spørgsmålene lægger op til, at de studerende, i forbindelse med den mundtlige fremstilling, uddyber og perspektiverer deres undervisningsforløb i forhold til fagets videns- og færdighedsmål. Produktet har et omfang på 6-8 normalsider à 2600 anslag inkl. mellemrum. Produktet afleveres på et af underviseren fastsat tidspunkt. 

I forbindelse med den mundtlige fremstilling trækkes der lod blandt de spørgsmål, de studerende har formuleret. De studerende præsenterer det tilrettelagte undervisningsforløb, ligesom de uddyber og perspektiverer undervisningsforløbet i forhold til fagets videns- og færdighedsmål med afsæt i det udtrukne spørgsmål.

 

Vurderingskriterier:

Der lægges i forbindelse med den mundtlige fremstilling vægt på, at den studerende kan:

 • tilrettelægge et undervisningsforløb med blik for didaktiske kategoriers gensidige afhængighed
 • begrunde og argumentere for didaktiske valg og prioriteringer med afsæt i relevant pædagogisk og almen didaktisk teori
 • fremstå velforberedt, engageret og bevidst om sin verbale samt nonverbale kommunikation.

 

Modulets relation til praksis

Modulet implicerer praksistilknytning i den forstand, at de studerende skal foretage observationer af hinandens undervisning i forbindelse med praktikken.

Oversigt over studieordning 2013 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V